Tyrfe Bach 2010

Y wythnos diwethaf oedd Tyrfe Bach 2010.  Dechreodd y dathliad nos Fercher gyda Noel James i noson comedi yn Nhŷ Tawe.  Roedd Noel yn ddoniol iawn a hefyd, dw i’n falch dweud bod i bron gallu deall popeth dywedodd!  Ardderchog.

Doeddwn i ddim yn gallu mynd y bore yn dilyn i Delyth Jenkin yn chware ei thelyn.  Ond roeddwn i’n gallu mynd nos Wener am noson werin.  Noson swynol oedd hi!

Roedd fy ffrindiau, Yr Alltud, yn perfformio cyntaf.  Gwnaethon nhw fendigedig.

Yr Alltud

Yr Alltud yn canu yn Tyrfe Bach 2010

Chwaraeodd cerddorion ardderchog eraill hefyd y nos ‘na.  Felly, roedd llawer o dalent yn Nhŷ Tawe’r nos ‘na.

Ar ôl i gerddorion gwadd chwarae, agorwyd y sesiwn i bawb – un sesiwn jamo enfawr.  O, llawer o hwyl!  Wrth gwrs canais fy ngitâr ac ymunodd pawb â gyda’i gilydd.  Roedd cerddoriaeth yn wych a chwaraeon ni am oriau.  Dw i’n dal ffeindio cerddoriaeth werin Gymreig yn anfon fy enaid yn esgyn felly, dw i’n hapus chwarae pa bryd bynnag gallaf.

Daeth nos Sadwrn â cherddorion i’R Vault yn The No Sign Wine Bar.  Eto, roedd llawer o gerddoriaeth yn dda (rock y tro ‘ma er hynny) a mwynhaodd pawb.

Nawr dw i’n edrych ymlaen at y Tyrfe Tawe nesaf.  Hydref 14-16 eleni bydd hi.  Gobeithio’r bydd pawb yn ceisio mynychu – mae hi’n llawer o  hwyl.  Bydd y manylion yn cael ei chyhoeddi ar wefan Menter Iaith Abertawe.

Bydd mis Hydref yn wych – bydd sesiwn nesaf o  Sha Nôl, Sha Mlân dros y penwythnos 29/30/31 hefyd.  Dymunaf y byddai hi’n yfory – dw i’n moyn canu eto yn barod!

Ffŵy!

‘Americanism’ yw ffŵy (phooey).  Mae e’n ystyr “Nuts, I thought I had it but turns out I didn’t”.

Mae pobol yn dweud wrtha i, trwy’r amser, “Oh Welsh is a hard language to learn.”  Wel, ydy.  Ond dyw hi ddim yn llawer o fwy anodd na unrhyw iaith arall, credu.

Er hynny, beth YW anodd yw siarad.  Ddoe, bwyteais ginio gyda ffrind.  Daeth â ffrind arall ac roeddwn i’n siarad gyda’n ddau yn Gymraeg.  Dim problem o gwbl.  Roeddwn i’n cynnal sgyrsiau cymhleth â nhw hefyd!  Nawr heddiw, dw i ddim yn gallu siarad fy nihangfa rhag bag papur! Bore ‘ma doeddwn i ddim yn gallu ‘string a sentence together to save my soul’.  Hwn yw’r rhan anodd am Gymraeg (neu unrhyw iaith arall), os wyt ti’n gofyn i fi.

Felly, ffŵy.

Ond dw i’n gwrthod i ddod digalonni bellach.  Bydd yfory’n cyfle arall siarad Cymraeg a dw i’n teimlo’r efallai bydda i’n rhugl rhyw ddydd wedi’r cyfan. Felly bydda i’n ceisio eto – ymlaen ac i’r lan.

Es i Dŷ Tawe bore ‘ma achos bod heddiw’n parti Nadolig dysgwyr.  Meistr o seremonïau oedd Clive a gwnaethon ni gwis a chanon ni carolau Nadolig.  Wrth gwrs, roedd llawer o darten Nadolig, coffi, te a chyfleoedd siarad â ffrindiau yn Gymraeg.  Gwnaeth fy mrwdd ocê, dim byd i ysgrifennu i’r cartref amdano.  Ond mwyheais weld pawb bod i’n nabod.  Roedd llawer o bobol newydd yna heddiw hefyd.  Felly roedd hynny’n syrpreis neis.

Reit.  Wel, dw i’n bant i goginio.  Ond paid anghofio:  Mae’r CD newydd Côr Tŷ Tawe yn gael yn siop ar bwys chi nawr – anrhegion Nadolig neu hosan stwffwyr (stocking stuffers?) gwych ydyn nhw!

Noson Gwis

Fel arfer, roedd noson gwis yn Nhŷ Tawe yn llawer o hwyl. Neithiwr, roedd grŵp mawr ac roedd pawb yn mwynhau eu hunan.   Roedd llawer o sŵn a chwrw ac fel gwastad, perfformiodd Dai yn ardderchog fel MC.

Y tro ‘ma, doedd fy ngrŵp, Y Bwrdd Cornel, ddim yn ennill. Ond gwnaethon wella na Bwrdd Tomos Sant.  So there Rhian!   hahahahahaha

Tesco ac yr Iaith

Es i i Tesco bore ‘ma. Dw i ddim wedi bod i Tesco am dipyn bach achos hunllef yw e. Wel, dim y siop, yn cyrraedd yn y siop.

Beth bynnag, mae arwydd newydd ‘da nhw. Dyn nhw wedi ysgrifennu’r holl wybodaeth ar yr arwydd yn y ddwy iaith – Cymraeg a Saesneg. Ond, a dw i’n gweld llawer o hyn nawr o gwmpas y ddinas yn hwyr, mae Cymraeg yn gyntaf! Ie!!!

Byddwch chi’n gwybod bod y brifysgol wedi derbyn arwyddion newydd eleni. Mae nawr bod yr enw wedi newid, pob arwydd yn dangos Cymraeg cyntaf. Wel, heblaw prif arwydd yn y fynedfa (yn fawr i’m siomedigaeth). Still, dw i’n falch iawn iawn i weld cymaint Cymraeg o gwmpas Abertawe nawr.

Dw i’n edrych ymlaen at y penwythnos ‘ma. Bydd y côr yn canu Dydd Sul fel rhan o Gawl a Chân.  Bydd dydd Sadwrn yn dod â Bore Coffi Dydd Gŵyl Dewi yn Siop Siarad Tŷ Tawe.  Hefyd, dydd Sul, bydd perfformiadau yn Milkwood Jam (Gig Ffôm Dydd Gŵyl Dewi Sant).  Felly, mae penwythnos mawr ymlaen.

Mae Gwyn yn tyfu rhy gyflym.  Nawr mae e’n moyn bod tu mas trwy’r dydd.  Yn anfoddus, mae e’n moyn y drws i fod agor hefyd.  Dw i’n dweud wrtho fe “Do’n i ddim yn fy ngeni mewn ysgubor Gwyn!”  Nid yn synnu, dyw’r oer ddim yn becso fe o gwbl.

Yr Alltud

Ar ddydd Gwener, roedd rhai ffrindiau o fy hunan yn ymddangos ar Wedi 3, S4C. Roeddwn i’n ‘chuffed to bits’ eu gweld nhw a dw i’n meddwl bod nhw’n gwneud da iawn!  Byddwn wedi bod rhy nerfus i symud, ‘let alone’ chwarae.   A chanu?  Anghofiwch fe!  *LOL*

Dylan, Chris, Daniel a Jacob yw’r grŵp Yr Alltud a chwaraeon nhw o gwmpas Abertawe.   Dych chi’n gallu gweld nhw yn y sesiwn Bardd Bach yn Nhŷ Tawe bob mis.   Mae e’n fy anrhydedd i allu chwarae gitâr gyda nhw yn y sesiynau ‘na.

Os dych chi’n cael cyfle eu gweld nhw, dylech – maen nhw’n gerddorion bendigedig!

:O)

Beichiad :O(

Wel, roedd gobeithion uchel ‘da fi.  Tan hanner ffordd, mae hynny.  Dw i ddim gwybod yr hyn digwydd i dîm Cymru, ond roedd e’n drist yn siŵr.

Ond doedd e ddim yn disirywio’r noswaith achos gadodd grŵp ohonon ni Tŷ Tawe ar ôl i em ac aethon ni i Wine Street yn Abertawe.  Lle hwyl yw Wine Street – llawer o bobol a cherddoriaeth ac, wrth gwrs, booze.  Llawer o fooze.  Dw i’n gwybod hyn achos bod i’n yfed llawer iawn ohono fe.  Yn anfoddus, doeddwn i ddim yn trial y bwyd yn Wine Street, p’un pam dw i’n teimlo fel da heddiw, siŵr o fod.

Eto, roedd hwyl iawn iawn ‘da ni.  Ers mae llawer o’r grŵp aelodau o Côr Tŷ Tawe, roedd e’n dangos syniad da i ganu (dim dylanwadu ar y penderfyniad ‘na gafodd y symiau helaeth o gwrw, dych chi’n deall)!

Smilie

Felly, canason canion Cymraeg, llawer i’r hyfrydwch o’r bobol eraill yn y tafarn (diolch byth).  Roedden nhw’n clapio inni ac ‘cheering’.   Fel hyn annog, canason yr holl y fwy.  Noswaith fendigedig iawn iawn roedd hi. Ac mae e’n mynd heb ddweud bod y rhan gorau roedd y cwmni o’m ffrindiau.

Hefyd bendigedig roedd Sesiwn Bardd Bach nos Wener ddiwethaf.  Daeth dynion newydd i’r sesiwn ‘ma ac roedd cwpl ohonyn nhw yn Harlech gyda fi i’r gweithdy cerddoriaeth werin Cymraeg.   Nos Wener, roedd llawer o fwy canu fel roedd yr holl y dynion yn cymryd troad canu.  Ardderchog!  Ers fydda i ddim yn gallu mynychu’r un nesaf (mynd i Galiffornia i’r gwyliau), roedd hi’n neis arbennig.

Nawr mae e’n ôl i’r brifysgol yfory.   Dw i’n ffeindio fe anodd canolbwyntio ar fy ngwaith cartref – fel ar ôl neithiwr, mae gormod pethau mwy diddorol i feddwl amdano.

smilie

Penblwydd Hapus i Fi!

Ie, heddiw yw fy mhenblwydd.   Na, dw i ddim yn dweud fy oed.  Ac, os wyt ti’n nabod fi a gwybod fy oed, paid dweud!  Dw i wedi anghofio’r wybodaeth ‘na  – wel, dw i’n ceisio i anghofio beth bynnag.

Yfory, dw i’n bant i Harlech i’r Arbrawf Mawr.  Dw i’n edrych ymlaen at hynny yn fawr.   Mae Jonathan a’i wraig yn dod o Derby.  Dw i ddim wedi eu gweld nhw ers amryw fisoedd a bydd e’n dda iawn eu gweld nhw eto.  Mae Jonathan yn chwarae flute ac acordion (ac offerynnau eraill, mae’n debyg) ac mae e arfer chwarae gyda ni yn nosau cerddoriaeth werin Cymraeg Nhŷ Tawe cyn iddyn nhw symud un ôl i Derby.

Dw i’n meddwl y bydd y daith ‘ma’n herio achos bydd y rhan fwyaf pobol yn siarad Cymraeg trwy’r amser.  Felly dw i’n mynd ceisio i wneud yr un.   Bydd hynny yn anodd i fi achos dw i ddim yn gwybod llawer o eiriau.   Ond, caf i lawer o hwyl cwrdd â phobol newydd a siarad Cymraeg â nhw felly dw i ddim rhy becso amdano fe.  Bydd e’n ymarfer da iawn a bydda i’n gallu dysgu mwy cerddoriaeth werin Cymraeg.  Felly mae e’n benwythnos ennill-ennill fel bydda i’n gallu gwneud dwy peth bod i’n caru ar yr un pryd.

Tyrfe Tawe 2008

Doeddwn i ddim yn gallu i fynd nos Fawrth neu Fercher felly collais i Brigyn. :O( Ond roeddwn i’n gallu i fynd nos Wener. Roedd digwyddiad yn y Schooner ar y marina yn Abertawe. Chwarae Neil Rosser, Crys a Lowri Evans ac roedd nos wych iawn iawn! Roedd cerddoriaeth yn fendigedig ac roedd y cwmni yn fendigedig. Ces i dro gwych.

Daeth pobol o gwmpas yr ardal hefyd – yr holl yn siaradwyr Cymraeg. Gwelais lawer o ffrindiau a chwrddais i rai pobol newydd. Gwnes i ‘pretty good’, siaradais i Gymraeg bron trwy’r amser.

Tynnodd ffrind lluniau o’r perfformwyr ac roedd dyn o S4C gyda chamera teledu. Ffilmiodd e bopeth.

Am 11:00 o’r gloch neu fel, roedd merched wedi blino o aros ar y dynion, felly dawnsion ni gyda’n gilydd. Edrychodd yr holl y dynion arnon ni, wrth gwrs, ond fydden nhw ddim yn dawnsio. Dw i’n meddwl bod nhw’n colli yn fawr – roedd e’n hwyl wych yn dawnsio! Dw i ddim wedi gwneud hynny ers blynyddau.

Gorffennodd y band diwethaf am 12:30 yn y bore. Roedd rhaid inni ni adael yna a rhodd ffrind arall lifft i fi a rhai pobol eraill. Mae peth da, hefyd, achos costiodd tacsi yn fawr – £8.75 i fynd o’m adre i Schooners! Ych-y-fi. :O( Felly roedd hynny yn neis ohono fe.

Nesaf, roedd Tŷ Tawe bore ‘ma. Chwarae’R Alltud cyntaf ac wedyn Gwyneth Glyn yn canu am hanner awr neu fel. Eto, cerddoriaeth wych a chwmni gwych. Roedd ffrindiau a phobol newydd yn Dŷ Tawe bore ‘ma.

Bydd digwyddiad diwethaf yn heno yn Milkwood Jam yng nghanol y ddinas. Bydd amryw fandiau; Derwyddon Dr. Gonzo (woo hoo!), Gai Thoms, Mr. Huw (da iawn), Yucatan, Eskimo (clywais iddyn nhw yng Nhŷ Tawe ers wythnos ac maen nhw’n dda iawn), Yr Angen, Y Mellt (mae fy ffrindiau a grŵp da iawn) a Llygredd Swn. Dw i wedi clywed Llygredd Swn, Yucatan, Gai Thoms neu’R Angen. Felly bydd cerddoriaeth newydd glywed heno.

Roeddwn i ‘ma’r llynedd ond roeddwn i eithaf prysur yn ceisio ymdopi gyda phopeth. Eleni, gallaf i fwynhau popeth. Dw i’n hoffi eleni yn well. :O)

Yma ac yn ôl Eto

Wel, mae fy chwaer a brawd yng nghraith wedi mynd yn ôl i Galiffornia. Ond cawson ni ymweld bendigedig â’n gilydd. Aethon ni i lawer o gestyll (fel fi, mae fy chwaer yn caru cestyll) ac aethon ni siopa ym mhentrefi dros Gymru. :O)

Roedd nos gerddoriaeth werin Cymraeg yn Dŷ Tawe yn ystod eu harhosiad nhw. Felly daethon nhw gyda fi – Roedd Pat (brawd yng ngfraith) yn siarad mewn canu’r guitar i’r cân neu ddwy gan fy ffrindiau, hyd yn oed! Mwynhaodd e’n fawr. Y dydd nesaf, aethon ni at Abercraf i’r Ŵyl Glyndŵr. Roedd hynny cymaint o hwyl – gallwn i wedi aros trwy’r nos!

Roedd Pat yn mwynhau ceisio ei dysgu newydd Cymraeg a doedd e ddim yn hir cyn iddo fe ddweud ‘diolch yn fawr’ wrth bobol yn siopau a thai bwyta. Doedd Kathy ddim yn siŵr am geisio Cymraeg felly dim ond roedd hi’n siarad â phobol Cymry. Dywedodd hi wrtha i fod y bobol Cymry yn neis iawn a chyfeillgar iawn.

Carodd y ddau Cymru a un noswaith dywedon wrtha i ‘You made a great choice of a place to live. It suits you.’ Wel, wrth gwrs, roedd hynny yn gwneud fi teimlo da iawn!

Ein
Fi, Kath & Pat

Roedd neis iawn iawn eu gweld nhw – mae e wedi bod mwy na blynedd ers gwelais i fy nheulu. Ac roedd cyfle ‘da nhw cwrdd â fy ffrindiau, mwynha’r diwylliant Cymreig a gwelaf rhai o’r wlad hyfryd.

Hyder Gyda Chymraeg

Mae pobol yn dweud wrthoch chi ‘paid becso, mae e’n ddiffyg hyder. Siaradwch mwy a byddi di’n iawn.’ Wel, ocê – os meddech chi. Ond ar hyn o bryd, does dim hyder gyda fi. A rhaid i fi ddweud, mae ofn arna i am ganu gyda’r Côr yn Yr Eisteddfod. Dw i byth yn canu o flaen pobol o’r blaen. A nawr dw i’n mynd canu yn iaith tramor (bod dw i ddim yn siarad rhy iawn) yn a chystadleuaeth genedlaethol!” A dim ond cystadleuaeth genedlaethol, Cystadleuaeth Genedlaethol yr Iaith. Beth yw i? ‘NUTS’?!!!! Gwallgof fel gwerthwr hetiau, credu. Arbennig ar ôl ymarfer nos Fercher. smilie

Ers cwpl misoedd, roeddwn i’n fy ngofyn i gymryd yn weithdy yn Nhŷ Tawe. Roedd e’n cael ei noddi e gan Fentor Iaith Pontardawe. Roedd e grŵp o frodor siaradwyr a dysgwyr. Mae’r siaradwyr yn eistedd gyda’i gilydd ar yn ochr yr ystafell a’r dysgwyr ar y arall.

Ar un pwynt, roedden nhw’n gofyn ohonon ni i wneud rhestr. Roedden nhw’n moyn gwybod y fath o bethau bod ni’n becso am pan roedden ni’n siarad â brodor siaradwyr. Siaradon ni ‘cyflymder’ (dyn ni’n rhy araf pan siaradan), ‘gwneud camgymeriadau a defnyddio’r gair anghywir’, dim gwneud ystyr achos dyn ni ddim yn siarad brawddegau cywir. Yn eiriau eraill, fyddai ein Cymraeg ni ddim yn ddigon da. Yn diddorol, siaradodd y siaradwyr yr un.

Wel, mae hynny yn hyder, reit? Ond i fi, pan ddw i’n nerfus, nerfus dw i, fel arfer, pan siarad â siaradwyr, dw i’n anghofio geiriau bod i’n gwybod fel y cefn o’m llaw. A hefyd, dw i ddim un siarad uchel digon achos bod i’n becso’r bydda i’n dweud rhywbeth anghywir. Felly, rhaid i’r berson ddweud ”Beth?” neu “Sori?” Wrth gwrs, dw i’n credu dim deallan nhw’r hyn i’n dweud ac mae hynny pam dywedon nhw ‘beth?’. Wedyn, dw i’n dod yn swil am siarad – dw i ddim yn moyn siarad eto achos bod ofn ‘da fi. Gallaf i siarad ‘like gangbusters’ i’r ci neu yn fy gwely yn y nos. Mae hynny yn y darn twp. Yn clirio gwn y geiriau a stwff. Pam allaf i ddim gwneud hynny trwy’r amser ‘te? smilie scratching head

Mae’r peth arall bod i’n ffeindio yn rhwystro yw’r lan a lawr. Un diwrnod dych chi’n wych iawn iawn. Dych chi’n deall popeth a siarad da iawn. Dau ddiwrnod ymlaen a dych chi ddim yn gallu i siarad unrhywbeth ac mae e’n amhosibl deall yr iaith o gwbl. Mae hyn yn rhwystro achos ar hyn o bryd bod chi’n ennill hyder, saethu lawr ych chi.

Mae e’n process diddorol, y dysgu ‘ma Cymraeg. smilie