Rygbi a Gwyn

Wel, er gwaethaf fy nghwynion, mwyheais yr em yn fawr! Ro’n i’n sori am Yr Alban, wrth gwrs – ro’n i’n gobeithio’r bydden nhw’n ennill. Ond dyn’ ni – Tîm cryf yw Lloegr.

Wythnos nesaf – CYMRU – Ie!!!!!!!

Yn y cyfamser, dw i’n anhapus i ddweud bod fy nghath, Gwyn, wedi mynd colli. Dw i ddim wedi edrych arno ers wythnos nawr. Dw i’n drist iawn am hyn – daeth Gwyn i fi yng Nghymru pan gath fach roedd e – dim ond wyth blwyddyn. Efallai, bydd rhyw ohonoch yn cofio bod e’n colli ei goes achos o ‘gunshot wound’ yng Nghymru. Felly, nawr, does dim coes chwith ‘da fe bellach. Nid gall amddiffyn rhag anifail arall.

Mae gobaith ‘da fi’r bydda i’n edrych arno eto, ond fel pasia bob dydd, mae gobaith yn dod yn llai. Dw i’n ofn bod e’n ‘hold up’ rhywle, wedi ei anafu, heb dwr, heb fwyd yn yr oer. Dw i’n gutted achos nad gallaf ei helpu. Dw i’n ofn y nid fyddaf yn edrych arno eto erioed.

Gobeithio bod e’n dod yn ôl i’r cartref yn fuan.  Dw i’n ei eisiau.

Excuse me…..is there a REAL referee in the house?

Wel, dw i wedi edrych ar yn gweinyddu drwg (bad officiating) o’r blaen, ond cymer gêm Y Gweilch heddiw’r deisen.  Roedd pawb yn y clwb rygbi St. Helens yn ddig gynddeiriog amdano fe!

Ocê, doedd Y Gweilch ddim yn chwarae yn wych ond do’n nhw ddim yn chwarae yn ddrwg chwaith.  Gwnaethon nhw lawer o gamgymeriadau.  Ond gwnaeth y Gwyddel Llundain mwy.  Y gwahanol?  Caniataodd y prif swyddog llawer o gamgymeriadau a throseddau gan y Gwyddel Llundain a dim gan y Gweilch.  Roedd ychydig o droeon ble troseddodd y Gwyddel Llundain troseddau cerdyn melyn.  Ond ni rhowyd cerdyn melyn!  Roedd high tackles a off sides ac, hefyd,  pasiau ymlaen!  Dim cosb.   Ond dywedodd y Ref nad y Gweilch yn rhwymo (bind) yn y scrum ac rhodd cosb iddyn.  Ro’n nhw’n rhwymo!!!!

Dw i’n siomedig, wrth gwrs, bod fy nhîm wedi colli.  Ond dw i’n siomedig iawn iawn am yr yn gweinyddu.  Roedd y Ref yn achosi’r gêm i araf ac roedd e’n dangos ffafriaeth yn ei waith yn fy marn (yn llawer o bobl eraill hefyd!).  Dim addas o gwbl a dw i’n meddwl y dylai’r Gweilch yn rhoi cwyno i’r ‘powers-that-be’.

Gaeaf

Wel, mae gaeaf wedi cyrraedd.  Yn lwcus mae’r eira wedi ein colli felly dim ond rhew ac iâ.  Bore ‘ma mae hi’n heulog a hyfryd – jyst paid â mynd mas heb ‘artic gear’. 

Yn anffodus, nid wnaeth y tywydd helpu’r bois neithiwr erbyn Seland Newydd.  Nid wyf yn gwybod beth sy’n bod ond mae e’n dangos fel dyn nhw ddim yn chwarae fel tîm cydlynol (cohesive).  Ac maen nhw’n gwneud llawer o gamgymeriadau.  Llawer.  Hefyd, yn fy marn, maen nhw’n chwarae fel amaturiaid – ‘harsh’ i ddweud, iawn, ond dw i wedi gweld nhw chwarae cymaint gwell!  Efallai, maen nhw’n teimlo di-ysbryd neu rywbeth, jyst rhywbeth wedi ei golli.  Dw i’n gwybod Seland Newydd yn y orau yn y byd, ond dim lliprynnod yw Cymru chwaith!  Wel, dim fel arfer, beth bynnag.  Gobeithio’r byddan nhw’n gwneud gwell yn y Chwe Gwlad.

Gyda chafodd pob o hynny ei ddweud, rhaid i fi saliwtio i Stephen Jones.  Heb Stephen, dw i ddim yn credu’r byddai pwyntiau ar y bwrdd o gwbl.  Felly, da iawn Stephen! 

 

Ac yr enillwr yw……

Heia Gavin!  Mae’n dangos bod chi ddim yn gallu rhoi eich bryd am beth dych chi’n moyn gwneud.

Dyn ni wedi dysgu bod chi ddim yn moyn chwarae rygbi fel Gwalch bellach.  Wedyn, roedd bant i’r Norwy am sioe reality.  Wps!  Doeddech chi ddim yn hoffi  hynny!  Yn ôl i rygbi ‘sbo.

Na – arhoswch!  Dych chi wedi penderfynu cystadlu ar Strickly Come Dancing yn lle.  Just a little stopgap, doncha know.

Dw i’n dyfalu bod y sioe reality Norwy ddim mor ddrwg wedi’r cyfan, eh?

O na, siaradais rhy gyflym! Dych chi wedi gogwyddo tuag at ochr arall y ffens eto.  Nawr, dych chi wedi penderfynu’r byddai well ‘da chi chwarae rygbi am Gymru.

Tybed beth rydych chi’n moyn gwneud wythnos nesaf……..

A dych chi wedi ei ddewis pam?

Yn fy marn, does dim ffordd bod Gavin Hensen yn haeddu i fod ‘Poster Boy’ i’r dillad rygbi Cymru newydd.  Dim ffordd! Do, chwaraewr da oedd e. Ond dyw e ddim yn chwarae ers amser maith yn ôl!  Hefyd, eto yn fy marn, mae’r droeon olaf bod e wedi chwarae, dyw e ddim wedi gwneud rhy iawn.

Dw i ddim yn meddwl bod hyn yn chwarae teg wrth y chwaraewyr sy’n rhoi eu gorau am Gymru.  Mae’n iawn i adnabod chwaraewyr gwerthfawr o’r gorffennol.  Ond am bethau fel hyn, dylen nhw ffocws ar chwaraewyr cyfoes!

Y Gweilch ac Yr Iwerddon

Dyw’r ddau ddim yn cymysgu, mae’n debyg.  Cafodd hyn ei dystiolaethu yn y gêm Magners nos Wener fel chwaraeon nhw yn Ravenhill.  Chwarae?  Wel, ‘sbo.  Mwy fel ‘pwy gall wneud y mwyaf camgymeriadau’.

Chwarae teg, maen nhw’n cadw yn newid y rheolau gêm bob blwyddyn felly dw i’n siŵr rhaid iddo fe anodd i gadw lan – yn dal…..

Reit, nawr symud ymlaen i bethau eraill; yn ôl i’m nhaith i Iwerddon yn fis Mehefin.  Mae cymaint i ddweud bod e’n anodd gwybod ble dechrau. Er hynny, dw i’n mynd gwyro tipyn bach nawr yn fy mlog achos mod i’n gwybod dyna ffrindiau yn America sy’n trial darllen am fy nhaith Iwerddon gan gymorth y cyfieithydd Google – dim yn wych.  Felly bydda i’n cynnwys Saesneg iddyn nhw.

For the benefit of my friends and family who are reading about my Irish trip with help from the Google translator I’ll provide an English translation in italics after each paragraph in Welsh.

Treuliais wythnos yn y Cwm Boyne felly gallais ymweld â llawer o leoedd yn yr ardal. Un diwrnod, es i Gastell Trim ble ffilmion nhw ran o’r ffilm Braveheart. Castell neis yw hi – mawr a llawer o dwristiaid. Roedd llawer o dwrisiaid yn Iwerddon, mae llawer ohonyn nhw o America.  Beth bynnag, ffeindiais fod y cestyll yn Iwerddon yn gyffredin yn wahanol na’r rheiny yng Nghymru. Mae llawer o ddylanwad o’r Normanaidd yn gestyll Iwerddon.

I spent a week in the Boyne Valley so I was able to visit a lot of places in the area. One day, I went to Trim Castell where they filmed part of the movie Braveheart. It’s a nice castle – big and a lot of tourists.  There were a lot of tourists in Ireland, a lot of them from America.  Anyway,  I found that castles in Ireland, in general, are different than those in Wales. There’s a lot of Norman influence in the castles of Ireland.

Castell Trim

Castell Trim

Castell Trim

Castell Trim

Dyna hen abaty draw’r Afon Boyne o Gastell Trim. There’s an old abbey across the River Boyne from Trim Castle.

Abaty Trim

Abaty Trim

Hefyd, mae’r bont yn hyfryd iawn. Llawer o flodau ac mae’r golygfeydd yn bert iawn. Also, there’s a very pretty bridge. A lot of flowers and the views are very pretty.

Golygfa o Bont Trim

Golygfa o Bont Trim

Golygfa o Bont Trim

Golygfa o Bont Trim

Mae e’n dangos fel pob ffordd yn mynd i Kells.  Felly roedd e’n hawdd gweld Kells droeon a ro’n i wedi moyn ymweld â Kells yn fawr. Wrth gwrs, edrychais ar y croesau uchel a’r llyfr Kells. Es i draw Kells cymaint o weithiau, felly des i ei nabod iawn. It seems that all roads go to Kells. So it was easy to see Kells several times and I had very much wanted to visit Kells. Of course, I saw the high crosses and the book of Kells. I went through Kells so many times, I came to know it well.

Bore Sul, cerddais lan y bryn i’r abaty Kells ble mae’r croesau uchel a hen hen fynwent hefyd. I climbed up the hill to the Kells Abbey where the high crosses are and a very old cemetery as well.

Croes Uchel yn Kells

Croes Uchel a Thŵr Crwn yn Kells

Daliwyd bedd yn neilltuol fy sylw.  Hen hen fedd yw e – does dim gyda fe llawer yn aros  ond gallech weld tarian arno fe.  Mae e’n dangos yr un fel symbolau baner Tŷ Llywelyn yng Nghymru!  Felly, nawr tybed os oedd pobol o Gymru yna amser maith yn ôl.  Posibilrwydd, yn sicr – Dw i’n siŵr bod y beddfaen yn cael ei ddyddio prior i 1700 a ffeindiais feddfaen o 1070 yna so mae e eithaf posibl.  Darganfyddiad diddorol iawn a hoffwn wybod mwy amdano fe!

One grave in particular caught my notice.  It’s a very very old grave – it doesn’t have much left but you can see a shield on it.  It appears to be the same as the flag symbols of Llywelyn’s House (for people in America who don’t know, Llywelyn was the last true prince of Wales).  So now I’m wondering if there were people from Wales there a long time ago.  A possibility, certainly – I’m sure that the gravestone dates back prior to 1700 and I found a gravestone there from 1070 so it is quite  possible.  Very interesting discovery and I’d like to know more about it!

Baner Llywelyn?

Ar ymweliad arall â Kells, gallais edrych ar y Book of Kells.  Felly roedd hynny yn brofiad arbennig iawn. On another visit to Kells, I was able to see the Book of Kells.  So that was a very special experience.

Llyfr Kell

Ar yr un pryd, cerddais o gwmpas Kells tipyn bach.  Mae gwesty hyfryd ganddyn nhw: At the same time, I walked around Kells a little bit.  They have a lovely hotel:

Gwesty Kells

Cyferbyn â’r gwesty dyna eglwys Gatholig fawr.  Rhwng yr eglwys a’r gwesty, dyna ynys fach yn y stryd.  Ar yr ynys fach yw cerflun hyfryd iawn o’Y Forwyn Fair. Across from the hotel there’s a large Catholic church.  Between the church and the hotel, there’s a little island in the street.  On the little island is a very lovely statue of the Virgin Mary.

Cerflun Y Forwyn Fair

Iawn – wel, mae hynny yn ddigon am nawr, credu.  Yn y post nesaf, bydda i’n ymweld â Loughcrew Cairns. Ok, well, that’s enough for now I think.  In the next post, I’ll be visiting Loughcrew Cairns.

Helpu’r Deillion i Weld

Enillodd y Gweilch! Ie – pencampwyr Magner’s ydyn ni.  Da iawn bois!!

Er hynny, dyw’r post ddim am y Gweilch. Mae’r post am y rheolwr yng ngêm ddoe, Chris White. Dw i’n teimlo yn ddrwg amdano fe – yn glir mae angen i lawfeddygaeth legad cywirol arno fe.  Dall fel ystlum yw e. Trist iawn.

Ocê, yn ddifrifol nawr.  Pam, tybed, mae e’n gallu rhoi sylwi i’r camgymeriadau gan Gymru heb broblem ond dwy e ddim yn gallu rhoi sylwi i’r camgymeriadau gan unrhyw dîm arall? Selective Blindness efallai?

Dw i wedi sôn am hyn o’r blaen – droeon!  Mae e’n gwneud yr un peth pob gêm ble mae Cymru yn chwarae a rheolwr yw fe.  A dim eithriad oedd gêm ddoe – roedd yn agos gwrthryfel yn y tafarn yn un pwynt!!

Yn wir, dw i’n meddwl fod e’n amser rhoi cwyn swyddogol, ond dych chi?  Do, enillon ni, ond nad ddylai’r swydd fod gwneud mwy anodd achos bod y rheolwr yn dioddef o olwg sâl.

Gerddi Clyne

Beth penwythnos gwych!  Treuliais y prynhawn yn prynu beic.  Felly nawr dw i’n gallu reid o gwmpas yma ac yna yn lle gyrru ym mhobman.   Trodd nos Wener mewn rhywbeth o antur fel ceision ffeindio lle chwarae cerddoriaeth werin.  Ar ôl taith olygfaol dros y ddinas Abertawe, aethon ni i’r Gwachel ym Mhontardawe.  Sesiwn da!

Prynhawn Sadwrn,  penderfynais fynd am dro i Erddi Clyne ac edrych ar y blodau.  Maen nhw’n hyfryd iawn iawn:

Coed Rhododendron

Maen nhw’n gerddi fawr iawn iawn a mwynheais gerdded o nhw gwmpas ac yn tynnu lluniau.  Tynnais lawer o luniau, 73!  Ond dw i’n meddwl bod i’n gallu tynnu sawl o luniau da – arbennig gyda lens ‘close-up’.

Rhododendron Flower

A, hefyd, roeddwn i’n synnu ffeindio coeden Coast Redwood yn tyfu da iawn yn yr ardd! Mae e’n fy atgoffa o Oregon yn America.

Coast Redwood

A rhywsut, tynnais lun gydag enfys – dim llun yn wych, ond mae hi’n dipyn bach neis gydag enfys beth bynnag.

Enfys

Wrth gwrs, nes ymlaen, roedd gêm rygbi ar y teledu.  Felly es i Dŷ Tawe edrych ar y sgrin fawr.  Llongyfarchiadau i Iwerddon!  Gweithion caled a haeddu’r ennill.  Ond ‘Da Iawn’ i’w bechgyn hefyd – chwaraeon da iawn.  Gêm cyffroes iawn iawn oedd hi.

Ar ôl y gêm, es i gyda ffrindiau i Stryd Gwin (gwybod, gwybod Stryd Gwynt).  Roedd llawer o hwyl – llawer o bobol yna cynnwys dynion o Iwerddon.  Roedden nhw’n gwisgo crysau gwryd a chanu yn un tafarn.  Mwynheais gwrdd â nhw – dw i byth wedi cwrdd â Gwyddel o’r blaen!  Mae acen hyfryd ‘da nhw.

Roedd noswaith fendigedig.  Gobeithio’r gallwn ni wneud hynny eto yn fuan.  

Hahahahaha

Wel, neithiwr ar y Newyddion Un BBC dwedodd y ferch tywydd newydd y fydden ni ddim yn angen i ddod â’u dillad ‘cricket’ i’r gêm rygbi dydd Sadwrn. Dangosodd hi ‘flustered’ tipyn bach pan siaradodd hi am y tywydd rygbi, felly efallai dyw hi ddim yn gyfarwydd gyda’r chwarae.  Druan hi – dychmygaf y gŵyr  am rygbi nawr.

Dyw hynny ddim yn dweud y gallwn wneud lawer o well – o leiaf mae hi’n sefyll o flaen y camera, mwy na wnaf.

Prynhawn ddoe, nid allais ddweud brawddeg hollol yn nosbarth gramadeg.  Mae’r dosbarth ‘na yn fy nrysu i.  Dw i’n ei gasáu!  Dw i’n wastad dod ohono fe yn teimlo fel dw i wedi bod fy ngweiddi am i awr.  Dw i ddim gwybod yr hyn gofyn yr athro erioed.  Felly, dw i wastad teimlo pathetig a thwp a dw i ddim yn ateb yn gywir erioed.  Gan ofidus (‘most distressing’). 

Dw i’n teimlo’n well heddiw ond neithiwr roeddwn i’n barod i ffeindio’r rhaff.  Ond prynhawn ‘ma gallaf weithio gyda Menter Iaith a mwynhaf hynny yn fawr.  Wedyn, heno yw ymarfer côr, rhywbeth dw i’n licio yn fawr hefyd.  Collais i’r wythnos diwethaf achos bod i’n anaf fy nghefn felly doeddwn i ddim yn cerdded da iawn.

Felly nawr, dw i’n edrych ymlaen at heddiw.  Dim dosbarth ofnadwy, dim ond pethau dymunol.