Heddiw yw’r Diwrnod!

Wel, bydd heno noson gwobr yng Nghaerdydd.  Dw i dipyn bach nerfus, rhaid i fi gyfaddef.

Daeth Wedi 7 nos Fawrth siarad â fi felly, byddan nhw’n chwarae’r fideo ‘na heno yn ystod y darllediad yn fyw o Chapter Arts Centre.   Dw i ddim yn disgwyl ennill, ond bydd e’n hwyl iawn cymryd rhan a mwynheais gwrdd â chriw Wedi 7 yn fawr.  Pobol hyfryd ydyn nhw a diolch arbennig iddyn nhw – roedd noson yn anodd i fi achos roedd argyfwng anifail anwes ‘da fi.

Dw i’n credu’r blogiau’n dangos yr iaith yn byw a thyfu.  Mae wedi bod llawer o gwestiynau yn ddiweddar am y gwerth o Gymraeg.  Felly, dw i’n credu bod e’n bwysig iawn iawn i ddangos bod yr iaith yn gallu symud ymlaen ochr yn ochr ag ieithoedd eraill.  Hefyd, mae e’n bwysig i ddangos bod e’n bosibl defnyddio’r Gymraeg mewn bob rhan o fywyd, yr un fel Saesneg.  Dw i’n credu’r blogiau Cymraeg yn helpu â hynny.

Felly, dyma ‘pob lwc’ i bawb ac edrychaf ymlaen at gwrdd â phawb.

Iolo Williams – Wow!

Wel, rhaid i fi ddweud mod i’n mwynhau’r Eisteddfod yn Ebbw Vale eleni.  Er hynny, dw i’n meddwl bod Eisteddfod Y Bala’n well.  Teimlodd hi fwy na chymuned.

Dim ots, mae rhywbeth cyffrous am Eisteddfodau yn gyffredin ac mae pob Eisteddfod yn cynnig rhywbeth arbennig.  Eleni, derbyniais adolygiadau da o’r barnwyr.  Doeddwn i ddim yn ennill, wrth gwrs, ond doeddwn i ddim yn disgwyl ennill – dim siomedig yna.

Roedd Dydd Llun yn ddydd arbennig iawn iawn i fi.  Cafodd y lluniau o fy ffrind Chris Reynolds eu dewis am arddangosfa yn y canolfan celf newydd.  Felly roeddwn yna i dynnu llun ohono fe.

Lluniau Chris

Ar ôl adael Chris ac ei lluniau, es gwydro ar y maes.  Yn y diwedd, ffeindiais fy ffordd i Faes D ble roedd Allison, ffrind arall.  Roedden ni’n sefyll rownd sgwrs pan pwy daeth gerdded o’r ystafell drws nesaf ond Iolo Williams!

O fy!

Wel, roeddwn i arfer gweithio gydag anifeiliaid gwyllt – drwyddedig dw i i weithio gydag anifeiliaid a amddiffynnir ac anifeiliaid mewn perygl felly, roedd llawer i siarad â fe amdano.  Cawson ni sgwrs hyfryd ac wedyn tynnodd Allison llun ohona ac Iolo.  Roedd e’n fy nghwtsh a gwneud jôcs felly roedd Allison a fi’n chwerthin iawn erbyn tynnodd hi’r llun.

Fi ac Iolo

Dim syrpreis i wybod uchafbwynt oedd hwn!

Yna a Nôl Eto

Wel, eithaf profiad oedd yr Eisteddfod yn y Bala.  Gyrrais lan bore Iau, a wnes i ddim yn meddwl y byddwn i’n cyrraedd erioed!  Gyrru hir oedd e, ond gwerthu bob eiliad a phob gyrrwr yn ddrwg roedd rhaid i fi yrru tu ôl.

Roedd llawer o bobol i fod siŵr a llawer i weld.  Rhywbeth gorlethu oedd hi achos cyrhaeddais ar ben fy hunan a doeddwn i ddim yn siŵr ble oedd pawb.  Ond unwaith cwrddais â fy ffrindiau, roedd llawer o hwyl a doniol.

Gwelais lawer o wynebau enwog, pobol o’r teledu, enillwyr gwobr, ffrindiau (fel dywedais i), athrawon a myfyrwyr eraill o’m dosbarth yn y brifysgol. Gwelais Only Men Aloud hwyr prynhawn Iau hefyd!  Roedden nhw ym mhabell  Shelter Cymru i helpu hybu rhaglennau Shelter Cymru.

Only Men Aloud and Shelter Cymru

Only Men Aloud and Shelter Cymru

(Diolch i Chris Reynolds am y llun.)

Yn y babell werin, roedd sesiwn cerddoriaeth werin bod i’n gallu mynychu.  Tynnodd hynny llawer o bobol oedd cerdded heibio.  Ar ôl i hynny, cwrddais â ffrindiau yn y bar cwrw.  O!  A chyn i hynny, yn y prynhawn, roeddwn i’n lwcus digon i ddal Dr. Gonzo yn canu.  Bendigedig – un o’m hoff fandiau.

Cerddoriaeth Werin

Cerddoriaeth Werin

Dylwn i wedi mynychu’r gig y noson ‘na.  Dw i eithaf difaru hynny.  Ond roeddwn i’n becso’r fyddwn i ddim yn ffeindio fy ngwesty yn y tywydd felly gadais ar ôl cinio.  Doeddwn i ddim yn moyn i fod ar goll yn lle newydd yn y tywydd, chi’mod? Fel mae’n digwydd, roedd haws i ffeindio felly fyddai i ddim yn broblem o gwbl.  O wel, fel ‘na mae hi.  Blwyddyn nesaf, bydda i’n gwneud pethau yn wahanol.

Gyda llaw, llongyfarchiadau i Helen Gibbon, rheolwr Côr Tŷ Tawe – enillodd Trydydd yn y gystadleuaeth Mezzo Soprano.  Da iawn Helen!

Ar ddydd Gwener, penderfynais ymweld â’r Bala.  Felly treuliais i’r bore cerdded o gwmpas Y Bala.  Mae tref fendigedig.  Mwynheais siarad Cymraeg â phawb yn y siopau o Bala, a doeddwn i ddim yn meddwl bod i’n defnyddio Saesneg o gwbl y bore ‘na.  Dim sgwrs fawr, ‘mind you’, ond gwnes iawn siarad brawddeg fer.  Roedd pobol yn y gwesty oedd siarad yn Gymraeg hefyd! Roedd syrpreis hapus – felly trialais archeb fy mrecwast yn Gymraeg heb ddefnyddio unrhyw Saesneg o gwbl.  Gwnes!  Roedd hynny yn teimlo da iawn!

Stopiais ym mhentref bach enw Llanuwchllyn rhwng Y Bala a Dolgellau.  Roedd dyn yn ei ardd ac fel tynnais lun o’r pentref, dywedodd ‘helo’ wrtha i.  Dywedais “S’mae – dych chi’n siarad Cymraeg?”

“O iawn!” dywedodd “Iaith gyntaf”.

Perffaith!  Y broblem oedd siaradodd Gogledd Cymraeg felly cadwais gael ar goll – roedd anodd deall trafodaeth ogleddol .  Ond roedden ni’n gallu i gyfathrebu heb lawer o broblem – yn lle cyntaf achos roedd e’n siarad a siarad a siarad heb stopio.  Allwn i ddim ‘get a word in edgewise’. 

Dim ots, dywedodd wrtha i lawer o wybodaeth am yr ardal ac yr iaith.  Roedd neis hanner awr yn y heulwen.

Yn siarad o’r heulwen – roedd cynnes iawn prynhawn Iau, tywydd hyfryd.

Dymunaf fod mwy amser ‘da fi.  Ond roedd rhaid i fi ddod yn ôl i waith.  Dim ond dwy fis yn aros o’m swydd.  Felly rhaid i fi fanteisio arno fe fel gallaf.  Yn dal, ar y ffordd yn ôl, stopiais yn Nolgellau a hefyd Machynlleth i weld swyddfa Owain Glyndŵr.  Rhywbeth dw i wedi bod moyn gwneud i amser hir.

Er mae fy nealltwriaeth yn aros (diolch byth), wnaeth fy sgiliau siarad ddim.  Ofnadwy oeddwn i ddydd Iau.  Dydd Gwener roeddwn i’n well – wel yn y  bore.  Ar ôl i fi adael Y Bala, doeddwn i ddim yn siarad yn fawr felly, erbyn bore ‘ma, roedd fy Nghymraeg siarad yn cac eto.  Dw i’n credu bod i’n gwneud da iawn cyn i fi fynd i Galiffornia.  Dw i jyst gobeithio’r gallaf gyrraedd yn y pwynt ‘na eto yn gyflym.  Mae rhy haws llithro i mewn i Saesneg a dw i wedi dod diog iawn.  Dw i’n credu bod ymweld â’r Eisteddfod, i amser byr hyd yn oed, fuodd da iawn i fi – dw i’n cofio nawr pam dw i’n caru’r iaith cymaint.

Felly, dw i wedi gwneud addo i fy hunan.  Dw i’n mynd trial dod rhugl erbyn yr olaf o’r flwyddyn ysgol nesaf.  Cadwch feddwl da i fi, os gwelwch yn dda, dw i’n angen yr holl y cymorth gallaf dderbyn! 

Ymddiheuro Am Defnyddio Cymraeg?….

Dim ar dy fywyd! Rhywbeth yw hwn y fydda i ddim yn gwneud – atalnod llawn.  Os dyw rhywun ddim yn deall, wedyn bydda i’n cyfieithu.  Ond fydda i ddim yn dweud ‘O, I’m sorry’ yn gyntaf ac wedyn cyfieithu.

Wrth gwrs, bydd pawb yn siarad am hyn ac mae’n ymddangos i fod llawer o storïau.  Fel efallai byddwch chi’n dychmygu, ar y teledu hefyd; S4C a BBC Cymru:

BBC Newyddion

Daily Post Gogledd Cymru (Saesneg)

Chronicle Gogledd Cymru
(Saesneg)

Sori, allais i ddim yn ffeindio fersiwn Cymraeg o’r storïau Daily Post a Chronicle.

Wel, dw i’n deall y rheswm bod Cefyn Roberts yn ymddiheuro, ond yn fy marn, ddylai e ddim cael.  Achos wnaeth y bobol ‘ma ddim yn eu haeddu o hynny. Hefyd, ddylen nhw ddim yn dodi Mr. Roberts yn y sefyllfa ‘na.

Roeddwn i’n siarad â’m cymydog drws nesaf ar ôl i edrych ar y stori ‘ma ar y teledu.  Does dim Cymraeg ‘da fe ond Cymro yw e.  Roedd hyd yn oed e’n ddig amdano fe achos cytunodd y dylai siaradwyr allu defnyddio’r Iaith os maen nhw’n moyn.  Dywedais wrtho fe:  “Yr wir! Dim ots bod person ddim yn siarad Cymraeg.  Os dych chi yn wlad gyda’r iaith arall, a dych chi’n mynychu digwyddiad erbyn dych chi yna, dych chi ddim yn disgwyl y perfformwyr i siarad yn EICH iaith, iawn?  Felly pam dylai Cymru i fod gwahanol?”

Ar y teledu BBC Cymru, roedden nhw’n siarad â phobol ar y stryd yn Llandudno.  Dywedodd y dyn (dim dyfynnod union) ‘Well I thought there should be more English because I don’t understand Welsh.  But then I’m here on holiday from England.’

Wel, nawr, dyna reswm da i newid popeth yng Nghymru – i addasu fe!

Ocê, chwarae teg, dw i’n credu bod e’n dweud hynny ‘tongue in cheek’.  Ond dyna bobol sy’n meddwl fel hynny, dw i’n gwybod.

Trueni oedd e.  Nawr, mae ychydig o bobol hunanol wedi andwyo perfformiad hyfryd, y noswaith o bobloedd eraill a chreasant lanast mawr.

Efallai roedden nhw’n meddwl y byddai rhywbeth fel hyn yn affeithio’r Iaith.  Na fyddai.  I fi, nawr dw i’n moyn gweithio mwy caled cadw’r Iaith yn ei thyfu.

Yr Alltud

Ar ddydd Gwener, roedd rhai ffrindiau o fy hunan yn ymddangos ar Wedi 3, S4C. Roeddwn i’n ‘chuffed to bits’ eu gweld nhw a dw i’n meddwl bod nhw’n gwneud da iawn!  Byddwn wedi bod rhy nerfus i symud, ‘let alone’ chwarae.   A chanu?  Anghofiwch fe!  *LOL*

Dylan, Chris, Daniel a Jacob yw’r grŵp Yr Alltud a chwaraeon nhw o gwmpas Abertawe.   Dych chi’n gallu gweld nhw yn y sesiwn Bardd Bach yn Nhŷ Tawe bob mis.   Mae e’n fy anrhydedd i allu chwarae gitâr gyda nhw yn y sesiynau ‘na.

Os dych chi’n cael cyfle eu gweld nhw, dylech – maen nhw’n gerddorion bendigedig!

:O)