Dyna Hwyl, Rhaid i fi Ddweud

Os dych chi wedi bod darllen y blog ‘ma, byddwch chi’n gwybod bod cert sglefrio emosiwnol yw dysgu Cymraeg.  Dw i’n credu bod pawb sy’n dysgu iaith yn profi hynny.  Mae’r un gyda Chymraeg.

Ond rhaid i fi ddweud bob hyn a hyn byddwch chi’n bwrw profiad bendigedig.  Pan ddigwyddodd hynny, wel, dych chi’n credu’r fallai byddwch chi’n dod rhugl wedi’r cyfan.  Digwyddodd hynny i fi ddoe.

Penderfynais does dim rheswm pam allwn i ddim yn siarad yn Gymraeg.  Dw i’n gwybod llawer o eiriau a pan ddw i yn y gwely, dw i eithaf rhugl.  Os gallaf wneud hynny yn siarad â fy hunan yn y gwely, wedyn gallaf wneud hynny amserau arall hefyd, reit?  Reit.  Felly, dw i’n taro ati.

Es i’r brifysgol cwrdd ag ymgynghorydd rhyngwladol am fy Visa myfyriwr.  Wel, maen nhw’n gwybod bod i’n dysgu Cymraeg a dw i’n licio trial defnyddio fy Nghymraeg pan posibl.  Felly, dywedais wrtho fe “Dych chi’n siarad Cymraeg”.

“Ydw.”

“Gwych!……..”  Well, mae llawer i’m syndod, gallais ddweud popeth yn Gymraeg!  Anhygoel!  Ro’n i’n falch iawn o fy hunan.  Felly, penderfynais i trial eto achos roedd rhaid i fi fynd i’r recordiau myfyriwr i ddogfen.  Siaradais dim ond yn Gymraeg.  Ond…..

Dyw’r dderbynyddes ddim yn siarad Cymraeg.  Felly, chi’n barod?  Gafaeliodd y ffôn i alw rhywun sy’n gallu siarad Cymraeg i ddweud wrtha i!  Tro cyntaf erioed!

O fy!  Dyw ‘bendigedig’ ddim yn dweud digon – dw i ddim yn gallu disgrifio’r ffordd teimlais.

Roeddwn i’n gyffrous iawn iawn.  Dw i ddim yn rhugl, wrth gwrs, ond rhugl teimlais i.  Roedd blas o rywbeth bod hofiais.  Yn FAWR.  Dw i’n moyn mwy nawr!

Profiad bendigedig iawn!  Felly, os dych chi’n dysgu Cymraeg a dych chi’n teimlo digalondid achos bod chi’n mynd lan a llawer a dych chi ddim yn dangos i fod symud ymlaen, peidiwch roi’r ffidil yn y to.  Dych chi’n symud ymlaen.  Peidiwch ag ofn i siaradwch â phobl.  Dych chi byth gwybod pan fydd rhywbeth fel hyn yn ei ddigwydd.

Ac mae’r eiliadau ‘ma’n gwneud popeth yn werthfawr.  Ond fyddwch chi ddim yn profi’r pethau ‘ma os dych chi ddim yn defnyddio’r iaith â phobol arall.  Felly, eto, ceisiwch!  Fallai byddwch chi’n cael eich siomi ar yr ochr orau.

Eisteddfod Heddiw

Roedd hi’n hyfryd i edrych ar yr Eisteddfod prynhawn ‘ma. Mwynhaf i edrych ar y Seremoni Goron (Llongyfarchiadau iawn iawn i Hywel Griffiths!). Daeth ag yn ôl atgofion o’m Heisteddfod gyntaf dwy flynedd yn ôl. Dim ond roedd e ‘blew me away’. Doeddwn i ddim wedi gweld unrhywbeth fel Seremoni Cadair o’r blaen erioed.

Roedd e’r tro cyntaf bod i’n canu Hen Wlad Fy Nhadau hefyd. Gweithiais i i wythnosau i ddysgu’r geiriau achos bod i’n gwybod y bydden ni’n canu hi. Roeddwn i’n mor falch i allu canu’r anthem genedlaethol Cymru! Roedd e’n mor gyffrous! Roedd y rhaglen heddiw yn gyffrous yn fawr ac mae e’n fy atgoffa i o’r rheswm bod i’n dod i Gymru; y rheswm bod i’n dysgu Cymraeg. Does dim byd tebyg i hon unrhywle yn y byd.

Mae e’n andiffinio (undefinable); fel hiraeth. Mae e’n deimlad yn y galon ac yn yr ysbryd – yn ddwfn cynhenid yn y diwylliant, mae’r cymysgu perffaith o hen a newydd – Cymru bod i’n caru yw hon.

contented smilile

Hyder Gyda Chymraeg

Mae pobol yn dweud wrthoch chi ‘paid becso, mae e’n ddiffyg hyder. Siaradwch mwy a byddi di’n iawn.’ Wel, ocê – os meddech chi. Ond ar hyn o bryd, does dim hyder gyda fi. A rhaid i fi ddweud, mae ofn arna i am ganu gyda’r Côr yn Yr Eisteddfod. Dw i byth yn canu o flaen pobol o’r blaen. A nawr dw i’n mynd canu yn iaith tramor (bod dw i ddim yn siarad rhy iawn) yn a chystadleuaeth genedlaethol!” A dim ond cystadleuaeth genedlaethol, Cystadleuaeth Genedlaethol yr Iaith. Beth yw i? ‘NUTS’?!!!! Gwallgof fel gwerthwr hetiau, credu. Arbennig ar ôl ymarfer nos Fercher. smilie

Ers cwpl misoedd, roeddwn i’n fy ngofyn i gymryd yn weithdy yn Nhŷ Tawe. Roedd e’n cael ei noddi e gan Fentor Iaith Pontardawe. Roedd e grŵp o frodor siaradwyr a dysgwyr. Mae’r siaradwyr yn eistedd gyda’i gilydd ar yn ochr yr ystafell a’r dysgwyr ar y arall.

Ar un pwynt, roedden nhw’n gofyn ohonon ni i wneud rhestr. Roedden nhw’n moyn gwybod y fath o bethau bod ni’n becso am pan roedden ni’n siarad â brodor siaradwyr. Siaradon ni ‘cyflymder’ (dyn ni’n rhy araf pan siaradan), ‘gwneud camgymeriadau a defnyddio’r gair anghywir’, dim gwneud ystyr achos dyn ni ddim yn siarad brawddegau cywir. Yn eiriau eraill, fyddai ein Cymraeg ni ddim yn ddigon da. Yn diddorol, siaradodd y siaradwyr yr un.

Wel, mae hynny yn hyder, reit? Ond i fi, pan ddw i’n nerfus, nerfus dw i, fel arfer, pan siarad â siaradwyr, dw i’n anghofio geiriau bod i’n gwybod fel y cefn o’m llaw. A hefyd, dw i ddim un siarad uchel digon achos bod i’n becso’r bydda i’n dweud rhywbeth anghywir. Felly, rhaid i’r berson ddweud ”Beth?” neu “Sori?” Wrth gwrs, dw i’n credu dim deallan nhw’r hyn i’n dweud ac mae hynny pam dywedon nhw ‘beth?’. Wedyn, dw i’n dod yn swil am siarad – dw i ddim yn moyn siarad eto achos bod ofn ‘da fi. Gallaf i siarad ‘like gangbusters’ i’r ci neu yn fy gwely yn y nos. Mae hynny yn y darn twp. Yn clirio gwn y geiriau a stwff. Pam allaf i ddim gwneud hynny trwy’r amser ‘te? smilie scratching head

Mae’r peth arall bod i’n ffeindio yn rhwystro yw’r lan a lawr. Un diwrnod dych chi’n wych iawn iawn. Dych chi’n deall popeth a siarad da iawn. Dau ddiwrnod ymlaen a dych chi ddim yn gallu i siarad unrhywbeth ac mae e’n amhosibl deall yr iaith o gwbl. Mae hyn yn rhwystro achos ar hyn o bryd bod chi’n ennill hyder, saethu lawr ych chi.

Mae e’n process diddorol, y dysgu ‘ma Cymraeg. smilie

Nawr Dyna Hyfryd!

Yn ddiweddar, dw i wedi bod cwyno am bobol a’u defnyddio (neu ddiffyg o hynny) nhw Cymraeg. Felly heddiw dw i’n mynd dweud rhywbeth cadarnhaol. Bore ‘ma derbyniais i e-bost o rywun sy’n gweithio ar Fforest Klamath yng Nghaliffornia. Ysgrifennodd hi ata i am fater gwaith a llofnododd hi’r e-bost “diolch yn fawr iawn”. Yn Gymraeg! Wel, roeddwn i’n hapus iawn achos wythnos ddiwethaf gofynnodd hi i fi “Shwd wyt ti’n dweud ‘helo’ yn Gymraeg?”. Dywedais i wrthi hi ac ysgrifennais i ‘diolch yn fawr iawn’ nes ymlaen yn fy neges.

Efallai bod e’n achos athrawes dw i yn barod, ond mae e’n rhoi llawer o bleser i fi i ddysgu rhai Cymraeg i rywun. Dw i’n gwybod bod dw i ddim yn dda digon eto i ddysgu yn fawr, ond mae e’n teimlo da i ddysgu tipyn bach. Efallai bydda i’n meddwl am ddysgu Cymraeg wedi cyfan. contented smilie