Ffrindiau

Weithiau, mae e’n anodd fod ar ben eich hunan.  Arbennig  yn y parc ar ddydd hyfryd – mae pawb yn gafael dwylo neu gerdded braich yn fraich; yn treulio amser gyda theulu a phobol carant.

Ond hefyd, weithiau, mae rhywbeth yn cyffwrdd ag eich bywyd a sylweddolwch fod pethau ddim mor ddrwg fel maen nhw’n ymddangos.

Penderfynais i stopio a gwrando â band chwarae ar y lawnt ar bwys y tŷ mawr yn Gerddi Clun prynhawn ‘ma.  Wrth i fi gerdded at y pebyll ro’n i’n fy ngweld gan gi du tew bach.  Roedd hi mor dew, roedd hi’n honcian pan gerddodd! Mae’r ci yn fy atgoffa o fy nghi cyntaf.  Edrychodd y ci arna i, ysgydwodd ei chynffon ac daeth hi i fi.  Crafaf ei chefn a siaradais â hi i funud neu ddau.

Wel, yn fuan aeth hi yn ôl i’i pherchennog ac es i ar i’r pebyll.  Ar ôl tamaid bach trois i fynd.  Roedd y ci bach yn sefyll dros y ffordd, gwelodd fi a gwenodd gwên fawr iawn arna i; yna brysiodd mor yn gyflym na gall hi i fi.  Mae hi’n olwg mor  hapus fy ngweld i!  Teimlais fel y person mwyaf pwysig yn y byd ar y foment ‘na.

Gwnaeth y cyfarfod siawns bach ‘na fy’r holl ddiwrnod ac ar ôl hynny, do’n i ddim  yn teimlo cymaint ar ben fy hunan.

Abaty Castell-nedd

Roedd tywydd yn braf iawn iawn y diwrnod arall ac felly aeth ci a fi teithiol. Doedd llawer o amser ‘da ni felly aethon ni dros i Gastell-nedd a’r abaty. Gwnes i wella – doeddwn i ddim yn cael ar goll mynd i’r abaty.

smilie curo dwylo

Wow! Dyna le anferth! Allwch chi ddim yn tynnu un llun o’r holl beth. Bydd rhaid i chi sefyll hanner milltir yn ôl, dw i’n meddwl. Hefyd, mae’r adeiladau yn dal iawn. Roedd rhaid iddo fe fod (must have been?) eithaf lle pan roedd e’n gyflawn! Rhywbeth o ddrysfa hefyd.

Abaty Castell-nedd
Dim ond darn bach o’r abaty ar y chwith fel edrychwch arno fe.

 ffordd o bersbectif maint, tynnais i’r llun ‘ma sy’n dangos gwraig yn cerdded drwy un mynediad o flaen o’r abaty.

Un mynediad abaty gyda gwraig

A hefyd, y un ‘ma gydag ychydig o fechgyn:

Bechgyn yn eistedd ar wal abaty

Roeddwn i’n synnu i dod o hyn bod gwydr ‘da rhai o’r ffenestri ac mae’r fframiau ffenestri yn eu gwenud nhw o carreg. (Wel, doeddwn i ddim yn synnu am hynny.)

Wal yn dangos ffenestri
Gwydr ffenestri

Dyw e ddim angen dweud bod tynnais i lawer o luniau. Gormod i bostio yma. Ond un mwy – mynedfeydd bwaog hyfryd:

Mynedfeydd bwaog

Ar ôl i ni gadael yr abaty, caethon ni ar goll. Wrth gwrs, ci roedd ar fai – beth allaf i ddweud, mordwywr lleuog yw hi!

Yn ffodus, dw i wedi bod ar goll ar y A465 o’r blaen. Felly, dim ond roedden ni’n mynd hanner ffordd i Ferthyr cyn i fi droi o gwmpas. Wedyn, roedd tagfa drafnidiaeth ar y M4 felly penderfynais i gymryd yr allanfa i Morriston/Clydach. Wel, dw i ddim wedi bod y ffordd ‘na o’r blaen felly, wrth gwrs, does dim syniad gyda fi o ba ffordd i fynd. Dim Ots – ewch lawr y bryn ac, o’r diwedd, byddwch chi’n cyrraedd yn y ffordd gyflym. Mae hi’n mynd o Bontardawe i Abertawe heibio Stadiwm Liberty. Dw i’n gwybod hyn achos bod i’n cael ar goll yn mynd i Bontardawe un dydd. smilie

Darganfyddiad

Wel, fel yn wastad, mae fy nhaith i ddal y ci’n cael ei throi hi mewn anturiaeth. Roedd popeth yn iawn yn mynd i’r tŷ gwraig achub. Wel, ocê heblaw doeddwn i’n gallu ffindio’r exit am A465 felly gyrrais i ar y M4 i exit Myrthyr – mae’r hir ffordd o gwmpas. Er hynny, cyrhaeddais i o’r diwedd.

Ar ôl i fi gael y ci a dechrau i ddod yn ôl, ces i golli. Dw i’n cael colli, erioed, pan yrraf yng Nghymru achos bod yr arwyddion yn wahanol na America. Beth bynnag, collais i’r dro (eto *sigh*) ac aethon ni i mewn i’r Fenni – mae’r ‘scenic route’ fel dywedon ni yng Nghaliffornia. Taith neis ond pell mas o’r ffordd.

Wedyn, penderfynais i stopio i ‘pit stop’ (idioma Americanaidd- mae e’n golygu i ddefnyddio i tŷ bach) ym mharc ar y ffordd. Roeddwn i’n meddwl y byddai e’n bleser neis i’r ci i stopio i dipyn hefyd. Ond ble? Dw i byth gwneud ffeindio fe. Mae’r arwydd ar y ffordd gerbydau yn dweud: “hyn ffordd i’r parc sir”, ac roedd hynny’r arwydd olaf amdano fe. ‘Scenic Route’ arall. Reid neis ond pell mas o’r ffordd.

Felly, roeddwn i’n rhoi pob gobaith heibio o stopio ym mharc. Roedden ni wedi bod mynd yn y car am bron 2 awr erbyn hyn. Mae diwrnod ingol digon eto. Roedd ci yn ‘stressed’ ac roeddwn i’n cael wedi blino. Roedd e wedi bod tro 2 awr i gyrraedd yna ac roeddwn i’n nerfus tipyn bach. Weithiau, mae e’n anodd gwneud popeth ar ben ‘n hunan. Gall yn gyrru dros wlad anghyfarwydd i gwrdd â phobol dych chi ddim yn nabod yn bod anodd. Arbennig, dych chi’n gwybod byddech chi’n debyg cael colli. Bydd rhai cefnogaeth foesol wedi bod da ddoe, dweud y wir.

Beth bynnag, gwnes i weld rhai lleoedd diddorol yn y daith; Gwaith Haearn ac amryw amgueddfeydd hefyd. Doeddwn i ddim yn gwybod bod trwy’r pethau ‘na yn y ardal ‘na! Doeddwn i ddim yn dod â chamera gyda fi, naill ai, neu byddwn i wedi caniatáu mwy amser a stopio. Bydda i’n mynd yn ôl, wrth gwrs.

Mae’r ci yn hyfryd. Pippa yw enw hi. Gallaf i ddim yn dweud bod i’n hoffi ei henw hi, ond dyna ni. Mae hi’n 5 dim 3 mlynedd oed. Roeddwn i’n dweud 3 ar y ffôn. Mae 5 yn ocê, mae e’n ben o’m dewis oedran. Aeth fy nghalon mas iddi hi. Mae hi’n ymddwyn yn dda a hapus i fod gyda fi. Dw i ddim yn credu bod hi’n siarad Cymraeg, er hynny. Eto, mae e’n ocê – bydda i’n dysgu hi. happy smilie

Dyn ni’n ddieithriaid i’n gilydd eto, ond bydd hynny yn pasio. Dim ond dw i’n gobeithio y fydd hi ddim yn rhy ddiflas – dyw fy mywyd ddim gyffroes llawer o’r amser. Ac, wrth gwrs, dyna’r ailadroddiadau dibaid o Genwch Foliant I’r Iôr fel dysgaf i’r geiriau. Os dyw HYNNY ddim yn anfon hi bant, bydd dim byd! laughing smilie

Dim Ci I Peggi :O(

Wel ddoe es i fas i’r RSPCA yn Llys Nini. Mewn gwirionedd es i ddydd Sul cyntaf a ffeindiais i gi neis iawn iawn. Mae hi’n Greyhound wedi-ymddeol, am bum mlwydd oed. Felly, es i brynhawn Llun ei gweld hi eto. Achos ces i wedi bod yna o’r blaen gyda hi, gallais i gerdded gyda dim ond hi. Roedd hi’n dydd hyfryd, twym a heulog – roedden ni’n dro neis iawn a mwynha ein hunan.

Es i yn ôl i wneud y gwaith papur i’w mabwysiadu hi ond stopiason ni hanner ffordd. Pam? Achos bod ffens 4 troedfedd ‘da fi, dim ffens 5 troedfedd. angry smilie

Siaradais i “I plan to keep the dog inside with me most of the time. She won’t be out in the yard by herself more than a few minutes at any given time.”

Wel, aeth y ferch i ofyn ei goruchwyliwr ac wedyn daeth yn ôl, siaradodd “If you can heighten the fence before the home visit, which is typically 4 days, we can continue with the booking. If you can’t however, I’m afraid we can’t go further because the dog must have a 5 foot fence minimum.”

Wrth gwrs allais i ddim codi’r uchder o’r ffens yn bedwar dydd! Ffens weiar yw hi! Bydd rhaid i fi rwygo’r peth mas ac ail-adeiladaf un newydd. Siaradais i “That’s not possible and I can’t afford to hire someone to come and build a new fence. Besides, it’s a rental house and I would have to get permissions etc.”

“Sori”, meddai. Ac hollol roedd hynny. Dim mwy.

Dw i ddim yn meddwl bod hynny yn chwarae teg – doedden ni ddim yn rhoi cyfle i fi. Doedden ni ddim yn edrych ar y tŷ neu’r cartref y gallwn i gynnig!

Felly, dim ci i fi. Sbo dw i fan a man mynd yn ôl i weithio ar y tannau. Efallai galla i ennill digon o arian i brynu ffens un dydd. *ochneidio*

sad smilie

Wow!!

Beth dydd ddoe! Roedd hi am 20C a, heb os, dydd bendigedig! Ac mae e’n neis iawn iawn i fod allan o ysgol hefyd.

Felly cymerais i fy hunan siopa i’r dillad haf yn y bore. Roedd hynny yn hwyl. Mae’r siopa yn Abertawe yn eithaf dda. Mae’r llawer o siopau ac os dych chi’n mynd yn y bore, does dim llawer o broblemau parcio. Wel, ffeindiais i bopeth bod i’n moyn ond ffrog haf. Felly bydd rhaid i fi mynd eto, mae’n debyg. (Mae bywyd yn annodd wethiau. happy smilie )

Mae hela tŷ yn gorffen nawr fel ffeindiais i dŷ rhannol-sengl (semi-detached?) neis yn Cilâ. Mae garaj a gardd bach ‘da fe gyda golygfa hyfryd o Orseinon ac y mynyddoed Caerffyrdin. Dw i’n hapus arbennig achos bod yr perchennog wedi ail-gwneud y tŷ, felly y gegin yn newydd, y lloriau yn newydd ac yr ystafell ‘mochi yn newydd. Mae’r dŷ wedi bod ail-gwifro hefyd!

A…yn well na ddim…..dw i’n gallu cael ci. Ie!! Nawr, wrth gwrs, dw i’n moyn symud yfory. Ond rhaid i fi aros tan wythnos nesaf. Dim rhy hir.

Felly nawr bydda antur newydd yn dechrau; yn dodrefnu’r tŷ. Fel does dim llawer o unrhywbeth ‘da fi, rhaid i fi gael popeth. Bydda hynny yn hwyl yn rhai ffordd; mae’n siopa wastad neis. Ond mae e’n drud, i fod siŵr! :O(

Felly, bydda i’n byw yn arddull ‘cynnar cawell oren’ (early orange crate) i dipyn, meddwl. laughing smilie

Erm……,

Wel, dw i ddim yn gwybod beth i wneud gyda fy hunan. Does dim rygbi Six Nations a dw i ddim yn gallu ei weld gêm Y Gweilch heddiw. :O(

Felly, ar ôl i Dŷ Tawe bore ‘ma, es i i MacDonalds. Gwn, gwn ‘Ych-y-fi’!! Ond roeddwn i’n rhwystredig a doeddwn i wedi angen ‘junk food’ neu siocled. Wel, roedd amser cinio felly MacDonalds roedd e.

Hefyd, gwaeth eto, ces i dorri fy ngwallt. Wrth gwrs, fydd e ddim yn gwneud DIM BYD. Na, dyw hynny ddim yn gywir. Bydd e’n edrych gwyllt. Cyrhaeddais i at Dŷ Tawe edrych fel y ‘Wreck of the Hesperus’ a doedd dim byd y gallwn i wneud amdano fe!

Wel, gwnaeth y MacDonalds dim byd ond cynhyrfu fy stumog a gwna fi’n teimlo tew. Doedd e ddim yn helpu fy ngwallt chwaith! (Euogrwydd efallai? Dylwn i wedi dewis y siocled, byddwn i wedi bod hapusach. Byddwn i’n dal teimlo euogrwydd a thew gyda gwallt gwyllt. Ond hapusach. :O)

Beth bynnag, dw i wedi bod moyn ci ac achos doeddwn i ddim moyn eistedd o’r tŷ cwmpas yn teimlo tew, penderfynais i fynd i’r RSPCA ac edrych ar y cŵn.

Wrth gwrs, trodd hynny i mewn i anturiaeth fel doeddwn i ddim yn gwybod ble roeddwn i’n mynd (fel arfer). Ond yn y diwedd, cyrhaeddais i ar ôl i fi yrru o gwmpas yn gylchau i’r awr o fwy.

Na, doeddwn i ddim yn ffeindio ci. Ond cwrddais i â gwraig neis. Dyn ni’n sgwrs a phenderfynon ni i gyfarfod i bryd o fwyd un dydd. Does dim partner gyda hi chwaith, a dyn ni’n ymuno bod e’n ddim hwyl yn ceisio i wneud popeth unig drwy’r amser.

Felly, dim ci ond ffrind newydd. Mae e wedi bod diwrnod da iawn wedi’r cyfan. A bydd fy ngwallt yn tyfu mas….yn fuan gobeithio!