Telyn

Es i Landysul bore ‘ma i gasglu fy nhelyn werin newydd.  Roeddwn i mor gyffrous!  Roedd tywyll hyfryd iawn i’r daith, dim traffig o gwbl chwaith!  A doeddwn i ddim ar goll cyn i fi gyrraedd yna.  Unwaith yna, ni allais ffeindio Telynau Teifi, er hynny.  Mae’r gweithdy ar ben y bryn yng nghanol y dref ond does dim arwyddion rhywle (golygfeydd bendigedig iawn iawn o’r ffenestri).  Felly, gyrrais y ffordd anghywir, wrth gwrs.  Ffyrdd ffermydd neis o gwmpas yr ardal ‘na.  Cul, er hynny.  Mae peth yn dda bod i’n dda iawn yn bacio nawr.
:O)

Llandysul

Llandysul

Dim ots, mae maes parcio neis yn Llandysul – am ddim hefyd!  Felly parciais y car ac es i swyddfa cyngor ar bwys.  Roedd dwy wraig tu mewn yn cynnal sgwrs yn Gymraeg.  Does dim eisiau arna i ddweud bod i’n chuffed to bits.  Gofynnais iddyn nhw “Ble mae Telynau Teifi? Dw i’n ceisio ffeindio nhw.  Dych chi’n gwybod?”  Roedden nhw’n esbonio’r ffordd i’r gweithdy felly gallais ffeindio heb broblem ar ôl hynny. Mwynheuon ni sgwrs hyfryd cyn i fi adael ac, o’r diwedd, es i bant cerdded lan y bryn.

Yr eglwys ar bwys y maes parcio.

Pan gyrhaeddais yn y gweithdy, roeddwn i’n gallu cwrdd â’r gwneuthurwyr telynau.  Dangosodd Justine pob lleoedd gwahanol ble maen nhw’n gweithio ar y telynau yn ystod y broses gynhyrchu i fi.  Maen nhw’n gwneud popeth ond y tannau yng ngweithdy y Teifi.

Roedden nhw’n recordio CD yna heddiw a gwahoddon nhw i fi aros a gwrando ar y sesiwn.

Ar ôl i fi dderbyn fy nhelyn, dangosodd un o’r gwneuthurwyr telynnau i fi’r ffordd tiwnio’r delyn a dysgodd Justine cân i fi.  Felly, nawr dw i’n gwybod un gân.  Yn barod! Gallais sgwrs â phobol yna yn Gymraeg hefyd, felly roedd hynny yn wych.

Bwyteais ginio neis iawn yn y dre.  Roedd Justine wedi dweud oedd deli Eidalaidd neis ar y stryd fawr felly es yna i Panini.  Eto, mae pob sy’n gweithio yna’n siarad Cymraeg.  Felly, roedd cyfle arall siarad Cymraeg.  Roeddwn i mor hapus achos bod un wraig yn dechrau siarad â fi yn Gymraeg cyntaf!  Woo hoo!

Roedd diwrnod hyfryd a nawr, dw i’n mynd canu fy nhelyn.

Siop Blodyn yn y dre.

Well, how totally neat is this?!

Neithiwr ro’n i’n canu fy ngitâr yn Nhŷ Tawe gyda’r grŵp sesiwn bardd bach.  Yn anfoddus, cadwodd fy ngitâr fynd mas o diwn.  Wel, o’r diwedd nid allais ei thiwnio o gwbl.  Hefyd yn anfoddus, roedd fy ngitâr wedi torri!  Ych-y-fi.  Mae gwddf wedi tynnu mas o’r sawdl.  Peryglus iawn iawn achos gallai’r gwddf dorri bant.  Felly llaciais y tannau ac roedd rhaid i fi stopio canu i’r nos.  Bummer iawn iawn!!

Felly, prynhawn ‘ma, cymrais y gitâr i mewn y siop Rowlands.  Fel mae e’n troi mas,  ro’n i wedi bwrw’r pen ‘just right’ a roedd torri yn ei achos gan y bwrw cyfuno â thannau tyniant.  Ych-y-fi eto.

Rhoddodd dyn Rowlands i fi’r enw dyn yn Nhre Gŵyr sy’n trwsio gitarau.  Pan ffoniais, atebodd y peiriant ateb.  Saesneg a Chymraeg yw’r neges.  Wel, atebodd e cyn i fi allu gadael neges a dywedodd ‘dewch erbyn nawr a bydda i’n edrych arni hi i chi’ (yn Saesneg – dw i ddim yn dal siŵr o fy hunan dros y ffôn).

Pan gyrhaeddais, gofynnais iddo fe, “Dych chi’n siarad Cymraeg?”

“Ydw!”

“Gwych!!” atebais i a lansiais i mewn i draethawd am ddysgu Cymraeg.  Roedd sgwrs fendigedig achos bod e’n siarad â fi am ddysgu a siarad Cymraeg, yn byw yn America ac wedyn am drwsio’r gitâr.  Yr holl yn Gymraeg!

Wel, ro’n i’n chuffed to bits arbennig achos bod i’n gallu deall bron popeth AC mae e’n gallu trwsio’r gitâr.

Felly, er gwaethaf amgylchiadau yn ddrwg, roedd ochr cadarnhaol hefyd.

Nawr os gallaf basio’r arholiad Cymraeg Canol bore Llun, bydda i’n person hapus iawn iawn.

Beichiad :O(

Wel, roedd gobeithion uchel ‘da fi.  Tan hanner ffordd, mae hynny.  Dw i ddim gwybod yr hyn digwydd i dîm Cymru, ond roedd e’n drist yn siŵr.

Ond doedd e ddim yn disirywio’r noswaith achos gadodd grŵp ohonon ni Tŷ Tawe ar ôl i em ac aethon ni i Wine Street yn Abertawe.  Lle hwyl yw Wine Street – llawer o bobol a cherddoriaeth ac, wrth gwrs, booze.  Llawer o fooze.  Dw i’n gwybod hyn achos bod i’n yfed llawer iawn ohono fe.  Yn anfoddus, doeddwn i ddim yn trial y bwyd yn Wine Street, p’un pam dw i’n teimlo fel da heddiw, siŵr o fod.

Eto, roedd hwyl iawn iawn ‘da ni.  Ers mae llawer o’r grŵp aelodau o Côr Tŷ Tawe, roedd e’n dangos syniad da i ganu (dim dylanwadu ar y penderfyniad ‘na gafodd y symiau helaeth o gwrw, dych chi’n deall)!

Smilie

Felly, canason canion Cymraeg, llawer i’r hyfrydwch o’r bobol eraill yn y tafarn (diolch byth).  Roedden nhw’n clapio inni ac ‘cheering’.   Fel hyn annog, canason yr holl y fwy.  Noswaith fendigedig iawn iawn roedd hi. Ac mae e’n mynd heb ddweud bod y rhan gorau roedd y cwmni o’m ffrindiau.

Hefyd bendigedig roedd Sesiwn Bardd Bach nos Wener ddiwethaf.  Daeth dynion newydd i’r sesiwn ‘ma ac roedd cwpl ohonyn nhw yn Harlech gyda fi i’r gweithdy cerddoriaeth werin Cymraeg.   Nos Wener, roedd llawer o fwy canu fel roedd yr holl y dynion yn cymryd troad canu.  Ardderchog!  Ers fydda i ddim yn gallu mynychu’r un nesaf (mynd i Galiffornia i’r gwyliau), roedd hi’n neis arbennig.

Nawr mae e’n ôl i’r brifysgol yfory.   Dw i’n ffeindio fe anodd canolbwyntio ar fy ngwaith cartref – fel ar ôl neithiwr, mae gormod pethau mwy diddorol i feddwl amdano.

smilie

Harlech

Dw i’n ôl. Gadais i ddydd cynnar achos o’r annwyd twp ‘ma.

Ond diddorol roedd y gweithdy. Ces i ymweld gwych iawn iawn â Jonathan a Marilyn. Roedd Marilyn a fi yn yr un gweithdy gyda Maartin Allcock yn y bore Gwener. Wedyn yn y prynhawn, aethon ni i sesiwn preifat gyda fe. Roedden ni i fod i gael dim ond 15 funud. Ond gweithiodd e gyda ni bron awr. Hyfryd! Dysgodd e i fi ‘rifs’ gitâr newydd a stwff arall thechneg newydd hefyd.

Cwrddais i â Robin Huw Bowen (ym mherson – wow) a ches i sgwrs neis iawn gyda Cass Meurig. A’r sesiynau noswaith – unbelievable! I allu clywed cerddorion o’r caliper, wel, roedd e’n annisgrifiadwy. AC roeddwn i’n gallu chwarae gyda nhw hefyd! Mind blowing. Dw i ddim yn gallu disgrifio’r hyn hwn yn teimlo. (I can’t describe the way that felt.)

Roedd pobol wedi dod o bobman – dyn o Wlad Belg, siaradodd dim ond Saesneg tipyn bach. Ond siaradodd e Gymraeg da iawn! Felly siaradasom ni’n Gymraeg. Roedd gwraig yna sy’n siarad Cymraeg gydag acen Almaeneg. Doeddwn i ddim yn gallu deall dim byd bod hi’n siarad. Wedyn yn y ddinas Harlech Uchel, cwrddais i â gwraig yn siop Spar sy’n siarad Gogledd Cymraeg. Dim problem gyda deall a mwynheais i sgwrs gyda hi’r ddau dro bod i’n mynd yna.

Roedd y daith yn anturiaeth, fel arfer, ac roedd e’n cymryd yn hwy na ddisgwyliais. Yn y lle cyntaf achos bod i’n cael ‘hung up’ yn Aberystwyth. Stopiais i yna i fwyd a phetrol a ffeindiais i lawer o bobol yn siop sy’n siarad Cymraeg. Felly, wrth gwrs, roeddwn i foyn siarad gyda nhw.

Felly cyrhaeddais i yn Harlech am 2:30. Ers roeddwn i’n gynnar iawn iawn, penderfynais i ymweld â Chastell Harlech. Roedd hi’n oer iawn iawn iawn gyda gwynt tymestl-grym (gale force). Wel, cerddais i mewn tŷ porthor a gwthiodd’r gwynt fi yn ôl 3 troed! Yn wir!

Tŷ Porthor

Tŷ Porthor

Felly, cymrais i loches yn ystafell ochr:

Mewn ystafell castell.

Mewn ystafell castell.

Wrth gwrs, ers roedd hi’n wyntog a phopeth, beth lle gwell i fynd na i’r pen o’r tŵr o’r castell!

Felly dringais i lan y 593 staer i’r ben (dim 593 mewn gwirionedd, ond bydda i’n betio mwy na 200). Wel, fel dych chi’n gallu dychmygu, roedd hi’n ddim ond ‘tad’ gwyntog lan yna. Rhaid i fi ddweud, roedd e’n fwy na dychryn bach a mwy na oer. Ond fel gwastad, roedd e’n olygfeydd yn ‘breathtaking’!

Golygfa o'r castell

Golygfa o'r castell

Golygfa Arall o'r castell

Golygfa Arall o'r castell

Prynhawn Gwener, rhwng gweithdai, es i i Lanbedr i weld yr Afon Artro (dw i’n meddwl yr Afon Artro yw hi). Roedd lliwiau hydref hyfryd y diwrnod ‘na:

Afon Artro bron Llanbedr.

Afon Artro bron Llanbedr.

Ar y ffordd yn ôl i Abertawe, gyrrais i ‘scenic tour’ o gwmpas Aberystwyth – yn eiriau arall, cymrais i dro anghywir ac roeddwn i ar goll. laughing smilie Rhaid i fi ddweud bod wrth yn eithaf hoffi Aberystwyth – mae hi’n ddinas neis iawn.

Beth bynnag, roedd taith dda iawn ac roedd y gyrru dros Eryri yn ysblennydd. Ffeindiais i safle gorffwys neis hefyd, rhwng Harlech a Machynlleth – Tan y Coed yw enw e.

Fel gwastad, dw i wedi tynnu llawer o luniau ac os mae Adenydd Celtaidd yn gweithio (doedd e ddim yn gweithio bore ‘ma – dw i’n meddwl bod e’n amser i host newydd), dych chi’n edrych arnyn nhw o’r cyswllt ar y tudalen ‘Lluniau’ yma ar y blog neu clicio yma.

Brigyn

Rhodd Brigyn sioe yn wych nos Iau ddiwethaf. Chwaraeon nhw yn Y Gwachel. Dw i ddim wedi gweld y llanciau ers blwyddyn nawr felly roedd neis eu gweld nhw eto. Arbennig achos bod i’n gallu siarad â nhw yn Gymraeg nawr, rhywbeth bod i ddim yn gallu i wneud y llynedd.

Roedd cwpl o bobol yma sy’n adnabûm ond dim ond cwpl. Roedd y tywydd yn ofnadwy a doedd e ddim yn llawer o hwyl gyrru o Abertawe i Bontardawe’r nos ‘na. Gwerth y daith, er hynny.

Cwrddais i ag ychydig o bobol newydd yn gynwys gwraig o Gastell-nedd ac arall o Bontardawe. Roedd y wraig o Gastell-nedd yn dysgu Cymraeg hefyd a’i brawd hi’n byw agos i fi. Doedd y wraig arall ddim yn siarad Cymraeg ond dywedodd hi fod dych chi ddim yn deall yr iaith i fwyhau’r gerddoriaeth. Shwd gwir!

Nos Prom BBC

Es i gyda ffrindiau i’m cyntaf nos Prom BBC neithiwr. Roedd e’n ei gadw e yn Barc Singleton yn Abertawe. Mwynheais i fy hunan yn fawr. Dw i ddim yn gefnogwr mawr o gerddoriaeth opera, ond doedd y holl y gerddoriaeth ddim yn opera felly dim ots.

Eisteddais i gyda ffrindiau siaradwyr Cymraeg a cheisiais i wneud popeth yn Gymraeg. Yn drist, dim pawb yn siarad Cymraeg felly allais i ddim. Ond roeddwn i’n gallu canu’r canion yn Gymraeg. Ie!!

Roedd Bryn Terfel yn wych iawn iawn. Roedd e’n canu o Lundain a gwisgodd e got gyda draig goch. Canodd e yn Gymraeg hefyd! Dw i’n meddwl bod Bryn yn ‘ambassador’ da iawn i Gymru.

Roedd tân gwyllt hyfryd and yn y diwedd safodd pawb i ganu Mae Hen Wlad. Yn ddiwedd perffaith i’r noswaith; Yr Anthem Genedlaethol a thân gwyllt.

Nawr, dw i’n disgwyl fy chwaer wythnos nesaf. Dw i’n gyffroes iawn iawn achos ni welais i’m nheulu ers mwy na blwyddyn. Ac maen nhw’n gyffroes iawn iawn achos ni welon nhw Gymru o’r blaen.

Yn y cyfamser, tan maen nhw’n cyrraedd, rhaid i fi lanhau fy nhŷ!