Beichiad :O(

Wel, roedd gobeithion uchel ‘da fi.  Tan hanner ffordd, mae hynny.  Dw i ddim gwybod yr hyn digwydd i dîm Cymru, ond roedd e’n drist yn siŵr.

Ond doedd e ddim yn disirywio’r noswaith achos gadodd grŵp ohonon ni Tŷ Tawe ar ôl i em ac aethon ni i Wine Street yn Abertawe.  Lle hwyl yw Wine Street – llawer o bobol a cherddoriaeth ac, wrth gwrs, booze.  Llawer o fooze.  Dw i’n gwybod hyn achos bod i’n yfed llawer iawn ohono fe.  Yn anfoddus, doeddwn i ddim yn trial y bwyd yn Wine Street, p’un pam dw i’n teimlo fel da heddiw, siŵr o fod.

Eto, roedd hwyl iawn iawn ‘da ni.  Ers mae llawer o’r grŵp aelodau o Côr Tŷ Tawe, roedd e’n dangos syniad da i ganu (dim dylanwadu ar y penderfyniad ‘na gafodd y symiau helaeth o gwrw, dych chi’n deall)!

Smilie

Felly, canason canion Cymraeg, llawer i’r hyfrydwch o’r bobol eraill yn y tafarn (diolch byth).  Roedden nhw’n clapio inni ac ‘cheering’.   Fel hyn annog, canason yr holl y fwy.  Noswaith fendigedig iawn iawn roedd hi. Ac mae e’n mynd heb ddweud bod y rhan gorau roedd y cwmni o’m ffrindiau.

Hefyd bendigedig roedd Sesiwn Bardd Bach nos Wener ddiwethaf.  Daeth dynion newydd i’r sesiwn ‘ma ac roedd cwpl ohonyn nhw yn Harlech gyda fi i’r gweithdy cerddoriaeth werin Cymraeg.   Nos Wener, roedd llawer o fwy canu fel roedd yr holl y dynion yn cymryd troad canu.  Ardderchog!  Ers fydda i ddim yn gallu mynychu’r un nesaf (mynd i Galiffornia i’r gwyliau), roedd hi’n neis arbennig.

Nawr mae e’n ôl i’r brifysgol yfory.   Dw i’n ffeindio fe anodd canolbwyntio ar fy ngwaith cartref – fel ar ôl neithiwr, mae gormod pethau mwy diddorol i feddwl amdano.

smilie

Harlech

Dw i’n ôl. Gadais i ddydd cynnar achos o’r annwyd twp ‘ma.

Ond diddorol roedd y gweithdy. Ces i ymweld gwych iawn iawn â Jonathan a Marilyn. Roedd Marilyn a fi yn yr un gweithdy gyda Maartin Allcock yn y bore Gwener. Wedyn yn y prynhawn, aethon ni i sesiwn preifat gyda fe. Roedden ni i fod i gael dim ond 15 funud. Ond gweithiodd e gyda ni bron awr. Hyfryd! Dysgodd e i fi ‘rifs’ gitâr newydd a stwff arall thechneg newydd hefyd.

Cwrddais i â Robin Huw Bowen (ym mherson – wow) a ches i sgwrs neis iawn gyda Cass Meurig. A’r sesiynau noswaith – unbelievable! I allu clywed cerddorion o’r caliper, wel, roedd e’n annisgrifiadwy. AC roeddwn i’n gallu chwarae gyda nhw hefyd! Mind blowing. Dw i ddim yn gallu disgrifio’r hyn hwn yn teimlo. (I can’t describe the way that felt.)

Roedd pobol wedi dod o bobman – dyn o Wlad Belg, siaradodd dim ond Saesneg tipyn bach. Ond siaradodd e Gymraeg da iawn! Felly siaradasom ni’n Gymraeg. Roedd gwraig yna sy’n siarad Cymraeg gydag acen Almaeneg. Doeddwn i ddim yn gallu deall dim byd bod hi’n siarad. Wedyn yn y ddinas Harlech Uchel, cwrddais i â gwraig yn siop Spar sy’n siarad Gogledd Cymraeg. Dim problem gyda deall a mwynheais i sgwrs gyda hi’r ddau dro bod i’n mynd yna.

Roedd y daith yn anturiaeth, fel arfer, ac roedd e’n cymryd yn hwy na ddisgwyliais. Yn y lle cyntaf achos bod i’n cael ‘hung up’ yn Aberystwyth. Stopiais i yna i fwyd a phetrol a ffeindiais i lawer o bobol yn siop sy’n siarad Cymraeg. Felly, wrth gwrs, roeddwn i foyn siarad gyda nhw.

Felly cyrhaeddais i yn Harlech am 2:30. Ers roeddwn i’n gynnar iawn iawn, penderfynais i ymweld â Chastell Harlech. Roedd hi’n oer iawn iawn iawn gyda gwynt tymestl-grym (gale force). Wel, cerddais i mewn tŷ porthor a gwthiodd’r gwynt fi yn ôl 3 troed! Yn wir!

Tŷ Porthor

Tŷ Porthor

Felly, cymrais i loches yn ystafell ochr:

Mewn ystafell castell.

Mewn ystafell castell.

Wrth gwrs, ers roedd hi’n wyntog a phopeth, beth lle gwell i fynd na i’r pen o’r tŵr o’r castell!

Felly dringais i lan y 593 staer i’r ben (dim 593 mewn gwirionedd, ond bydda i’n betio mwy na 200). Wel, fel dych chi’n gallu dychmygu, roedd hi’n ddim ond ‘tad’ gwyntog lan yna. Rhaid i fi ddweud, roedd e’n fwy na dychryn bach a mwy na oer. Ond fel gwastad, roedd e’n olygfeydd yn ‘breathtaking’!

Golygfa o'r castell

Golygfa o'r castell

Golygfa Arall o'r castell

Golygfa Arall o'r castell

Prynhawn Gwener, rhwng gweithdai, es i i Lanbedr i weld yr Afon Artro (dw i’n meddwl yr Afon Artro yw hi). Roedd lliwiau hydref hyfryd y diwrnod ‘na:

Afon Artro bron Llanbedr.

Afon Artro bron Llanbedr.

Ar y ffordd yn ôl i Abertawe, gyrrais i ‘scenic tour’ o gwmpas Aberystwyth – yn eiriau arall, cymrais i dro anghywir ac roeddwn i ar goll. laughing smilie Rhaid i fi ddweud bod wrth yn eithaf hoffi Aberystwyth – mae hi’n ddinas neis iawn.

Beth bynnag, roedd taith dda iawn ac roedd y gyrru dros Eryri yn ysblennydd. Ffeindiais i safle gorffwys neis hefyd, rhwng Harlech a Machynlleth – Tan y Coed yw enw e.

Fel gwastad, dw i wedi tynnu llawer o luniau ac os mae Adenydd Celtaidd yn gweithio (doedd e ddim yn gweithio bore ‘ma – dw i’n meddwl bod e’n amser i host newydd), dych chi’n edrych arnyn nhw o’r cyswllt ar y tudalen ‘Lluniau’ yma ar y blog neu clicio yma.

Penblwydd Hapus i Fi!

Ie, heddiw yw fy mhenblwydd.   Na, dw i ddim yn dweud fy oed.  Ac, os wyt ti’n nabod fi a gwybod fy oed, paid dweud!  Dw i wedi anghofio’r wybodaeth ‘na  – wel, dw i’n ceisio i anghofio beth bynnag.

Yfory, dw i’n bant i Harlech i’r Arbrawf Mawr.  Dw i’n edrych ymlaen at hynny yn fawr.   Mae Jonathan a’i wraig yn dod o Derby.  Dw i ddim wedi eu gweld nhw ers amryw fisoedd a bydd e’n dda iawn eu gweld nhw eto.  Mae Jonathan yn chwarae flute ac acordion (ac offerynnau eraill, mae’n debyg) ac mae e arfer chwarae gyda ni yn nosau cerddoriaeth werin Cymraeg Nhŷ Tawe cyn iddyn nhw symud un ôl i Derby.

Dw i’n meddwl y bydd y daith ‘ma’n herio achos bydd y rhan fwyaf pobol yn siarad Cymraeg trwy’r amser.  Felly dw i’n mynd ceisio i wneud yr un.   Bydd hynny yn anodd i fi achos dw i ddim yn gwybod llawer o eiriau.   Ond, caf i lawer o hwyl cwrdd â phobol newydd a siarad Cymraeg â nhw felly dw i ddim rhy becso amdano fe.  Bydd e’n ymarfer da iawn a bydda i’n gallu dysgu mwy cerddoriaeth werin Cymraeg.  Felly mae e’n benwythnos ennill-ennill fel bydda i’n gallu gwneud dwy peth bod i’n caru ar yr un pryd.

Brigyn

Rhodd Brigyn sioe yn wych nos Iau ddiwethaf. Chwaraeon nhw yn Y Gwachel. Dw i ddim wedi gweld y llanciau ers blwyddyn nawr felly roedd neis eu gweld nhw eto. Arbennig achos bod i’n gallu siarad â nhw yn Gymraeg nawr, rhywbeth bod i ddim yn gallu i wneud y llynedd.

Roedd cwpl o bobol yma sy’n adnabûm ond dim ond cwpl. Roedd y tywydd yn ofnadwy a doedd e ddim yn llawer o hwyl gyrru o Abertawe i Bontardawe’r nos ‘na. Gwerth y daith, er hynny.

Cwrddais i ag ychydig o bobol newydd yn gynwys gwraig o Gastell-nedd ac arall o Bontardawe. Roedd y wraig o Gastell-nedd yn dysgu Cymraeg hefyd a’i brawd hi’n byw agos i fi. Doedd y wraig arall ddim yn siarad Cymraeg ond dywedodd hi fod dych chi ddim yn deall yr iaith i fwyhau’r gerddoriaeth. Shwd gwir!

Tyrfe Tawe 2008

Doeddwn i ddim yn gallu i fynd nos Fawrth neu Fercher felly collais i Brigyn. :O( Ond roeddwn i’n gallu i fynd nos Wener. Roedd digwyddiad yn y Schooner ar y marina yn Abertawe. Chwarae Neil Rosser, Crys a Lowri Evans ac roedd nos wych iawn iawn! Roedd cerddoriaeth yn fendigedig ac roedd y cwmni yn fendigedig. Ces i dro gwych.

Daeth pobol o gwmpas yr ardal hefyd – yr holl yn siaradwyr Cymraeg. Gwelais lawer o ffrindiau a chwrddais i rai pobol newydd. Gwnes i ‘pretty good’, siaradais i Gymraeg bron trwy’r amser.

Tynnodd ffrind lluniau o’r perfformwyr ac roedd dyn o S4C gyda chamera teledu. Ffilmiodd e bopeth.

Am 11:00 o’r gloch neu fel, roedd merched wedi blino o aros ar y dynion, felly dawnsion ni gyda’n gilydd. Edrychodd yr holl y dynion arnon ni, wrth gwrs, ond fydden nhw ddim yn dawnsio. Dw i’n meddwl bod nhw’n colli yn fawr – roedd e’n hwyl wych yn dawnsio! Dw i ddim wedi gwneud hynny ers blynyddau.

Gorffennodd y band diwethaf am 12:30 yn y bore. Roedd rhaid inni ni adael yna a rhodd ffrind arall lifft i fi a rhai pobol eraill. Mae peth da, hefyd, achos costiodd tacsi yn fawr – £8.75 i fynd o’m adre i Schooners! Ych-y-fi. :O( Felly roedd hynny yn neis ohono fe.

Nesaf, roedd Tŷ Tawe bore ‘ma. Chwarae’R Alltud cyntaf ac wedyn Gwyneth Glyn yn canu am hanner awr neu fel. Eto, cerddoriaeth wych a chwmni gwych. Roedd ffrindiau a phobol newydd yn Dŷ Tawe bore ‘ma.

Bydd digwyddiad diwethaf yn heno yn Milkwood Jam yng nghanol y ddinas. Bydd amryw fandiau; Derwyddon Dr. Gonzo (woo hoo!), Gai Thoms, Mr. Huw (da iawn), Yucatan, Eskimo (clywais iddyn nhw yng Nhŷ Tawe ers wythnos ac maen nhw’n dda iawn), Yr Angen, Y Mellt (mae fy ffrindiau a grŵp da iawn) a Llygredd Swn. Dw i wedi clywed Llygredd Swn, Yucatan, Gai Thoms neu’R Angen. Felly bydd cerddoriaeth newydd glywed heno.

Roeddwn i ‘ma’r llynedd ond roeddwn i eithaf prysur yn ceisio ymdopi gyda phopeth. Eleni, gallaf i fwynhau popeth. Dw i’n hoffi eleni yn well. :O)

Ydy Lladin neu Ydy Cymraeg?

Iaith yw un her fawr pan ganu gyda’r côr. Neithiwr roedden ni’n ymarfer gyda Chôr Y Rhyd i berfformiad bod ni’n rhoi mis Tachwedd. Roedden ni’n canu Requiem Faure. Wel, ysgrifennir Requiem Faure yn Lladin dim Cymraeg. Mae hwn yn profi problemus tipyn bach i fi achos bod i’n dal dysgu’r ynganiad cywir i Gymraeg. Felly, ffeindiais i fy hunan ganu’r geiriau gydag ynganiad Cymraeg. Wrth gwrs, anghywir yw hynny achos bod Lladin yn ynganiad gwahanol na Chymraeg.

Felly nawr, dw i’n gallu i ganu’n anghywir yn tair iaith! laughing smilie

Dw i’n mwynhau’r canu er gwaethaf o’r heriau. Ac mae e’n heriol, i fod siŵr – arbennig i ddysgwr Cymraeg, mae llawer o eiriau mawr sy’n anodd dweud weithiau – ond dw i’n credu bod e’n helpu yn fawr gydag ynganiad a’r rhythm o’r iaith. Dywedodd ffrind wrtha i hynny pan gyntaf cyrhaeddais i yn Gymru. Dywedodd e “It helped me as I was learning and I’d recommend you try it.” Roedd e’n gywir (Diolch Neil!) a nawr dw i’n gallu ei argymell i ddysgwr eraill hefyd.

Heblaw mae e’n hwyl! smilie

Yma ac yn ôl Eto

Wel, mae fy chwaer a brawd yng nghraith wedi mynd yn ôl i Galiffornia. Ond cawson ni ymweld bendigedig â’n gilydd. Aethon ni i lawer o gestyll (fel fi, mae fy chwaer yn caru cestyll) ac aethon ni siopa ym mhentrefi dros Gymru. :O)

Roedd nos gerddoriaeth werin Cymraeg yn Dŷ Tawe yn ystod eu harhosiad nhw. Felly daethon nhw gyda fi – Roedd Pat (brawd yng ngfraith) yn siarad mewn canu’r guitar i’r cân neu ddwy gan fy ffrindiau, hyd yn oed! Mwynhaodd e’n fawr. Y dydd nesaf, aethon ni at Abercraf i’r Ŵyl Glyndŵr. Roedd hynny cymaint o hwyl – gallwn i wedi aros trwy’r nos!

Roedd Pat yn mwynhau ceisio ei dysgu newydd Cymraeg a doedd e ddim yn hir cyn iddo fe ddweud ‘diolch yn fawr’ wrth bobol yn siopau a thai bwyta. Doedd Kathy ddim yn siŵr am geisio Cymraeg felly dim ond roedd hi’n siarad â phobol Cymry. Dywedodd hi wrtha i fod y bobol Cymry yn neis iawn a chyfeillgar iawn.

Carodd y ddau Cymru a un noswaith dywedon wrtha i ‘You made a great choice of a place to live. It suits you.’ Wel, wrth gwrs, roedd hynny yn gwneud fi teimlo da iawn!

Ein
Fi, Kath & Pat

Roedd neis iawn iawn eu gweld nhw – mae e wedi bod mwy na blynedd ers gwelais i fy nheulu. Ac roedd cyfle ‘da nhw cwrdd â fy ffrindiau, mwynha’r diwylliant Cymreig a gwelaf rhai o’r wlad hyfryd.

Nos Prom BBC

Es i gyda ffrindiau i’m cyntaf nos Prom BBC neithiwr. Roedd e’n ei gadw e yn Barc Singleton yn Abertawe. Mwynheais i fy hunan yn fawr. Dw i ddim yn gefnogwr mawr o gerddoriaeth opera, ond doedd y holl y gerddoriaeth ddim yn opera felly dim ots.

Eisteddais i gyda ffrindiau siaradwyr Cymraeg a cheisiais i wneud popeth yn Gymraeg. Yn drist, dim pawb yn siarad Cymraeg felly allais i ddim. Ond roeddwn i’n gallu canu’r canion yn Gymraeg. Ie!!

Roedd Bryn Terfel yn wych iawn iawn. Roedd e’n canu o Lundain a gwisgodd e got gyda draig goch. Canodd e yn Gymraeg hefyd! Dw i’n meddwl bod Bryn yn ‘ambassador’ da iawn i Gymru.

Roedd tân gwyllt hyfryd and yn y diwedd safodd pawb i ganu Mae Hen Wlad. Yn ddiwedd perffaith i’r noswaith; Yr Anthem Genedlaethol a thân gwyllt.

Nawr, dw i’n disgwyl fy chwaer wythnos nesaf. Dw i’n gyffroes iawn iawn achos ni welais i’m nheulu ers mwy na blwyddyn. Ac maen nhw’n gyffroes iawn iawn achos ni welon nhw Gymru o’r blaen.

Yn y cyfamser, tan maen nhw’n cyrraedd, rhaid i fi lanhau fy nhŷ!

Cerddoriaeth

Dych chi’n teimlo dda iawn pan dych chi’n gwrando ar rhai caneuon? Ydw. Dyma cwpl bod i wedi anghofio amdanyn. Gwrandais i’r un ‘ma ar teledu – advert dodrefn: Mae’r plant ‘ma yn gwych ac edrychwch ar y ffrog ‘na! Doeddwn i wedi anghofio bod ni’n gwisgo nhw y ber ‘na!

A shwd am hon? Mae Katrina and the Waves o’r 80’s. Cân hapus iawn iawn (dim fideo drwg niall ai!):

Hanner Ffordd Yna!

Ar hyn o bryd, dw i hanner ffordd gorffen. Diolch byth! Roedd arholiad cyntaf yn Llenyddiaeth a’r mwyaf anodd – arbennig ar ôl nos Iau ddiwethaf (roedd yr arholiad yn fore Gwener). Es i i Inn Pontardawe i’r tro cyntaf i wrando ar gerddoriaeth. Roedd y lle yn neis iawn iawn a hefyd y gerddoriaeth wrth gwrs. Roedd rhai ffrindiau yn chwarae’r nos ‘na a mwynheais i’n fawr. Byddwn i wedi hoffi i gael cadw hirach. Ond am 10:30 sylweddolais i’r dylwn i fynd cartref os disgwyliais i godi yn y bore. Roedd yr arholiad yn 9:30! Ych-y-fi! Ond o leiaf roedd heulog y bore ‘na.

Roedd diwrnod prysur, dydd Gwener ddiwethaf. Yn gyntaf, yr arholiad. Wedyn, dw i’n gyrru allan i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Gymru i’r digwydd aelod. Roedd diwrnod ardderchog – twym a heulog. Tynnais i lawer o lunia ac roedd e’n ymlacio i eistedd ar y bryn, yn yr haul ac edrych ar fynydd Caerfyrddin. Mae’r hollol blodau yn blodeuo, mae’r nant yn rhedeg ac mae popeth yn hyfryd.

Roedd yr ‘bumblebee’ yn gydweithredol iawn ac roeddwn i’n gallu tynnu amryw llunia dda ohono fe:

bumble bee on alium

Dw i ddim yn gwybod yr hyn mae’r planhigion ‘na, ond maen nhw’n ddiddorol iawn. Gwelais i rai yn Barc Singleton hefyd:

plants and flowers

Ond doeddwn i ddim yn aros achos bod i’n cwrdd â fy ffrindiau ym Mhontypridd i ‘Allan Nos Merched’. Roedd y traffig ar y M4 yn ofnadwy iawn iawn! Cymerodd e byth a hefyd i gyrraedd! Ond unwaith yna, roedden ni wedi amser gwych! Mae e’n hyfryd i ymlacio gyda ffrindiau, bwyta pryd o fwyd yn dda and mwynha Guinness.