Cockles a Laverbread

Mae cockles a laverbread yn dda iawn!  Neithiwr cynhaliwyd cinio Nadolig y Merched y Wawr.  Aethon ni i’r Fountain Inn ym Mhontarddulais.  Roedd y bwyd yn dda, cockles i’r cwrs cyntaf i fi, Delyth a Elid.  Roedd y prif gwrs i fi yn gyw iâr wedi ei stwffio â caws (Bleu Cheese, credu) a phlât caws Cymreig,  ffrwyth a bisgedi i bwdin.  Fel arfer, roedd Amanda yn westeiwraig berffaith.  Dw i wastad mwynhau cyfarfodydd Merched y Wawr.  Maen nhw’n grŵp neis o bobl.  Dymunaf y gallwn siarad Cymraeg yn well achos dywedais yn Saesneg weithiau.  Ond mae merched yn amyneddgar â fi, felly, dw i’n trial dweud cymaint â phosibl yn y Gymraeg.

Ond ro’n i wedi blino neithiwr achos yn y prynhawn ddoe, roedd rhaid i wneud fy olaf araith i’r dosbarth Ymarfer Iaith.  Whew!  Dw i’n hapus i fod gorffen â hynny!  Ond dw i’n falch o’m hunan achos bod i’n gallu gwneud yr hollol araith heb gamgymeriadau!  I’r tro cyntaf erioed!  Yn drist, anghofiais i newid y sleidiau PowerPoint felly gwnes bopeth heb y slideshow.  Roedd ofnadwy i sylweddoli ar gwblhad bod i wedi anghofio newid y sleidiau, gallaf ddweud wrthoch chi!  Ond roedd Dr. Thomas yn dda amdano.  Dywedodd roedd yr araith yn y rhan bwysig so paid â becso.  Bydda i’n becso beth bynnag wrth gwrs.

Y peth arall wedi ei digwydd ddoe oedd yn ddweud ffarwel wrth Christine James fel eu hathrawes Ysgrifennu Creadigol.  Dw i’n credu bod pawb yn drist i ddweud ‘goodbye’ achos bod ni wedi mwynhau’r dosbarth yn fawr.  Bydd Tudur Hallam yn dysgu’r ail dymor.  Ond fydd e ddim yr un, dw i’n credu.  Mae dim ond pum merch yn y dosbarth felly roedd neis i gael athrawes.  Beth bynnag, roedd dosbarth olaf neis iawn – aethon ni i Daliesin i goffi a dosbarth.  Dw i wedi dysgu llawer am ysgrifennu o Christine James.

Felly, mae dim ond dau ddosbarth yn aros yr wythnos ‘ma a dyn ni’n cwpla gyda’r tymor cyntaf.  Gads – mae amser wedi hedfan!

If wishes were fishes…..

Byddai amser ysgrifennu ar fy mlog!  Ond ar hyn o bryd, mae’r brifysgol yn brysur iawn iawn ymgeisio claddu pawb yn waith.  Mae pawb yn teimlo ‘overwhelmed’ – mae hyd yn oed y bobol ifanc yn fy nosbarth yn cwyno!  A, nawr, maen nhw’n symud dosbarthiadau achos bod nhw’n ailosod pob ffenestr ar campws.  Dw i’n meddwl y bydden nhw’n ymddiheuro!

Fel ar y campws cwpl o wythnos yn ôl.  Ro’n nhw’n adeiladu rhywbeth – dim siŵr beth ond ro’n nhw’n symud llawer o laid a’n wneud llawer o sŵn.  Maen nhw wedi rhwystro popeth ond tipyn bach o’r llwybr o Adeilad Callaghan i Adeilad Keir Hardie ac roedd e’n agos amhosibl pasio.  Ond ro’n nhw wedi postio arwydd a dweud….

We realise this construction is forcing you to walk a mile out of your way across the mud making you hellaciously late for your next class meaning you won’t get a decent seat and will have to sit in the front next to the teacher where you can’t text your friends during the lecture.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Tro arall, pan gafodd y tai bach merched newydd yn y llyfrgell wedi eu torri, (mae’r dim ond tai bach ar dri lawr) rhoson nhw’r arwydd ‘ma:

The toilets are broken.  We apologise for any inconvenience this may cause.

Fy hoff, er hynny, yw Dŵr Cymru.  Maen nhw’n hoffi i weithio ar y strydoedd yn ystod amserau prysur.  Mae hyn yn stopio traffig, crea ‘traffic jams’ mawr iawn ac, yn gyffredin, gwna hyn pawb yn anhapus a hwyr.  Ond mae popeth yn iawn  achos bod nhw’n rhoi’r arwydd ‘ma:

Welsh Water – making your life better.

Gaeaf

Wel, mae gaeaf wedi cyrraedd.  Yn lwcus mae’r eira wedi ein colli felly dim ond rhew ac iâ.  Bore ‘ma mae hi’n heulog a hyfryd – jyst paid â mynd mas heb ‘artic gear’. 

Yn anffodus, nid wnaeth y tywydd helpu’r bois neithiwr erbyn Seland Newydd.  Nid wyf yn gwybod beth sy’n bod ond mae e’n dangos fel dyn nhw ddim yn chwarae fel tîm cydlynol (cohesive).  Ac maen nhw’n gwneud llawer o gamgymeriadau.  Llawer.  Hefyd, yn fy marn, maen nhw’n chwarae fel amaturiaid – ‘harsh’ i ddweud, iawn, ond dw i wedi gweld nhw chwarae cymaint gwell!  Efallai, maen nhw’n teimlo di-ysbryd neu rywbeth, jyst rhywbeth wedi ei golli.  Dw i’n gwybod Seland Newydd yn y orau yn y byd, ond dim lliprynnod yw Cymru chwaith!  Wel, dim fel arfer, beth bynnag.  Gobeithio’r byddan nhw’n gwneud gwell yn y Chwe Gwlad.

Gyda chafodd pob o hynny ei ddweud, rhaid i fi saliwtio i Stephen Jones.  Heb Stephen, dw i ddim yn credu’r byddai pwyntiau ar y bwrdd o gwbl.  Felly, da iawn Stephen! 

 

Wel……….

Ocê, dw i’n cyfaddef bod e’n anodd aros bant o’r blog. Yn enwedig ar ôl dwy noson ardderchog o gerddoriaeth werin. Ro’n nhw’n rhy da DIM ysgrifennu amdanyn.

Yn amlwg, dw i’n teimlo’n well ac mae Sha Nôl, Sha Mlân dros y penwythnos wedi helpu’n fawr iawn.  Mae cerddoriaeth werin Gymraeg wastad gwneud fi i deimlo’n dda.

Trefnodd Geraint Roberts y digwyddiad eto eleni ac, os unrhywbeth, roedd e’n well na’r llynedd.

Nos Wener, aethon ni i Ystalyfera yng Nghwm Tawe Uchaf a chwrdd yn t tafarn Wern Fawr.  Roedd llawer o gerddorion a llawer o offerynnau gwahanol draw dwy ystafell.  Cerddoriaeth dda a chwmni da.  Mae tafarn yn diddorol iawn hefyd.  Ar y nenfwd ac y waliau, mae hen offer glo.

Neithiwr, symudodd bopeth i Merlins yn Ystradgynlais – jyst lan y ffordd o Ystalyfera.  Eto, roedd cwmni’n dda a llawer o gerddorion talentog.  Daeth rhyw o’r un bobl fel Ystalyfera ychwaneg rhyw bobl newydd.  Daeth pobl o Abertawe a chanol Cymru – hyn yn oed Lloegr ac America!  (Arall na fi.)

Dw i’n mwynhau ymweld ag Ystalyfera ac Ystradgynlais erioed.  Mae ardal neis ac mae llawer o bobl yna yn siarad Cymraeg.  Jyst lle neis i fod a dim eithriad oedd y penwythnos ‘ma.

Gwobrau Blog

Wel, do’n i ddim yn ennill.  Ond dim ots – do’n i ddim yn disgwyl ennill.  Llongyfarchiadau i bawb ar y rhestr fer ac, wrth gwrs i’r enillwyr.  Yn fy nghategori, Blog Menai (cyntaf) a Pugnacious Little Trolls (ail) oedd ennill.  Da iawn bois!

Rhaid i fi ddweud roedd e’n llawer o hwyl gwneud y cyfweliad â S4C cwpl o ddiwrnod cyn y seremoni.  Bydda i’n brolio tipyn bach i eiliad achos bod i’n gallu gwneud am 20 neu 25 munud yn ddim ond Cymraeg gyda nhw – dim ond un ‘take’ hefyd!  Aethon ni yn syth ymlaen – roedd e’n deimlad ardderchog!  Yn enwedig fel roedd rhaid i fi ruthro Gwyn i’r milfeddyg fel argyfwng jyst cyn iddyn nhw ddod – roedd rhywbeth ofnadwy wedi digwydd iddo fe.  Felly, roedd e’n anodd tipyn bach i ganolbwyntio.  Ond dyna ni – roedd y criw yn fendigedig am bopeth a hoffwn ddweud ‘diolch yn fawr iawn’ iddyn nhw.

Es i seremoni gwobrau gyda fy ffrind Annamarie sy’n dod o Rydyfelin, ac roedd y noswaith yn neis iawn.  Cinio mas ac wedyn gwin am ddim.  Roedd llawer o bobol yna hefyd a thynnon nhw llawer o lluniau. Dw i’n credu bod i’n edrych ofnadwy.  Ond ro’n i’n ‘upset’ iawn am Gwyn a ro’n i wedi bod crio yn fawr.  Felly roedd fy llygaid yn ‘puffy’ iawn.  Dim syrpreis ‘te do’n i ddim yn edrych fy ngorau, ‘sbo…

Gwobrau blog

Left to right are Rachel Waters and Tracey Paddison of Splott Online and Peggi Rodgers and Anna Marie Clarke of Adenydd Celtaidd.

Beth bynnag, roedd y canolfan yn neis iawn a mwynheais gwrdd â blogwyr eraill.  Cwrddon ni â chwpl o’r barnwyr ac roedd llawer o jôcs achos bod y bois sy’n ysgrifennu blogiau chwaraeon yn gwisgo posh iawn.  Mae e’n mynd heb dweud bod y bois sy’n ysgrifennu blog cwrw yn yfed cwrw yn y bwrdd cornel a roedd pawb yn ysgrifennu pyst blog o ‘na.  Noswaith yn wych.

Heddiw yw’r Diwrnod!

Wel, bydd heno noson gwobr yng Nghaerdydd.  Dw i dipyn bach nerfus, rhaid i fi gyfaddef.

Daeth Wedi 7 nos Fawrth siarad â fi felly, byddan nhw’n chwarae’r fideo ‘na heno yn ystod y darllediad yn fyw o Chapter Arts Centre.   Dw i ddim yn disgwyl ennill, ond bydd e’n hwyl iawn cymryd rhan a mwynheais gwrdd â chriw Wedi 7 yn fawr.  Pobol hyfryd ydyn nhw a diolch arbennig iddyn nhw – roedd noson yn anodd i fi achos roedd argyfwng anifail anwes ‘da fi.

Dw i’n credu’r blogiau’n dangos yr iaith yn byw a thyfu.  Mae wedi bod llawer o gwestiynau yn ddiweddar am y gwerth o Gymraeg.  Felly, dw i’n credu bod e’n bwysig iawn iawn i ddangos bod yr iaith yn gallu symud ymlaen ochr yn ochr ag ieithoedd eraill.  Hefyd, mae e’n bwysig i ddangos bod e’n bosibl defnyddio’r Gymraeg mewn bob rhan o fywyd, yr un fel Saesneg.  Dw i’n credu’r blogiau Cymraeg yn helpu â hynny.

Felly, dyma ‘pob lwc’ i bawb ac edrychaf ymlaen at gwrdd â phawb.

Whew!

Wel, dw i wedi gorffen fy wythnos gyntaf yn ôl yn y brifysgol.  Diolch byth!  Fe arfer, mae popeth wedi bod cymysg lan a drysu ond rhaid i fi ddweud, mwynhaf fy nosbarthiadau hyd yma.  Dim amserlen yn ddrwg chwaith!  Dim dosbarthiadau dydd Llun neu ddydd Gwener o gwbl.

Dw i’n meddwl fy hoff dosbarth ar hyn o bryd yw ysgrifennu creadigol.  Mae Christine James yn dysgu’r tymor cyntaf a bydd Tudur Hallam yn dysgu’r ail dymor.  A dw i wedi bod lwcus iawn iawn – i fod wedi fy nysgu gan athrawon sy wedi ennill y Goron a’r Gadair, Mererid Hopwood yn gyntaf a nawr Christine James a Tudur Hallam – wow!

Mae hanes yn dod iawn hefyd, er bod i wedi newid pynciau – nawr dw i’n mynd ysgrifennu am y llyfr Buched Dewi.  Dw i’n meddwl y bydd e’n bwnc da am fy thesis – dywedodd fy ymgynghorydd y byddwn ni’n ysgrifennu thesis, dim traethawd mawr fel meddyliais yn wreiddiol.  Felly dyn’ ni – I have my work cut out for me (sa i’n siŵr sut dweud hynny yn Gymraeg – idiom efallai?).

Dw i hapus mynychu’r gwobrau blog wythnos nesaf yng Nghaerdydd.  Dw i’n sylw bod llawer o ymryson am y wobr.  Ond dw i’n meddwl bod e’n rhywbeth arbennig i fod gallu ysgrifennu yn Gymraeg – does dim pawb sy’n gallu gwneud hynny.  Felly, dw i’n credu bod categori arbennig yn rhywbeth neis iawn.  Dw i’n credu bod Cymraeg yn haeddu o le arbennig.  Felly gobeithio’r fydd pob un o’m cyfeillion Cymreig ddim yn gafael fe erbyn i fi os dw i’n aros yn y gystadleuaeth.

Heno bydd sesiwn Bardd Bach yn Nhŷ Tawe.  Mae cyfle yn wych gwrando ar gerddoriaeth werin Gymraeg, cael ychydig o ddiodydd a chwarddiadau.  Fel arfer dyn ni’n cael llawer o hwyl.  Mae e’n sesiwn agor hefyd, felly os dych chi’n canu offeryn, dewch a chwarae.  Bydd popeth yn dechrau rhwng 8:30 a 9:00ish.

Academi Hywel Teifi

Mae’r Brifysgol Abertawe wedi profi ad-drefnu dros yr haf a nawr, mae’r Adran Cymraeg wedi gadael.  Yn lle, dyn ni wedi dyfod rhan o’r Academi Hywel Teifi newydd.  Dw i’n ymhyfrydu i fod rhan o’r grŵp ‘na.  Dyn ardderchog oedd e.  Ac mae jyst rhywbeth arbennig am i fod rhan o’r Cymraeg yn cyffredin!

Dw i’n meddwl bod e’n neis cael popeth Cymraeg yn un lle.  Tan nawr, mae’r rhan Cymraeg DACE wedi bod dros y campus o’r Adran Cymraeg.  Hefyd, mae Adran Cymraeg wedi bod gorlenwi mewn cornel cefn o’r Adeilad Keir Hardie – mae rhywbeth dw i ddim wedi bod hapus amdano o gwbl.  Yn ffaith, dw i wedi bod mynd ymlaen amdano ers des i’r brifysgol. Doedd e ddim yn dangos cywir i fi i ddodi’r Gymraeg yn y cornel cefn y tu ôl y Ffrangeg ac yr Eidaleg.  Dyn ni yng Nghymru wedi’r cyfan!

Felly, nawr maen nhw’n cyfuno’r popeth Cymraeg mewn yr un lle yn Adeliad Keir Hardie a chrëwyd yr Academi Hywel Teifi.  Mae llawer o ‘face lifting’ yn mynd ymlaen draw’r brifysgol eleni.  Dw i’n hapus ei weld achos bod hi wedi angen hynny yn fawr.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Dw i wedi ffeindio ymweld â’r Gardd Fotaneg Genedlaethol yw ffordd hyfryd treulio prynhawn heulog.  Dim eithriad oedd ddoe.

Es i ar ôl cinio a doedd dim llawer o bobol yna felly roedd popeth yn dawel iawn.  Fel arfer, mwynheais dynnu lluniau o’r blodau a phryfed rownd yr ardd.  Ond ddoe, roeddwn i’n hapus arbennig achos fod e’n anodd iawn i dynnu lluniau o bili-palaod.  Ond gwnes!  Hefyd, fel arfer does dim llawer o rywogaeth wahanol.  Ond ddoe roedd rhywogaeth bod i ddim wedi gweld o’r blaen.  Yn drist, dim person pryfed dw i felly dw i ddim yn gwybod beth yw’r rhywogaeth neu’r enw cyffredin.  Ond mae siâp hyfryd ‘da ei adenydd.

Pili-Pala

Wedyn, yn yr ardd  llysieuyn ffeindiais chwilen ferch (lady beetle?).  Cadwodd hi symud rownd y coesyn planhigyn felly roedd rhaid i fi symud hi yn ôl eto felly gallwn dynnu llun.  Mae hi’n golwg wedi ei peinto, mor disglair yw hi.

Chwilen ferch

Roedd llawer o aeron coch disglair hefyd….

Aeron coch

Roedd blodyn pinc yn diferu â neithdar….

Blodyn Pinc

Ond, dw i’n meddwl fy hoff brofiad o’r diwrnod oedd brongoch bach.  Wrth adawais, stopiais dan o goeden am eiliad.  Hedfanodd yr aderyn bach i’r coeden uwchben fy mhen a eistedodd edrych arna i.  Dim pell ohona i o gwbl!  Profiad arbennig.

Brongoch