Wel, chuffed to bits iawn iawn dw i!

Rhaid i fi ddweud bod i’n caru canu gyda Chôr Tŷ Tawe.   Neithiwr, canais i gyda’r côr i’r dro cyntaf yn berfformiad.  Dw i wedi canu gyda nhw yng Nghapel Salem Llanelli i raglen y Radio Cymru.  Ond rhywsut, doedd hynny ddim yr un.  Efallai achos y tro ‘ma, gwisgon ni yn ein dillad cywir ni.  Gwisgais i sgert du hir, crys du, sgidion du a sgarff coch.   Gwisgodd pawb yn y côr dillad du a chyfwisgoedd coch (teis i’r dynion, sgarffiau i’r gwragen) a edrychodd pawb neis iawn – wel, roeddwn i’n meddwl beth bynnag.

Ac roedd e mor hyfryd i ganu yn Gymraeg.   Dw i ddim yn gallu esbonio i chi, mae e’n fel hiraeth – mae e’n deimlad yn eich calon ac eich ysbryd.

Helen, ein harweinydd ni, canodd gyda dau denor ac roedd hi’n dda iawn.   Un gân, Blodwen…wel, roedden nhw doniol iawn iawn ac roedd pawb yn chwerthin.

Canion ni am awr neu awr a hanner ac wedyn safodd pawb i ganu Calon Lan gyda ni.   Roedden ni’n sefyll ar y podiwm yn Nhabernacl Caerfyrddin ac roedd tenoriaid gyda ni yna hefyd.  Hyfryd.

Ar ôl y perfformiad, aethon ni i’r festri ble roedd pobol eglwys wedi gwneud bwyd inni.  Daethon ni o gwmpas a siaradon â ni.   Mwynhaont nhw’r perfformiad yn fawr ac roeddwn i’n falch i wedi bod rhan o bethau.

Hefyd, ac mwya pwysig, dw i’n moyn dweud ‘diolch yn fawr o’m calon’ i’r pawb yn y côr.   Ers roedd fy nhro cyntaf, doeddwn i ddim yn gwybod beth gwneud a nerfus iawn iawn roeddwn i (trwy’r dydd!).   Mae Alto eraill a phawb eraill yn helpu fi.   Tro nesaf, bydda i’n gallu gwneud pethau’r gywir – diolch iddyn nhw.

Ydy Lladin neu Ydy Cymraeg?

Iaith yw un her fawr pan ganu gyda’r côr. Neithiwr roedden ni’n ymarfer gyda Chôr Y Rhyd i berfformiad bod ni’n rhoi mis Tachwedd. Roedden ni’n canu Requiem Faure. Wel, ysgrifennir Requiem Faure yn Lladin dim Cymraeg. Mae hwn yn profi problemus tipyn bach i fi achos bod i’n dal dysgu’r ynganiad cywir i Gymraeg. Felly, ffeindiais i fy hunan ganu’r geiriau gydag ynganiad Cymraeg. Wrth gwrs, anghywir yw hynny achos bod Lladin yn ynganiad gwahanol na Chymraeg.

Felly nawr, dw i’n gallu i ganu’n anghywir yn tair iaith! laughing smilie

Dw i’n mwynhau’r canu er gwaethaf o’r heriau. Ac mae e’n heriol, i fod siŵr – arbennig i ddysgwr Cymraeg, mae llawer o eiriau mawr sy’n anodd dweud weithiau – ond dw i’n credu bod e’n helpu yn fawr gydag ynganiad a’r rhythm o’r iaith. Dywedodd ffrind wrtha i hynny pan gyntaf cyrhaeddais i yn Gymru. Dywedodd e “It helped me as I was learning and I’d recommend you try it.” Roedd e’n gywir (Diolch Neil!) a nawr dw i’n gallu ei argymell i ddysgwr eraill hefyd.

Heblaw mae e’n hwyl! smilie

Eisteddfod Heddiw

Roedd hi’n hyfryd i edrych ar yr Eisteddfod prynhawn ‘ma. Mwynhaf i edrych ar y Seremoni Goron (Llongyfarchiadau iawn iawn i Hywel Griffiths!). Daeth ag yn ôl atgofion o’m Heisteddfod gyntaf dwy flynedd yn ôl. Dim ond roedd e ‘blew me away’. Doeddwn i ddim wedi gweld unrhywbeth fel Seremoni Cadair o’r blaen erioed.

Roedd e’r tro cyntaf bod i’n canu Hen Wlad Fy Nhadau hefyd. Gweithiais i i wythnosau i ddysgu’r geiriau achos bod i’n gwybod y bydden ni’n canu hi. Roeddwn i’n mor falch i allu canu’r anthem genedlaethol Cymru! Roedd e’n mor gyffrous! Roedd y rhaglen heddiw yn gyffrous yn fawr ac mae e’n fy atgoffa i o’r rheswm bod i’n dod i Gymru; y rheswm bod i’n dysgu Cymraeg. Does dim byd tebyg i hon unrhywle yn y byd.

Mae e’n andiffinio (undefinable); fel hiraeth. Mae e’n deimlad yn y galon ac yn yr ysbryd – yn ddwfn cynhenid yn y diwylliant, mae’r cymysgu perffaith o hen a newydd – Cymru bod i’n caru yw hon.

contented smilile