Ymddiheuro Am Defnyddio Cymraeg?….

Dim ar dy fywyd! Rhywbeth yw hwn y fydda i ddim yn gwneud – atalnod llawn.  Os dyw rhywun ddim yn deall, wedyn bydda i’n cyfieithu.  Ond fydda i ddim yn dweud ‘O, I’m sorry’ yn gyntaf ac wedyn cyfieithu.

Wrth gwrs, bydd pawb yn siarad am hyn ac mae’n ymddangos i fod llawer o storïau.  Fel efallai byddwch chi’n dychmygu, ar y teledu hefyd; S4C a BBC Cymru:

BBC Newyddion

Daily Post Gogledd Cymru (Saesneg)

Chronicle Gogledd Cymru
(Saesneg)

Sori, allais i ddim yn ffeindio fersiwn Cymraeg o’r storïau Daily Post a Chronicle.

Wel, dw i’n deall y rheswm bod Cefyn Roberts yn ymddiheuro, ond yn fy marn, ddylai e ddim cael.  Achos wnaeth y bobol ‘ma ddim yn eu haeddu o hynny. Hefyd, ddylen nhw ddim yn dodi Mr. Roberts yn y sefyllfa ‘na.

Roeddwn i’n siarad â’m cymydog drws nesaf ar ôl i edrych ar y stori ‘ma ar y teledu.  Does dim Cymraeg ‘da fe ond Cymro yw e.  Roedd hyd yn oed e’n ddig amdano fe achos cytunodd y dylai siaradwyr allu defnyddio’r Iaith os maen nhw’n moyn.  Dywedais wrtho fe:  “Yr wir! Dim ots bod person ddim yn siarad Cymraeg.  Os dych chi yn wlad gyda’r iaith arall, a dych chi’n mynychu digwyddiad erbyn dych chi yna, dych chi ddim yn disgwyl y perfformwyr i siarad yn EICH iaith, iawn?  Felly pam dylai Cymru i fod gwahanol?”

Ar y teledu BBC Cymru, roedden nhw’n siarad â phobol ar y stryd yn Llandudno.  Dywedodd y dyn (dim dyfynnod union) ‘Well I thought there should be more English because I don’t understand Welsh.  But then I’m here on holiday from England.’

Wel, nawr, dyna reswm da i newid popeth yng Nghymru – i addasu fe!

Ocê, chwarae teg, dw i’n credu bod e’n dweud hynny ‘tongue in cheek’.  Ond dyna bobol sy’n meddwl fel hynny, dw i’n gwybod.

Trueni oedd e.  Nawr, mae ychydig o bobol hunanol wedi andwyo perfformiad hyfryd, y noswaith o bobloedd eraill a chreasant lanast mawr.

Efallai roedden nhw’n meddwl y byddai rhywbeth fel hyn yn affeithio’r Iaith.  Na fyddai.  I fi, nawr dw i’n moyn gweithio mwy caled cadw’r Iaith yn ei thyfu.

Uffern Gyfrifiadur

Dw i yn Uffern Gyfrifiadur. Pe bawn i gyfoethog, byddwn i’n taflu’r pethau ‘damn’ allan y ffenest! Yn anffodus, dw i’n hoffi bwyta felly…….

Dw i ddim yn gwybod pam, ond mae popeth ‘electronic’ wedi torri ers cerddais i yn Gymru. Yn gyntaf fy nghyfrifiadur, wedyn fy nghamera (dim ond blwydd oed!), ffôn symudol, dych chi’n enw fe. Dw i wedi disodli popeth nawr. A dyw’r cyfrifiadur ddim yn gweithio cywir eto!

Beth bynnag, mae hynny, hefyd, bydd e’n pasio…..Gobeithio

Fel arfer, roedd dydd Sadwrn yn Dŷ Tawe yn hwyl iawn. Roedd y cawl yn dda iawn, y cwmni da iawn ac roedd y canu yn dda iawn. Ond doedd dydd Sul ddim yn mor dda.

Dw i wedi edrych ymlaen at y gerddoriaeth werin yn Branwyn Hall. Ond, doedd y gerddoriaeth ddim beth ddisgwyliais. Dyw hynny ddim yn siarad y roedd y gerddoriaeth yn ddrwg, roedd hi ‘chamber music’. Mae hynny yn ocê ond dim fy hoff. Hefyd, roedd Mother’s Day ac roedd pawb yn gyda rhywun. Wel, pawb ond fi, wrth gwrs. :O(

A grŵp lleol oedd nhw gyda llawer o hanes yn gyffredin. Maen nhw’n mynd yna yn aml, amlwg. Felly teimlais i allan o le a gadais i ar yr egwyl. Dw i ddim yn hapus y es i achos roedd hi’n digalon ac atgoffais i o ddigwyddiad gorau anghofiwyd. O wel, fel ‘na mae hi.

Ddoe

Roedd ddoe yn wych! Roeddwn i wedi cael mor llawer hwyl yn Dŷ Tawe. Es i yn y bore ac arhosais i dan 1:30 neu yn y cyffiniau. Cawson ni fwyd da i fwyta, (bara brith, Teisen Gymreig), a choffi a the i yfed. Roedd gemau a ‘quizzes’ (Enillodd fy mwrdd unwaith!), canu, digon o chwerthin a rhaid i fi ddweud y gwnaeth Jonathan gwaith yn wych fel MC.

Dw i ddim yn credu y ces i wedi hynny llawer hwyl yn amser hir! A dweud a gwir, mwynheais i ganu i lawer bod i’n meddwl y caf i geisio  ymuno â’r Côr Tŷ Tawe (os byddan nhw’n cael fi, wrth gwrs).

Y Wythnos ‘Ma

Wow! Mae llawer o bethau yn digwydd y wythnos ‘ma a dechreuais i gyda dosbarth gramadeg gwych! Dysgon ni arddodiad cyfansawdd bore ‘ma – llawer o wybodaeth dda. Mwynheais i’r dosbarth llawer iawn iawn. Ar ôl hynny, dw i wedi sgwrs gyda Siân yn Glyndŵr (yn Gymraeg, wrth gwrs – ymarfer, ymarfer, ymarfer) a nawr dw i moyn siarad dim ond Cymraeg! Dw i mor caru’r iaith ‘ma!

Beth bynnag, dydd Mercher bydd Tŷ Tawe yn cael Dathliad Dydd Gŵyl Dewi i Ddysgwyr o 11-2. Dylai hynny fod yn hwyl. Dydd Iau mae coffi yn y bore ac wedyn dw i’n mynd i’r Theatr Taliesin gweld Y Pair gyda fy ffrind, Telsa. Dydd Gwener dw i’n gyrru i Bontypridd i’r pryd o fwyd allan gyda ffrindiau merched ac yn ôl i Dŷ Tawe y nos ‘na i Wener y Grolsch (cerddoriaeth gan Gwyneth Glyn).

Coffi yn Tŷ Tawe bore Sadwrn? Efallai. Rhaid i fi ddianc o waith cyntaf. :O( Dydd Sadwrn bydd Côr Tŷ Tawe yn perfformio fyw. Dw i ddim wedi gwarando arnyn nhw canu a nawr dw i’n nabod rhai pobol yn y côr. Felly dylai hynny fod yn wych. Yn olaf bydd y Perfformiad Dydd Gŵyl Dewi yn Neuadd Branwyn, Cerddoriath Gymreig â Golau Cannwyll. Dw i’n mynd mwynhau y wythnos ‘ma llawer iawn!

Gwefan Tŷ Tawe

Gwefan Mentor Iaith Abertawe

Nadolig yn Ngymru

Mae fy Nadolig cyntaf yn Ngymru! Sut cyffroes yw hyn?! Rwy i wedi moyn i gael Nadolig ym Mhrydain fy oes i gyd. Rwy’n byw un o fy mreuddwydion nawr….na! Dau breuddwydion; un i gael Nadolig ym Mhrydain ac arall i gael Nadolig yn Nghmru.

contented smillie

Mae cymaint cerddoriaeth a chanu yma. Mae e’n hyfryd iawn ac rwy i wedi bod mwynhau’r rhaglennau ar y teledu a’r y perfformiadau byw. Mae’r siopa yn hwyl ac mae ‘loads’ i fwyta! Yn well na dim, mae’r tywydd yn oer felly rwy’n gallu bwyta beth hoffiwn heb yn ennill pwysau (wel, dim llawer, beth bynnag laughing smilie ).

Ac cymaint Cymraeg hyfryd; ym mhobman!

Ddoe es i i Dŷ Tawe. Roedd e’n fy bore coffi cyntaf ac roedd e’n wych! Bydda i’n mynd eto am siŵr. Parti Nadolig Tŷ Tawe yw heno gyda Heather Jones ac rwy’n meddwl y bydd e’n hwyl hefyd.

Ac nodyn arbennig: Diolch Telsa!

Corau yn Y Eisteddfod

Wel, heddiw oedd gwych iawn (Meddylais)! Mae’r rhaglen o brynhawn ‘ma.

Roedd cwpwl o’r corau yn amhygoel, roedden nhw mor dda. Gallwn i fod wedi gwrando trwy’r dydd i nhw, yn enwedi y côr benywaidd gyntaf. Dw i ddim yn gwybod a enillasan.

Gobeithio y gallwn i wrando mwy. Ond mae fy nghleientiaid yn dal ffonio! Dylwn i gau fy nghwmni i’r Eisteddfod, credaf!

Er Hynny

Mae’n newyddion Gweilch! O’n i’n balch o glywed y bydd Alun-Wyn Jones, Ian Evans and Ryan Jones yn aros gyda’r Gweilch ers pedair blynedd. Mae’r Gweilch wedi gwneud iawn eleni felly byddwn i’n casáu gweld newid yn y tîm nawr. Mae’r Gweilch wedi gwella eu gwefan nhw hefyd. Mae mwy gwybodaeth nawr.

Ac rwy’n dyfalu y mae Codi Canu yn mynd eto. Ond, os deallaf yn gywir, bydd y côr yr un – dyn nhw ddim yn ffurfio un newydd.

Wel, so’n gwybod y bydd hi’n cystal â’r rhaglen diwetha. Dyw hi ddim yr un gynsail.