Bant o’r dorf yn wallgofi…

Yn wreiddiol, roeddwn i’n meddwl mynd i’r sioe car ym Mharc Singleton ddoe. Ond roedd e’n draffig ofnadwy ac roedd pobol ymhobman! Felly, penderfynais i fynd ‘commune’ gyda natur. Dw i wedi moyn ymweld â Chanolfan Gwlyptir Genedlaethol yn Llanelli, felly roedd e’n dangos syniad da. Roeddwn i wedi tro yn wych!

Mae llawer o adar dŵr ac adar eraill hefyd. Roeddwn i’n gallu i adnabod rhai ond doeddwn i ddim yn gallu adnabod llawer o fwy. Dim ots – mae arwyddion ‘da nhw.

Roedd Iâr Ddŵr gyda babanod (mae’r ‘fuzzballs’ du annwyl bach):

Mae flin ‘da fi am lun yn pylu (blurry?) – dim ond roedd un lens ‘da fi. Wedyn, es i i’r bleind (dim yn siŵr am y gair ‘na) i edrych ar yr adar gwyllt. Cwrddais i â dyn sy’n siaradwr Cymraeg yna. Roedden ni wedi sgwrs neis yn Gymraeg/Saesneg. Dywedodd e wrtha i bod Iolo Williams yn dod i’r Canolfan nawr ac eto. Ar ôl i hynny, es i yn ôl mas i weld y Fflamingos. Pert mawr:

O yna, roedd e ar i’r maes gŵydd. Dyna gŵydd rhyfedd bod chi’n gweld yma ac yna o canolfan cwmpas. Mae’r wybodaeth yn dweud bod e’n hanner gŵydd and hanner hwyaden. Dim croesfridio, hen hen rywogaeth.

Arhosais i dynnu llun ac mae’r gŵydd ‘ma’n cerdded i fi a dechrau ‘sôn’ â fi; annwyl yn fawr. Mae hi’n siarad â fi trwy’r amser roeddwn i yna.

Mae canolfan ymwelydd neis ‘da nhw hefyd, gyda siop coffi a ffenestri mawr. Dych chi’n gallu eistedd ac edrych ar yr adar a gwlyptir. Mae arddangosfeydd gwybodaeth ‘da nhw ac mae un yn siarad am gadwraeth dŵr. Mae tap mawr iawn iawn ‘da nhw. Dw i’n credu y gafodd e yfed gormod – ond dim dŵr. hahahahaha

Roedd diwrnod yn hwyl a bydda i’n mynd yn ôl eto yn fuan.

Wythnos Ddiddorol yn Fawr

Mae’r wythnos ‘ma diwethaf wedi bod diddorol iawn iawn – mor llawer o bethau wedi digwydd!

Dw i wedi bod yn gyfarfodydd i’r Adran Cymraeg yn y Brifysgol, cyfarfod gyda Vice Chancellor (cyfle defnyddio Cymraeg – ye!), cyfarfodydd gyda ffrindiau a thiwtor personol. O! A rhaid i fi beidio anghofio caniad ‘teleconference’ gyda dwy fforest yn America. Prysur!

Dysgais i fod rhaid i fi fyw yn Prydain am dair blynedd cyn i fi gallu i wneud asiantau rhentol yn hapus. Fel llawer am y tŷ. :O( Dyw hwn ddim yn dda iawn achos roeddwn i’n moyn cael ci. Dim nawr. Dim am ddwy mwy blynedd. Dw i wedi blino o siarad â fy hunan yn y nos, a hoffwn i wneud bar-b-cue. Dim. Dim lle gwneud hynny. Does dim balconi ‘da fi.

Ac wedyn, mae rhywun wedi dwyn fy rhif cerdyn debyd Americanaidd a glanhawyd mas fy nghyfrif. Hyfryd! Felly nawr rhaid i fi ddelio â hynny dros ardaloedd amser.

Fel os doedd e ddim digon, mae’r Gweilch wedi colli i’r Alban. Ffŵy! (Saesneg: Phooey – dw i wedi dyfeisio Cymraeg gair newydd achos bod i’n defnyddio ffŵy yn fawr pan siaradaf.)

Ond mae e wedi pethau’n dda hefyd ac mae e wedi bod wythnos dda iawn i siarad Cymraeg a daeth yr hollol dynion i ymarfer côr nos Mercher diwethaf (wel, llawer ohonyn nhw beth bynnag) ac roedd tro cyntaf bod i wedi clywed nhw’n canu. Mae mor llawer o bŵer ‘da nhw yn eu lleisiau! Roedden nhw dim ond ‘blew me away’ nos Mercher. Gwych iawn iawn.

Hefyd, roeddwn i wedi cael cyfnewidfeydd hyfryd e-bost gyda golygydd Y Cymro a gwefeistr Maes-e. Roeddwn i wedi cyfle i ddefnyddio fy Nghymraeg gyda’r Vice-Chancellor Brifysgol Abertawe a phawb yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. A dweud y gwir, dw i’n hapus iawn iawn eto (wel, dros y lleuad, yn gywir). Es i yna ymgeisio i’r gwaith ac roeddwn i’n gallu i siarad â nhw yn Gymraeg – bron hollol yn Gymraeg ac mae cyflymder rhesymol hefyd!

Heddiw, ar ôl ymweliad hyfryd yn Nhŷ Tawe, es i i Barc Singleton. Maen nhw’n cael arwerthiant planhigyn bob penwythnos ac roeddwn i’n moyn planhigyn newydd am fy ffenestr. Fel roeddwn i’n talu, dywedodd un wraig wrtha i yn Saesneg, ‘O, dw i’n licio dy gris!” (Mae fy nghris yn dweud ‘Cymraeg, probably the oldest living language in Europe’.) Dywedais i “Diolch yn fawr” yn Gymraeg. Wedyn dywedodd rhywun arall (yn Saesneg) “Americanes sy’n siarad Cymraeg, all right!!” Felly, atebais i yn Gymraeg a dechreuodd amryw bawb siarad â fi, maen nhw yn Saesneg, a fi yn Gymraeg. Mae pawb yn deall yr hyn dywedais i, felly roedd hynny yn neis iawn iawn; achos pan ddych chi’n dechrau i siarad Cymraeg, mae e’n hawdd meddwl y bydd neb yn deall yr hyn dywedaf!

Diddorol, roeddwn i’n edrych ar fideo bod Telsa wedi rhoi benthyg i fi, neithiwr. Popeth yn Gymraeg yw enw e. Ac wedyn des o hyd i fy hunan yn lle i wneud hynny bore ‘ma. Dw i wastad mwynhau defnyddio fy Nghymraeg felly dw i’n meddwl y bydda i’n ceisio i ddefnyddio hi gyda phawb llawer nawr. Mae hynny fideo a’r llwyddiannau bach bod i wedi cael y wythnos ‘ma wedi ennyn fi. :O)

Felly, fydda i ddim yn gwrando os pawb yn dweud ‘Nobody in Swansea speaks Welsh’ achos mae llawer o gyfleoedd defnyddio Cymraeg yn Abertawe!

Parc Singleton Yn Blodyn

Fountain in Flower Garden

Mae’r tywydd wedi troi hyfryd a thwym ac roedd rhaid i fi fynd mas heddiw. Felly, es i i Barc Singleton i weld yr hyn digwydd yn y gerddi. Doeddwn i ddim yn siomi – mae’r arddangos blodau yn ysblennydd!

Yn y coed, roedd adar yn canu a roedd gwiwerod yn rhedeg o gympas – mae gwanwyn yma nawr yn gywir, does dim dwywaith amdani, ac dyna blodau ymhobman! Dyna blodau dan o goed ac ar hyd ffordd dawel. Dyna blodau wrth byllau ochr, lliwau a ffurfiau a gwynto yn dda.

Mae gerddi carreg ‘da nhw, gerddi cysgod, gerddi dŵr a gerddi arbennig. Mae gerddi gyda phlanhigion bod i ddim yn meddwl y byddwn i’n gweld mas o Galiffornia. A dyna nhw – yn y canol o Abertawe!

Dw i wedi tynnu llawer o luniau, a dych chi’n croeso gweld nhw. Maen nhw yna yn Galeri ForumWales.

Dw i’n meddwl bod Cymru yn lle hardd a dw i’n falch i enw hi cartref.

Dyna Hyfryd i Bore Sul!

Dw i’n codi’r bore Sul ‘ma’r syrpreis hyfryd; eira! Roeddwn i’n gweld haul yn dod drwy fy ffenestri ystafell gwely a meddyliais i “o, dim eira heddiw eto” (maen nhw wedi bod rhagweld eira i fis nawr, meddwl). Ond roeddwn i’n anghywir!

Snow on the Hill Behind My Flat

Felly, wrth gwrs, gafaelais i’n camera, taflais i rai dillad a rhedais i fas i dynnu lluniau cyn i eira doddi.

Snow on the Hill

Wel, ocê, efalle dyw e ddim yn cyffrous iawn iawn. Mae pawb wedi gweld eira. Ond fy eira cyntaf yn fy nghartref newydd yw e. Felly mae e’n arbennig iawn iawn i fi. Roedd hyd yn oed fy nghar yn derbyn tipyn bach!

Snow on my Car

Mae e’n hyfryd i fyw yn rhywle lle gallwch chi fynd am dro ar y traeth un dydd a mwynha eira’r nesaf.

content smilie

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Ddoe, torrais i fy nghadwyni a dinciais i i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Oedd hi’n oer a chymylog ond dim gwyntog. Wel, dim llawer, beth bynnag.

Roeddwn i’n cael argraff dda wrthi hi. Mae llawer o weld ac aeth amser heibio’n glou.

Tynnais i lawer o luniau a phostiais i nhw ar FforwmGymru. Bydda i’n mynd yn ôl yn fuan pan rwy’n cael mwy amser. Mae hi’n lle hyfryd ac mae hi’n werth mwy na un ymweliad, yn bendant.

Wedyn, neithiwr es i i Tŷ Tawe i chwarae fy ngitâr yn sesiwn ‘jam’ gyda cherddorion eraill. Chwaraeon ni cerddoriaeth werin Gymreig. Rwy’n newydd i gerddoriaeth werin Gymreig felly dw i ddim yn gwybod i’r caneuon eto, ond roeddwn i wedi hwyl yn chwarae a chymryd rhan yn y sesiwn. Bwriadaf i ddysgu’r caneuon yn amser i’r sesiwn nesaf a chwaraeaf i eto. Roeddwn i’n gallu i ddefnyddio fy Nghymraeg hefyd. Ac mae hynny yn haws ar ôl ychydig o beintiau o gwrw. laughing smilie

Heddiw

Rwy’n hoffi dydd Sul!

Heddiw es i yrru yn y wlad. Rwy’n hoffi gyrru yng Nghymru ac roedd hi’n ddydd hyfryd heddiw, haul a thwym.

Felly, ar ôl i fi fynd am dro ym Mharc Singleton (llawer a llawer o gennin Pedr, byddan nhw’n blodeuo yn fuan!), es i yrru at y traeth. Penderfynais i fynd i Rosili. Ar i ffordd, gwelais i ddafad, wrth gwrs, ond cwningen fawr frown hefyd. Roedd hi’n eistedd yn y cae a chododd hi’n ei phen fel es i heibio.

Wel, ar ôl am hanner awr, gwnes i dro anghywir a ffeindiais ‘n hunan ym Mhorth Eynon. Beth pentref bach gwych!

Es i yn ôl a ffeindiais y tro i Rosili. Felly cyrhaeddais yna hefyd heddiw. Roedd e’n ffordd neis treulio ychydig o oriau ar ddydd yn hyfryd. Yfory, rhaid i fi fynd yn ôl i’r brifysgol.  Rwy’n hapus a thrist am hynny.

Dolffinod

Roeddwn i’n eistedd o gwmpas y prynhawn ‘ma, yn teimlo’n ddigalon am fy hunan achos cymerwyd Stephen Jones yn barod, pan daeth rhaglen ar y teledu. Roedd Sir David Attenborough yn siarad am ddolffinod. Maen nhw’n anifeiliaid hynod. Rwy’n meddwl bod nhw’n deall mwy iaith arwydd (sign language) na rwy’n deall Cymraeg!

Dangosodd y rhaglen sut deallus yw’r dolffinod. Yn Florida, mae rhai dolffinod wedi dysgu mai os mae un’n cylchu’r pysgod, mae’r eraill yn gallu i ddal y pysgod yn banig fel maen nhw’n neidio allan o’r dŵr yn ceisio dianc! Roedd peth yn syfrdanol i wylio!

Wedyn, maen nhw’n rhoi’r teledu dan o ddŵr ac roedd David Attenborough yn defnyddio iaith arwydd rhoi cyfarwyddiadau iddyn nhw. Edrychasant arno fe ar y teledu ac gwnaethon y tasgau!

Roeddwn ‘blown away’ ganddyn nhw. Roedd rhaglen yn da iawn – ar BBC One.

Yn Yr Hydre

Wel, rhaid i fi ddweud ei fod hydref yn arbennig yn Gymru. Es i am dro yn y car heddiw. Roedd diwrnod hyfryd; tywydd perffaith i’n deithio. Gyrrais at Sir Gaerfyrddin ac nawr cofiaf pam ddes i yma. Ac nawr rwy’n siwr ble rwy i moyn i fyw hefyd; Sir Gaerfyrddin. Cymraeg yw cyntaf ar y arwydd ffordd pa dych chi’n mynd i mewn i Sir Gaerfyrddin ac dw i ddim yn meddwl y dyna wlad yn pertach na Sir Gaerfyrddin. Mae’r maes ‘patchwork’ ac mae’r coed yn eu lliwiau hydref nhw’n anhygoel hyfryd. Mae e’n dawel allan yna a, fel darganfyddais i llynedd (a siaradais i Siôn): Os gallwn i farw yn Sir Gaerfyrddin, byddwn i hapus.

Hydref

Es i’r brifysgol yn gynnar bore ‘ma (mae 9:00 o’r gloch dosbarth ‘da fi) ac roedd hi’n oer ac eglur – bore hydref yn berffaith.  Cymrodd fy ffordd fi heibio i maes mawr gyda coed a glaswellt. Mae’r glaswellt yn llechweddu yn dyner lan i’r Abaty Singleton.

Roedd y haul yn ddisglair ar y glaswellt a fel twymodd e, cododd niwl yn dyner o’r glaswellt ac hofrodd ychydig o droedfeddi uwchben y llawr. Roedd e’n hyfryd ac dymunaf fy mod i wedi cael camera gyda fi. Byddai e wedi tynnu llun yn wych.

Ych-y-fi!

skunk.jpgWel, rwy i wedi gwybod y roedd pethau’n mynd rhy iawn.

Roedd hi’n un o’r gloch yn y bore pan clywais trwst uchel ar y mur ystafell gwely. Felly, roeddwn i’n dechrau mas y drws i weld beth roedd e wedi digwydd pan derbyniais fy ateb; ‘skunk’. Dych chi’n arogleuo nhw o filltir i ffwrdd.

Ych-y-fi! Ofnadwy yw hyn!

Roedd yr anifail ymladd â anifail arall (pwy ydy gwybod beth – doeddwn i ddim mynd mas i ddarganfod) dan o fy nhŷ! Wel, pan mae ‘skunks’ yn cynhyrfu maen nhw’n codi eu cynffonau nhw ac maen nhw’n chwistrellu y mwya ‘God awful’ olew. Mae e’n felyn, tew ac mae e’n drewi i nefoedd uchel….am wythnosau…misoedd…blynyddau! :O(

skunk3.jpgWel, mae e’n chwistrellu y ‘air conditioner’ ar hyn gyda phopeth arall o fewn pump milltir radiws. Felly roeddwn i’n rhedeg o gwmpas’r tŷ yn cau awyrellau yn orwyllt i gadw’r harogl allan. Doedd e ddim yn gweithio.

Nawr, wrth grws, twym iawn ydy tywydd ac rwy’n mwynhau’r persawr hyfryd o ‘skunk’ trwy’r dydd a trwy’r nos. Gobeithio y fydden nhw ddim taflu fi oddi ar’r hawyren achos fy mod i’n drewi fel ‘skunk’!