Pethau a Stwff Eraill

Mae fy mywyd yn cylchdroi o gwmpas arholiadau ar hyn o bryd.  Mae’n dangos bod popeth yn atgoffa fi am yr arholiadau.  Ffeindiaf fy hunan yn cysgu gyda hen hen hen dynion wedi marw a chath!  Shwd pathedig yw hynny?! Mae ychydig o dynion y hoffwn yn fy ngwely, i fod siŵr – yn drist, dim ond brodyr Morris a Williams Pantycelyn yw yna.  O ych-y-fi – dim fy math o gwbl! 

Gwaeth eto, maen nhw’n goresgyn pob agwedd o’m mywyd!  Es i Dŷ Tawe nos Wener i ganu – noswaith mas, iawn?  Canon ni rhai emynau, wrth gwrs.  Atgoffa oeddwn i o Bantycelyn.  O na!

Hefyd, mae rhywbeth rhyfedd am arholiadau, gawsoch chi’n sylwi?  Ar ôl arholiad Cymraeg Canol, rhedodd pob merch bod i’n nabod i’r siop siocled.  Doedd dim siocled yn aros yn Abertawe’r dydd ‘na, credu.

Bore ‘ma dihunais feddwl “Neis yw’r tywydd, beth gwnaf heddiw?  Dylwn i astudio gramadeg neu dreulio amser gyda mwy hen dynion? Bydd e’n Pantycelyn, y brodyr Morris neu JSL? A gyda phwy fydda i’n bwyta, ‘sgwn i?  Waldo Williams neu William Owen-Pughe.

Mor cyffrous yw fy mywyd. 

Lluniau Gregynog

Dw i wedi gorffen prosesu’r lluniau o daith dosbarth i Regynog wythnos diwethaf. Roedd taith yn wych – llawer o hwyl ac mae llawer o bethau diddorol gweld.

Dw i’n credu’r rhan bod fwyaf cyffroes i fi, oedd yr ymweliad â heneb i Llywelyn yng Nghilmeri.

Mae llawer o fywyd gwyllt hefyd!

Dw i wedi postio’r lluniau ar dudalen ‘Lluniau‘ neu gallwch fynd yn syth i’r tudalen Taith Gregynog.

Dim Digon o Gymraeg Beth Bynnag…

Dw i wedi dod i’r casgliad y does dim digon geiriau Cymraeg yn y byd i alluogi’r ysgrifennu o’m papurau tymor.  Dw i’n credu’r rhaid i fi ysgrifennu am 500,000,000 gair rhwng nawr a 21ain Ebrill.  Wel, mae petruster arni i’r galla i ddysgu 500,000,000 gair yn un mis felly dw i wedi penderfynu parti yn lle!  Roedd mor hwyl nos Sadwrn diwethaf bod i wedi penderfynu byddwn yn well ‘da fi gwneud hynny.

Yn siarad o hwyl, es i gyda ffrind i’r Amgueddfa Glanhau prynhawn ‘ma.  Mwynhasom yr arddangosion ond er gwaethaf eu hymdrechion gorau, doedden ni ddim yn gallu ffeindio un person sy’n siarad Cymraeg. Dim UN.

Reit! Does ddim person sy’n siarad Cymraeg yn yr Amgueddfa Glanhau. Y sefydliad cyhoedd! Wel, gofynasom bawb a dywedodd y bobol “Sorry, I don’t speak Welsh.” neu “Everyone who speaks Welsh is off today.” neu “What?”. Dywedodd un wraig  ‘I started to learn it but I’m retiring in a month so I don’t have to and I’ve quit’.

Roedd fy ffrind a fi’n meddwl bod hyn yn ofnadwy.  A dywedasom hynny wrth yr holl y bobol yn gweithio yma heddiw.

Still, roedd tro da siarad â’i gilydd yn Gymraeg ‘da ni.  Dw i’n trial i siarad yn ddim ond Cymraeg nawr.  Ond mae e’n anodd achos does dim llawer o bobol o fy nghwmpas sy’n siarad Cymraeg.

Ond rhaid i fi ddweud y er rhaid i fi ddefnyddio geiriau Saesneg weithiau, dw i’n mor yn caru (cariad?) gyda Chymraeg.  Dw i wastad dweud wrth bobol “Dyna rywbeth hudol amdani hi!

Mae e’n rhoi llawer o bleser i fi pan alla siarad gan mwyaf Cymraeg i sawl awr.  Felly dw i’n edrych ymlaen at Depot Piws heno pan fydda i’n gyda fy ffrindiau siaradwyr Cymraeg.  Dw i eithaf colli dosbarthau – dim llawer o Gymraeg yn fy nghartref.  Yn drist, ymddiddanwr gwael yw Gwyn. 

Chwarae Teg a Diolch Mawr!

Neithiwr, dywedodd y wraig tywydd newydd torrodd hi’r graffig tywydd felly bydd rhaid i ni fynd ymlaen heblaw nhw. Chwarae teg; rhaid i fi roi clod iddi hi, gwnaeth hi swydd wych heb graffig(s).   Dw i’n wastad troi i S4C i’r newyddion yn Gymraeg (mae hi’n dod hwyrach na’r newyddion BBC).  Felly trois i S4C i’r tywydd gyda graffig a dysgais i air newydd “mwll”.  Yng Nghaliffornia, byddwn ni’n dweud ‘tywydd daeargryn’ achos yn aml, pan mwll yw’r tywydd, daiff daeargryn.

Roedd ymarfer côr yn wych!  Anodd, i fod siŵr – gweithion ni ar un gân i fron 1 1/2 awr! Ond, fel gwastad, mwyheais i’n fawr.  Dyma rywbeth yn ymlacio am ganu.

A diolch byth i ffrindiau!  Fydda i ddim yn dweud ei enw yma achos bod i’n gwybod fyddai hi ddim yn moyn hynny.  Ond hebddi hi, byddwn i’n dal crwydro o gwmpas mewn niwl gramadeg.  Felly Diolch Mawr i ti!

Aeth hynny dda iawn!

Wel, aeth y cyflwyniad am Fenter Iaith da iawn yn ddosbarth llafar bore ‘ma. Meddyliais i fod ni’n cyflwyno dim ond i Mrs. Sidgwick. Ond, llawer o’m syndod, roedd Dr. Lake a Mrs. Sidgwick. Dim problem, er hynny. Dw i’n gallu atal dweud (stammer) ‘equally well’ o flaen 50 person fel un.

Dysgais i’r bydda i’n gwneud iawn os dw i ddim yn stopio a meddyliaf am ysgrifennant stwff fel dywedaf. Most disconcerting.

Beth bynnag. Roedd diwrnod hyfryd heddiw – twym (wel comparatively – unrhywun gwybod y gair Cymraeg i ‘comparatively’?) a heulog. Felly beth amser gwella i fynd siopa dillad!

Safle cyntaf, Tesco. Ffeindiais i grys WRU i £15. Roeddwn i’n chuffed to bits achos disgwyliais i dalu o leiaf £25. Felly nawr mae crys cywir i wisgo dydd Sadwrn ‘da fi. Yn anffodus, roedd rhaid i fi basio’r dillad ar y ffordd i’r ystafell wisgo.

Roedd gwych iawn iawn achos bod i’n ffeindio dwy siwmper ‘sexy’. Wel, erbyn hyn roeddwn i yn fodd siopa felly roeddwn i’n ddrws nesaf i Next. Dw i’n caru siopa yn Next. Mae dillad neis i bris gweddus ‘da nhw. Ffeindiais i dair siwmper neis yna.

Ar hyn o bryd, dw i’n anwybyddu gwaith hefyd. Ddylwn i ddim ond rhaid i fi gyfaddef bod e’n teimlo gwych!

Mwynheais i’m diwrnod.

Yn ôl i normal?

Wel, gyda mae profiad gwaith yn cwpla nawr, mae e’n ôl i’r brifysgol. Tipyn bach fel mynd o’r badell ffrio mewn tân. Ond mwynheais brofiad gwaith yn fawr. Gweithiais yn swyddfa Menter Iaith Abertawe a dysgais lawer o wybodaeth ddiddorol am y gymdeithas. Ces i drafod diddorol gyda Dai, Prif Swyddog, am yr hanes yr iaith ac mae’r dulliau dysgu yn eu defnyddio heddiw. Dw i ddim yn dal moyn dysgu Cymraeg. Ond hoffwn ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg os mae fy ffordd yn arwain y ffordd ‘na. Os dim, dw i’n meddwl y bydda i’n gweithio yn swyddfa siarad-Cymraeg (Welsh-speaking office) fel dyna rywbeth arbennig am siarad Cymraeg a dim ond Cymraeg. Naill ai ffordd, bydda i’n gwneud fy ngradd Masters am yr hanes yr iaith.

Newyddion o’r blaen. (haha) Mae’r Adran Cymraeg wedi ehangu dosbarth ac ychwanegon nhw arall. Hefyd, dyn ni’n mynd i rywle yng Ngogledd Cymru ar daith maes. Does neb yn gwybod ble neu pan, ond dyna ni. ‘Mystery Trip’. Mae Mrs. Sidgwick yn dweud y dylen ni baratoi i’r daith. Shwd? Gallwn ‘dust off’ fy nghês dillad ‘sbo. Reit! Mae e’n swnio fel hwyl, do fe? (dim)

Beth bynnag, mae’r etholiad Americanaidd wedi bod a mynd. Rhaid i fi ddweud bod wrth yn hapus iawn iawn gyda’r canlyniad. Dw i ddim yn gwybod bydd beth, os unrhywbeth, yn newid, ond o leiaf nawr mae gobaith ‘da ni. Mae fy nheulu yn dweud bod pobol yn yr Unol Daleithiau’n teimlo gwella am bopeth nawr. Dw i’n falch. Pan mae gobaith gyda phobol, dyw pethau ddim yn ymddangos fel drwg, chi’mod?

Ar y blaen cartref, mae Babi Gwyn yn tyfu yn gyflym! 12 wythnos oed yw e nawr. Ddoe, roedd e’n darganfod bod e’n gallu mynd unrhywle. Felly nawr mae e’n ar ben o bopeth! Dw i wedi bod symud planhigion a ‘knick knacks’ fel ‘mad’ yn trial i gynnal gyda fe. Yn drist, ffeindiodd fy nghasgliad cregyn môr bore ‘ma. Mae e’n meddwl bod fe maen nhw! Nawr fy nghasgliad cregyn yn rhywle!   laughing smilie

Wel, dw i’n credu bod i wedi ysgrifennu digon – ymarfer côr heno a rhaid i fi stopio a ffeindiaf rywbeth i fwyta (dyn ni’n canu sawl canion hyfryd ar hyn o bryd).  Ond rhaid i fi ddweud bod e’n neis iawn iawn i gael amser digon ysgrifennu ar fy mlog.  Dw i wedi colli hyn.

Profiad Gwaith

Wel, does dim llawer o amser ‘da fi yn hwyr achos bod i’n gwneud profiad gwaith yr wythnos diwethaf a’r wythnos ‘ma. Ond er gwaethaf o fy nghwynion, rhaid i fi ddweud bod e’n fy helpu i yn fawr! Mae fy nealltwriaeth wedi gwella deublyg. Roeddwn i’n becso am hynny felly nawr dw i’n teimlo mwy optimistaidd y bydda i’n siarad a deall Cymraeg un dydd. Efallai dim yn rhugl, ond siarad hi ‘nonetheless’.

Ac mae Côr Tŷ Tawe yn ymarfer eto. Dyn ni’n dysgu 3 cân hyfryd ar hyn o bryd. Hefyd, roedd sesiwn Bardd Bach gwych nos Wener ‘da fi. Roedd hynny llawer o hwyl. Collais i’r diwethaf felly roedd e’n ddwywaith fel neis i fod rhan o’r sesiwn ‘ma.

O’r diwedd Mae babi Gwyn yn wych iawn iawn iawn. Mae e wedi dal fy nghalon yn llwyr!

Gobeithio’r bydda i’n gallu ysgrifennu mwy nes ymlaen yn y wythnos. Nawr rhaid i fi redeg i Fenter Iaith ble dw i’n gwneud fy mhrofiad gwaith.

Mwynhewch eich diwrnod!

Wel, chuffed to bits iawn iawn dw i!

Rhaid i fi ddweud bod i’n caru canu gyda Chôr Tŷ Tawe.   Neithiwr, canais i gyda’r côr i’r dro cyntaf yn berfformiad.  Dw i wedi canu gyda nhw yng Nghapel Salem Llanelli i raglen y Radio Cymru.  Ond rhywsut, doedd hynny ddim yr un.  Efallai achos y tro ‘ma, gwisgon ni yn ein dillad cywir ni.  Gwisgais i sgert du hir, crys du, sgidion du a sgarff coch.   Gwisgodd pawb yn y côr dillad du a chyfwisgoedd coch (teis i’r dynion, sgarffiau i’r gwragen) a edrychodd pawb neis iawn – wel, roeddwn i’n meddwl beth bynnag.

Ac roedd e mor hyfryd i ganu yn Gymraeg.   Dw i ddim yn gallu esbonio i chi, mae e’n fel hiraeth – mae e’n deimlad yn eich calon ac eich ysbryd.

Helen, ein harweinydd ni, canodd gyda dau denor ac roedd hi’n dda iawn.   Un gân, Blodwen…wel, roedden nhw doniol iawn iawn ac roedd pawb yn chwerthin.

Canion ni am awr neu awr a hanner ac wedyn safodd pawb i ganu Calon Lan gyda ni.   Roedden ni’n sefyll ar y podiwm yn Nhabernacl Caerfyrddin ac roedd tenoriaid gyda ni yna hefyd.  Hyfryd.

Ar ôl y perfformiad, aethon ni i’r festri ble roedd pobol eglwys wedi gwneud bwyd inni.  Daethon ni o gwmpas a siaradon â ni.   Mwynhaont nhw’r perfformiad yn fawr ac roeddwn i’n falch i wedi bod rhan o bethau.

Hefyd, ac mwya pwysig, dw i’n moyn dweud ‘diolch yn fawr o’m calon’ i’r pawb yn y côr.   Ers roedd fy nhro cyntaf, doeddwn i ddim yn gwybod beth gwneud a nerfus iawn iawn roeddwn i (trwy’r dydd!).   Mae Alto eraill a phawb eraill yn helpu fi.   Tro nesaf, bydda i’n gallu gwneud pethau’r gywir – diolch iddyn nhw.

Dydd Hydref Hyfryd yn Abertawe

Roedd ddoe yn ddydd hyfryd iawn iawn. Roedd tywyll yn heulog (dim cynnes, er) a chlir. Roedd Bae Abertawe yn ei edrych bendigedig yn yr haul. Roeddwn i’n lwcus achos bod dim ond 2 dosbarth dydd Mawrth ‘da fi. Felly, roeddwn i’n gallu i fwynhau’r diwrnod.

Roedd dosbarthau yn drysu, er hynny, achos rhai o’r myfiwyr eraill wedi dweud (y diwrnod o’r blaen) bod does dim dosbarth yn y bore. Felly doeddwn i ddim yn mynd i’r brifysgol yn y bore. Wel, dangosais i am 1:00 o’r gloch i’r dosbarth prynhawn i ddysgu bod i wedi colli’r dosbarth yn y bore. Esboniais i’r roedd camddealltwriaeth ar fy marn, ond doedd e ddim yn helpu fy achos. :O(

Aeth pethau o ddrwg i waeth yn y dosbarth prynhawn. Gramadeg Cymraeg eto. O leiaf nawr dw i’n gwybod digon Cymraeg i gwyno yn Gymraeg yn nosbarth!

Wel, erbyn hyn roeddwn i wedi cael digon felly penderfynais i fynd i Dŷ Tawe, fy nghysegr. Dw i’n gwybod y bydda i’n ffeindio ffrindiau yn Nhŷ Tawe i siarad ag am bethau yn Gymraeg araf a rhai Saesneg os dw i ddim yn gwybod y geiriau neu’r ‘construct’ cywir. Dw i’n wastad teimlo yn well ar ôl ymweldiad i Dŷ Tawe.

A dim eithriad roedd ddoe. Ar ôl i fy ymweldiad, gwnaf i deimlo yn well, felly es i i’r lle nesaf y rhaid i fi fynd – y fferyllfa yn Sgeti. Ond dim cyn safle ar y ffordd yn Siop Cerddoriaeth Rowlands. Cymro yw e, ond dim yn siarad Cymraeg. Cyn i fi adael, dysgais i ‘joio’ iddo fe. Roedd e’n hapus i ddysgu’r ffordd i ddymuno rhwywun ‘enjoy’ yn Gymraeg.

Yn y fferyllfa Sgeti, mae’r ferch yn gweithio yna sy’n ceisio siarad Cymraeg â fi. Cymraes yw hi ond doedd hi ddim yn siarad llawer o Gymraeg. Felly dyn ni’n dysgu o’n gilydd. Neis iawn.

Beth bynnag, doedd hi ddim yna ond roedd fferyllydd newydd. Gwnes i fy mhryniant a dywedais i ‘diolch yn fawr’. Llawer o’m hyfrydwch, atebodd e yn Gymraeg! Wrth gwrs, roedd rhaid i fi ofyn ‘dych chi’n siarad Cymraeg’. ‘Ydw’, meddai. Woo Hoo!!!

Felly roedden ni wedi sgwrs neis iawn iawn yn Gymraeg. Roedd e wedi bod i Galiffornia, felly roedden ni’n sgwrs am ei daith am leoedd yng Nghaliffornia. Yn olaf, roedd e’n dyfod rhy brysur felly dywedon ni ‘hwyl’ a gadawais.

Roedd diwrnod yn wych iawn iawn. Dw i’n mwynhau siarad yn Gymraeg gyda phobol, ac mae e’n neis arbennig i ffeindio rhywun sy’n siarad Cymraeg pan ddych chi ddim yn disgwyl.

Dw i’n caru diwrnodau fel hyn – rhedeg o gwmpas a siarad â phobol wahanol yn Gymraeg. Mae bywyd perffaith, meddwl. smilie

Sa i’n moyn dweud……

Dw i ddim yn moyn dweud bod i’n hapus ennill heddiw ond……. :O(

I’r tro cyntaf ers des i i Gymru, ffeindiais fy hunan crïo yn yr adran Cymraeg Brifysgol Abertawe.

Ddoe, eisteddais i yn ddosbarth gramadeg Cymraeg a sylweddolais ni ddeallais RYWBETH bod yr athro’n gofyn. Zip. Nada. Zero. Dim. Llai na ddim.

unhappy smilie

Deallais i rai o’r ddarlith, ond dim y cwestiynau. Well, yn y diwedd, roedd rhaid i fi ddweud ‘Sori, dw i ddim yn dilyn chi’ ac wedyn ceisiais i esbonio ni ddeallais yr hyn e’n gofyn i fi, dim y cysyniad.

Ocê, felly roedd hynny yn ddoe. Ond doedd e ddim yn gwella heddiw. Bore ‘ma es i i ddosbarth arall. Yr un peth. Roedd rhaid i athrawes ofyn i fi yn Saesneg felly gallwn i ateb y cwestiwn! Wel, roeddwn i’n teimlo ofnadwy ar ôl hynny a doeddwn i ddim yn moyn mynd yn ôl i’r brifysgol prynhawn ‘ma felly gallwn i wneud fy hunan dioddef eto.

Roeddwn i’n mor digalonni – yn barod dod o hyd i’r rhaff a choeden dal. Dw i’n dal. Mae e’n ofnadwy pan ddych chi ddim yn deall yr hyn pobol yn siarad am. A gwaeth eto, dych chi ddim yn deall y gwaith cartref!

Mae e’n MOR DRYSU – un diwrnod dych chi’n gwneud gwych a dau ddiwrnod hwyr dych chi ddim yn gallu deall ‘helo’. smilie banging head on wall

Ac mae e’n annifyr i fod y unig berson yn gwneud yr athro/athrawes siarad yn Saesneg. smilie

Felly ffoniais i at fy chwaer sy’n siarad ‘you went through this last year and wound up ok’. Ond y pwynt yw hynny! Doeddwn i ddim yn disgwyl mynd drwyddo fe eto eleni. Dw i fod i’n well eleni – dw i ddim yn gwybod os bydda i’n dysgu i ddeall a siarad Cymraeg, erioed. Dw i ddim yn teimlo hyderus ar hyn o bryd.

Weithiau dw i’n meddwl y dylwn i roi’r gorau a chyfaddefaf ni gallaf gwneud hyn. Ond dyw rhywbeth ddim yn caniatáu fi i wneud hynny felly bydda i’n mynd a chael diod ac wedyn ysgrifennaf y 47 tons o waith cartref o un dosbarth prynhawn.

*sigh*

Efalle bydd e’n well yfory. Gobeithio.