Bendigedig Iawn Iawn

Ac mae hyn yn y rheswm dw i’n caru Cymru!

Neithiwr es i Aberpennar chwarae cerddoriaeth werin gyda Geraint, Tracy a rhai o bobol arall o Ferthyr.  Wrth gwrs anghofiais ysgrifennu lawr yr enw tafarn.

Ro’n i’n meddwl ‘Fydd Aberpennar ddim yn fod mawr iawn siŵr o fod.  Dim ond un neu dau dafarn, reit?  Dim problem, bydda i’n ffeindio nhw.  Bydda i’n tecstio at Geraint pan cyrhaeddaf.”  Felly, bant es i am 7:30 yh.

Naddo.  Mae llawer o dafarnau yn Aberpennar.  Llawer!

Wel, yn amser da, cyrhaeddais yn Aberpennar.  Tecstiais at Geraint a gyrrais i mewn i ganol y ddinas a ffeindiais dafarn prysur.  Roedd grŵp o ferched yn cerdded i’r tafarn felly stopiais i ofyn am y tafarn.  Mae un o’r ferch yn siarad Cymraeg felly roedd hynny yn wych iawn!  Rhodd hi wybodaeth a chyfarwyddiadau yn Gymraeg.  “Os dych chi ddim yn ffeindio nhw, dewch yn ôl a ymunwch â ni i ddiod,” dywedodd hi.  Hyfryd iawn!

Dywedais ‘diolch yn fawr iawn’ ac es i’n ôl dros y bont a ffeindiais y maes parcio soniodd amdano heb broblem.  Gyda gitâr ar fy nghefn, dechreuais bant ffeindio’r tri thafarn soniodd amdano hefyd.

Roedd y stryd yn dywyll iawn a dim llawer o bobol yna.  Roedd e’n dangos fel cymdogaeth breswyl.  Ond, mae e’n edrych fel hynny yn Ystradfera hefyd felly parheais ymlaen.

Roedd cwpl yn cerdded lawr y stryd ata i.  Felly gofynnais iddyn nhw am y tafarnau.  Mwy defnyddiol roedden nhw.  Eithaf neis hefyd.  Roedden ni’n sgwrs tipyn bach a pharheais lan y bryn (stryd).

Wedyn, ar ôl tro byr, cyrhaeddais yn dafarn y cyntaf.  Roedd gwraig yn sefyll tu mas y drws.  Gofynais iddi hi os roedd gwrp cerddoriaeth werin tu mewn.  ‘Na’, meddai hi.  Ond dechreuon ni sgwrs – roedd twym neithiwr – hyd yn oed ar ôl tywyll.  Felly, safan ni tu mas yn siarad am hyn y hynny. Cawson ni dro ardderchog!

Beth bynnag, dywedodd hi ‘Paid â becso am y tafarn nesaf – dim byd yna.  Ond efallai’r un drws nesaf iddo fe’.  Dywedais ‘hwyl’ a mynd i’r tafarn nesaf.

Dim tafarn cywir ond dywedodd y dyn a merch yn sefyll tu mas ‘you can sing in here if you want’.

Hyfryd!

Ond dim diolch – dw i ddim yn barod i fynd solo. 

Felly, dywedais ‘na, diolch’ ac es i yn ôl i’r car.  Ar y ffordd yn ôl i’r car, cwrddais â’r wraig o tafarn y cyntaf.  Daeth hi yn ôl tu mas gyda chwpl o bobol eraill i ffeindio fi.  Dyn nhw wedi bod gofyn tu mewn ac roedd rhywun yn gwybod am y gig dros y pentref.  Dywedon nhw i fynd yn ôl drwy ganol y ddinas i’r clwb Nixon.  Roedd cerddoriaeth werin yna.

Gwych!

Yn y Clwb Nixon, cwrddais â mwy pobol neis ond dim Geraint a Thracy.  Felly, o’r diwedd, rhois y ffidil yn y to, gadais neges at Geraint ac es i yn ôl adre.  Ond roedd taith yn wych a mwyheais fy hunan yn fawr.  Cwrddais â llawer o bobol newydd, pobol neis a ffeindiais ffordd newydd i fynd i dai Annamarie a Diana yn Rhydyfelen.

Nes ymlaen, galwodd Tracy.  Does dim ‘reception’ ffôn symudol yn y tafarn.  Felly, doedden nhw ddim yn derbyn fy neges tan rhy hwyr.  Er hynny, dw i wedi gyrru heibio’r tafarn dwywaith!  O wel, tro nesaf.  Fydda i ddim yn anghofio ysgrifennu’r enw eto.

Yn y cyfamser, roedd profiad cofiadwy arbennig achos bod e’n ail-cadarnhau (reaffirm?) y pethau dw i’n caru mwyaf am Gymru – y bobol a’r diwylliant.

Tyrfe Bach 2010

Y wythnos diwethaf oedd Tyrfe Bach 2010.  Dechreodd y dathliad nos Fercher gyda Noel James i noson comedi yn Nhŷ Tawe.  Roedd Noel yn ddoniol iawn a hefyd, dw i’n falch dweud bod i bron gallu deall popeth dywedodd!  Ardderchog.

Doeddwn i ddim yn gallu mynd y bore yn dilyn i Delyth Jenkin yn chware ei thelyn.  Ond roeddwn i’n gallu mynd nos Wener am noson werin.  Noson swynol oedd hi!

Roedd fy ffrindiau, Yr Alltud, yn perfformio cyntaf.  Gwnaethon nhw fendigedig.

Yr Alltud

Yr Alltud yn canu yn Tyrfe Bach 2010

Chwaraeodd cerddorion ardderchog eraill hefyd y nos ‘na.  Felly, roedd llawer o dalent yn Nhŷ Tawe’r nos ‘na.

Ar ôl i gerddorion gwadd chwarae, agorwyd y sesiwn i bawb – un sesiwn jamo enfawr.  O, llawer o hwyl!  Wrth gwrs canais fy ngitâr ac ymunodd pawb â gyda’i gilydd.  Roedd cerddoriaeth yn wych a chwaraeon ni am oriau.  Dw i’n dal ffeindio cerddoriaeth werin Gymreig yn anfon fy enaid yn esgyn felly, dw i’n hapus chwarae pa bryd bynnag gallaf.

Daeth nos Sadwrn â cherddorion i’R Vault yn The No Sign Wine Bar.  Eto, roedd llawer o gerddoriaeth yn dda (rock y tro ‘ma er hynny) a mwynhaodd pawb.

Nawr dw i’n edrych ymlaen at y Tyrfe Tawe nesaf.  Hydref 14-16 eleni bydd hi.  Gobeithio’r bydd pawb yn ceisio mynychu – mae hi’n llawer o  hwyl.  Bydd y manylion yn cael ei chyhoeddi ar wefan Menter Iaith Abertawe.

Bydd mis Hydref yn wych – bydd sesiwn nesaf o  Sha Nôl, Sha Mlân dros y penwythnos 29/30/31 hefyd.  Dymunaf y byddai hi’n yfory – dw i’n moyn canu eto yn barod!

Caerfyrddin Heddiw

Yn wreiddiol roeddwn i’n mynd treulio amser ceisio i ffeindio siwt nofio yn Fforestfach.  Ond trodd y tywydd neis felly penderfynais yrru i Gaerfyrddin a ffeindio’r Tafarn 3 Eog yn lle.  Pam y tafarn ‘na?  Wel, bydd gig Cymdeithas yr Iaith yn digwydd yna wythnos ‘ma a dw i’n bwriadu mynd.  Ers dw i wastad cael fy colli, dw i wedi dysgu i ffeindio lleoedd cyn i fi fynd.

Beth bynnag, es i Gaerfyrddin prynhawn ‘ma ar ôl stopio yng Nghilâ i lysiau.  I fy syrpreis, mae dyn yn y siop llysiau yn siarad Cymraeg!  Gwych!  Nawr bydda i’n siopa yna mwy aml.

Bant i Gaerfyrddin.  Stopiais yn McDonalds i Coke.  “Ga i Coke, os gwelwch yn dda.  Canol. I fynd.” meddai fi, eithaf balch i ddweud hynny gyda chyflym cywir.  Meddyliais fod y plentyn tu ôl y cownter yn deall fi.  Na!  Rhodd Coke Diet i fi (ych-y-fi!  Dw i’n casiáu Coke Diet).  Yn drist, doeddwn i ddim yn darganfod hynny tan roeddwn yn ôl ar y ffordd.  :O(

‘Still’, dywedais bopeth yn Gymraeg felly dim ots!

Wrth gwrs, allais i ddim yn ffeindio’r stryd bod i’n moyn.  Felly ar ôl tamaid bach o amser, stopiais yn Uwchfarchnad Tesco meddwl y bydd map ‘da nhw.  Wel, dim yn y brif siop.  Gofynnais y swyddog diogelwch am fap.  Cymro Cymraeg yw e!  Gwych iawn iawn iawn.  Cawson ni sgwrs neis iawn  gan mwyaf yn Gymraeg.  Dywedodd e fy Nghymraeg yn dda iawn.  Dych chi’n meddwl bod ‘chuffed to bits and pieces’ dw i?  

AC deallais bron popeth bod e’n dweud. Siaradasom am rygbi, pêl-droed Americanaidd, ei swydd, yr ynganiad gwahanol o bobol yn ardaloedd gwahanol o Grymu, y rhif o siaradwyr Cymraeg yn Abertawe, Caerfyrddin a Llanelli – jyst llawer o destunau gwahanol.   O – hyfryd iawn.

Dwbl Neis yw e pan ddych chi’n siarad â dieithryn ac maen nhw’n gallu deall chi a chi nhw.  Dw i ddim yn gallu disgrifio beth teimlad gwych yw hynny!

Doeddwn i ddim yn siarad fel iawn â’r gwragedd yn yr orsaf petrol ble es i’r map.  Roeddwn i’n ‘tongue-tied’ pan trialais ddweud ‘diolch am eich cymorth’.  Dw i’n meddwl, efallai, achos bod i ddim arfer defnyddio ‘eich’ yn hytrach na ‘ti’.

Dim ots.  Ffeindiais Tafarn 3 Eog, roeddwn i’n gallu ymarfer fy Nghymraeg, a mwynheais fy mhrynhawn yn fawr.

O, dw i mor yn caru gyda’r iaith ‘ma!

Cymraeg Am Byth!!!