Ffŵy!

‘Americanism’ yw ffŵy (phooey).  Mae e’n ystyr “Nuts, I thought I had it but turns out I didn’t”.

Mae pobol yn dweud wrtha i, trwy’r amser, “Oh Welsh is a hard language to learn.”  Wel, ydy.  Ond dyw hi ddim yn llawer o fwy anodd na unrhyw iaith arall, credu.

Er hynny, beth YW anodd yw siarad.  Ddoe, bwyteais ginio gyda ffrind.  Daeth â ffrind arall ac roeddwn i’n siarad gyda’n ddau yn Gymraeg.  Dim problem o gwbl.  Roeddwn i’n cynnal sgyrsiau cymhleth â nhw hefyd!  Nawr heddiw, dw i ddim yn gallu siarad fy nihangfa rhag bag papur! Bore ‘ma doeddwn i ddim yn gallu ‘string a sentence together to save my soul’.  Hwn yw’r rhan anodd am Gymraeg (neu unrhyw iaith arall), os wyt ti’n gofyn i fi.

Felly, ffŵy.

Ond dw i’n gwrthod i ddod digalonni bellach.  Bydd yfory’n cyfle arall siarad Cymraeg a dw i’n teimlo’r efallai bydda i’n rhugl rhyw ddydd wedi’r cyfan. Felly bydda i’n ceisio eto – ymlaen ac i’r lan.

Es i Dŷ Tawe bore ‘ma achos bod heddiw’n parti Nadolig dysgwyr.  Meistr o seremonïau oedd Clive a gwnaethon ni gwis a chanon ni carolau Nadolig.  Wrth gwrs, roedd llawer o darten Nadolig, coffi, te a chyfleoedd siarad â ffrindiau yn Gymraeg.  Gwnaeth fy mrwdd ocê, dim byd i ysgrifennu i’r cartref amdano.  Ond mwyheais weld pawb bod i’n nabod.  Roedd llawer o bobol newydd yna heddiw hefyd.  Felly roedd hynny’n syrpreis neis.

Reit.  Wel, dw i’n bant i goginio.  Ond paid anghofio:  Mae’r CD newydd Côr Tŷ Tawe yn gael yn siop ar bwys chi nawr – anrhegion Nadolig neu hosan stwffwyr (stocking stuffers?) gwych ydyn nhw!

Y Wyliau yng Nghaliffornia Heulog

Helo o Galifornia dim-fel-heulog!  Mae pobol yn gofyn fi ‘How does the weather in Wales compare with the weather here?’  Hwmm…..dyn ni’n gweld….yr un?  Ie, yr un.  Mae’r tywyll wedi bod oer ac wyleb – bwrw glaw ar hyn o bryd.  A dweud y wir, mae’r tymheredd yng Nghmru yn fwy cynnes nag yma yn Sebastopol (yn yr wlad win gogledd o San Francisco).

Ond dyn ni’n cael tro gwych.  Nos Wener, aethon ni i dŷ y cymydog.  Cafodd hi parti cinio Nadolig gyda llawer o ffrindiau. Roedd ychydig o gerddorion yna a daethon nhw ag eu offerynnau.  Felly ar ôl cinio, ymgynnullasom yn yr ystafell fyw i sesiwn gerddoriaeth.  Roedd hynny yn fendigedig arbennig achos bod i’n colli nos gerddoriaeth werin y mis ‘ma yn Nhy Tawe  – roedd e’n yr un noson – nos Wener diwethaf.  Chwaraeasom a chanasom cerddoriaeth werin Americanaidd a Wyddelod.  Wrth gwrs roedd rhaid i fi gyflwyno cerddoriaeth werin Cymreig ac yr iaith Cymraeg hyfryd i bawb. Dywedais llawer o wybodaeth am Gymru wrthyn nhw.  Gofynodd pobol am Gymru, ei maint, ei gwleidyddiaeth, ei iaith, cyflogaeth ac mae’r ffordd bod yr economi’n effaith pobol Cymro, datganoli cynnydd, ayyb. Gwybu bawb bod cenedl unigol yw Cymru.  Dw i’n meddwl bod pobol yma yn gwybod mwy am Cymru na bobol yn Redding!

Neithiwr, rhodd fy chwaer parti cinio Nadolig hefyd.  Gwnaeth hi ‘Tenderloin’ cig moch gyda stwffin caws glas ac olif, reis Jasmine, salad pigoglys.  Teisen gaws gyda ‘topping’ ceiriosen roedd pwdin; tipyn o win coch…..a, pherffeithrwydd!   Roedd e’n mas o’r byd ‘ma, cogyddes fendigedig iawn iawn yw fy chwaer!  Eto, ar ôl cinio chwaraeodd y cerddorion.  Mae fy chwaer yn cadw fy ngitâr 12 llinyn i fi.  Felly tynnais fe mas – o, neis da iawn iawn i chaware y offeryn ‘na eto – mae e wedi bod amser hir.  Hoffwn i dod â fe cartref gyda fi ond dw i ddim yn meddwl y bydda – mae gormod i gario yn barod ‘da fi.

Beth bynnag, dw i’n mwynhau fy ymwelaid yn fawr. 

Dyna ni, ‘te!

Dw i wedi mwynhau’r penwythnos ‘ma – mae e wedi bod parti ar ôl parti.  Roedd y dydd diwethaf o’r brifysgol i fi yn ddydd Mawrth.  Felly ers wedyn, dw i wedi bod prysur paratoi i’m daith i America i Nadolig.  Fydda i ddim yn dweud wrthoch chi bod i’n hapus am hynny, er hynny.  Dw i ddim yn siŵr pam – falle bod e’n hediad hir, 11 awr (ych-y-fi).  Falle achos bod i ddim yn moyn i fod rhywle arall i’r gwyliau. Neu falle achos bydda i’n colli’r nos cerddoriaeth werin mis Rhagfyr (mae’r cyntaf bod i wedi colli) neu yn siarad Cymraeg bob dydd.  Falle’r holl o’r pethau ‘na.   :O(

Beth bynnag, hanner dydd Iau, roedd y parti Nadolig Dysgwyr yn Nhŷ Tawe.  Roedd llawer o bobol yna ac roedd e’n hwyl canu Carolau Nadolig yn Gymraeg a siarad â phobol.  Roedd bwyd a diod a chwmni da.

Roedd nos Wener yn antur mewn trenau Arriva – cyntaf i fi – fel es  i Bontypridd i ‘Girl’s Night Out’ parti Nadolig.  Aethon ni i dŷ bwyta enw’r Blue Bombay yn Nantgarw.  Dw i ddim wedi bod i Nantgarw, erioed.  Roedd y bwyd yn ardderchog ac mae cwmni hyfryd, fel gwastad.  Roeddwn i wedi rhedeg i’r trên yn ôl, er hynny, neu byddwn i’n colli fe.  Felly, roedd cwtsh cyflym i Annamarie ac roeddwn i’n bant. Ond roedd hynny yn dda achos bod e’n helpu i weithio bant rhai o’r calorïau bwyteais.

Es i Siop Siarad bore Sadwrn.  Doedd ddim llawer o bobol yna ond roedd e’n neis er hynny.

Yn olaf, roedd parti Nadolig Côr Tŷ Tawe nos Sadwrn.  Roedd e’n wych iawn iawn a mwynheais i fy hunan yn fawr.   Cwrddasom yn Rhif 13, tŷ bwyta yng nghanol tref Abertawe.  Mae e’n dŷ bwyta bach gyda bwyd ‘to die for’. Roedd pawb yna ac ar ôl i ginio, roedden ni’n aros i yfed a chanu.  Gadawais i am hanner nos ac roedd y parti yn dal mynd cryf.

Ers dw i ddim yn siŵr y gallaf ysgrifennu ar y blog o Galiffornia, bydda i’n dweud:

Nadolig Llawen i bawb.  Gobeithio bod eich gwyliau yn hyfryd, gorfoleddus a thawelwch.

Wel, chuffed to bits iawn iawn dw i!

Rhaid i fi ddweud bod i’n caru canu gyda Chôr Tŷ Tawe.   Neithiwr, canais i gyda’r côr i’r dro cyntaf yn berfformiad.  Dw i wedi canu gyda nhw yng Nghapel Salem Llanelli i raglen y Radio Cymru.  Ond rhywsut, doedd hynny ddim yr un.  Efallai achos y tro ‘ma, gwisgon ni yn ein dillad cywir ni.  Gwisgais i sgert du hir, crys du, sgidion du a sgarff coch.   Gwisgodd pawb yn y côr dillad du a chyfwisgoedd coch (teis i’r dynion, sgarffiau i’r gwragen) a edrychodd pawb neis iawn – wel, roeddwn i’n meddwl beth bynnag.

Ac roedd e mor hyfryd i ganu yn Gymraeg.   Dw i ddim yn gallu esbonio i chi, mae e’n fel hiraeth – mae e’n deimlad yn eich calon ac eich ysbryd.

Helen, ein harweinydd ni, canodd gyda dau denor ac roedd hi’n dda iawn.   Un gân, Blodwen…wel, roedden nhw doniol iawn iawn ac roedd pawb yn chwerthin.

Canion ni am awr neu awr a hanner ac wedyn safodd pawb i ganu Calon Lan gyda ni.   Roedden ni’n sefyll ar y podiwm yn Nhabernacl Caerfyrddin ac roedd tenoriaid gyda ni yna hefyd.  Hyfryd.

Ar ôl y perfformiad, aethon ni i’r festri ble roedd pobol eglwys wedi gwneud bwyd inni.  Daethon ni o gwmpas a siaradon â ni.   Mwynhaont nhw’r perfformiad yn fawr ac roeddwn i’n falch i wedi bod rhan o bethau.

Hefyd, ac mwya pwysig, dw i’n moyn dweud ‘diolch yn fawr o’m calon’ i’r pawb yn y côr.   Ers roedd fy nhro cyntaf, doeddwn i ddim yn gwybod beth gwneud a nerfus iawn iawn roeddwn i (trwy’r dydd!).   Mae Alto eraill a phawb eraill yn helpu fi.   Tro nesaf, bydda i’n gallu gwneud pethau’r gywir – diolch iddyn nhw.

Bag Cymysg

Rhaid i fi ddweud, rwy i wedi cael cymaint hwyl nos Wener. Roedd e’n barti Nadolig Tŷ Tawe. Rwy’n nabod ychydig o bobol nawr ac mae pawb yn gywir, rwy’n deall mwy nawr ac rwy’n teimlo mwy ffyddiog pan defnyddio’r iaith. Rwy’n siarad yn holl frawddegau o bryd i’w gilydd! dancing smilie Pan wnes i hynny, mae e’n ‘blows my mind’. Dw i ddim yn gallu disgrifio sut mae e’n teimlo – y fath uchel emosiynol.

A’r canu! O fy! Ar ôl i Heather Jones orffen yn perfformio, aethon ni i mewn i’r bar. Aethon ni’n sgwrsio ag ein gilydd pan ddechreuodd dyn canu Siôn Corn (dw i ddim yn gwybod ei enw e). Mae llais disglair gyda fe. Aeth pawb ymuno â chytgan – hyd yn oed fi! Allwch chi ddychmygu? Mae fi yn canu yn Gymraeg! Roedd e’n wych. clapping smilie

Ond dydd Sadwrn, es i ddioddef gan hiraeth. Mae e’n anodd fod heb deulu yn Nadolig. Felly, pobiais cookies Nadolig yn y prynhawn a chawl taten/cenhinen i swper. Teimlais i well wedyn.

Rwy’n meddwl y ar ôl i Iau a Gwener, rwy’n benderfynol na byth i ddysgu geirfa newydd a mynychu digwyddiad Cymraeg. Os oedd un dymuniad Nadolig ‘da fi, os byddai e’n siarad Cymraeg yn rhugl. (Wel, hynny a Chymraeg Cymro i siarad â… laughing smilie )