Mae Gwyn wedi dod yn ôl!

Felly, does dim angen i ddweud: dw i’n hapus iawn!

Er hynny, Stopiodd yn y bore doe ac wedyn aeth e mas eto. Dw i ddim wedi edrych arno ers yna. Ymddygiad od iawn. Dim ots, sbo. Dw i’n jyst hapus i wybod bod popeth yn iawn gyda fe.

Dw i’n edrych ymlaen yn fawr at ‘fory. Gallaf edrych ar Gymru yn chwarae erbyn Ffrainc yn y bore. Bydd BBC yn darlledu’r em am 8:00 o’gloch yn y bore amser Califfornia. Ar ôl hynny, bydda i’n galw dros at stiwdio chrochenwaith, credu. Dw i wedi gorffen cwpl o botiau’r wythnos diwethaf ‘na. Dylen nhw fod parod gan brynhawn dydd Sadwrn.

Mae llawer o ddiddordeb ‘da fi yn gwneud crochenwaith ar hyn o bryd. Dyma focs bach gwnes am flwyddyn yn ôl. Mae hi’n ymddangos fel lledr ond mae hi wedi ei gwneud o glai ‘Electric Brown’. Dw i’n falch iawn ohoni a dw i’n mwynhau’r gwaith crochenwaith.  :O)

Bocs crochenwaith gan Pegi Rodgers

Rygbi a Gwyn

Wel, er gwaethaf fy nghwynion, mwyheais yr em yn fawr! Ro’n i’n sori am Yr Alban, wrth gwrs – ro’n i’n gobeithio’r bydden nhw’n ennill. Ond dyn’ ni – Tîm cryf yw Lloegr.

Wythnos nesaf – CYMRU – Ie!!!!!!!

Yn y cyfamser, dw i’n anhapus i ddweud bod fy nghath, Gwyn, wedi mynd colli. Dw i ddim wedi edrych arno ers wythnos nawr. Dw i’n drist iawn am hyn – daeth Gwyn i fi yng Nghymru pan gath fach roedd e – dim ond wyth blwyddyn. Efallai, bydd rhyw ohonoch yn cofio bod e’n colli ei goes achos o ‘gunshot wound’ yng Nghymru. Felly, nawr, does dim coes chwith ‘da fe bellach. Nid gall amddiffyn rhag anifail arall.

Mae gobaith ‘da fi’r bydda i’n edrych arno eto, ond fel pasia bob dydd, mae gobaith yn dod yn llai. Dw i’n ofn bod e’n ‘hold up’ rhywle, wedi ei anafu, heb dwr, heb fwyd yn yr oer. Dw i’n gutted achos nad gallaf ei helpu. Dw i’n ofn y nid fyddaf yn edrych arno eto erioed.

Gobeithio bod e’n dod yn ôl i’r cartref yn fuan.  Dw i’n ei eisiau.

Dw i’n hapus heddiw :O)

I’r tro gyntaf ers fy Mam wedi marw, dw i’n teimlo’n well.  Ar ôl hynny ddigwyddiad wythnos cyn diwethaf ac mae Babi Gwyn yn dod sâl wythnos diwethaf, teimlais i fel uffern.  Dim i gwyno ond yn y mis diwethaf, roedd rhaid i fi sefyll arholiadau mawr, derbynais ‘summons’ i lys i ddamwain twp ym mis Tachwedd diwethaf – ie, 7 mis yn ôl! – collais fy Mam a derbyniais hysbysiad y bydd fy swydd yn ddiwedd ym mis Medi.  Digon yn barod!!

Felly, dw i ddim wedi teimlo fel gwneud unrhywbeth, cynnwys Cymraeg.  Arbennig ar ôl i fi dderbyn traethodau yn ôl o’r athrawon ac maen nhw wedi dweud bod i ddim yn gallu ysgrifennu Cymraeg.

Rhywsut, dangosodd popeth gormod ymdrech, chi’mod?

Daeth Gwyn o’r ysbyty bore Sul, er fyddai e ddim yn dal bwyta.  Ffodus, ddechreuodd e fwyta prynhawn Sul felly roedd e’n gallu aros yn ei gartref.  Ac roeddwn i’n fy lliniaru’n fawr.

Neithiwr yn helpu yn fawr.  Y fwyaf, yn wir.  Canodd y Côr gyngerdd yn Llandeilo Ferwallt neithiwr.  Roedd cyngerdd hwyl a theimlodd da i fod yn ôl canu gyda grŵp eto.  Collais gwpl ymarferion achos bod holl o hyn.

Beth bynnag, ar ôl y gyngerdd, gwahodd cwpl aelodau côr bawb i’u tŷ.  Roedd noswaith hyfryd, tywydd perffaith, lleoliad hyfryd a mwynheuon ddiodydd a bwyd yn yr ardd. Mor neis ymlacio a sgwrs gyda ffrindiau.  Gwnaiff hynny’r byd yn ei olwg cywir wedi’r cyfan.  Gwnes ofnadwy – dw i ddim wedi bod siarad Cymraeg llawer yn hwyr.  Ond gwnaeth e roi yn ôl i fi fy brwdfrydedd i’r iaith.

Dw i ddim yn edrych ymlaen at fy nhaith Americanaidd yn gwpl wythnos.  Bydd e’n adeg trist wrth claddwn ni fy Mam – dw i’n dal ei cholli a dw i’n meddwl amdani hi yn aml.  Dw i’n meddwl ‘o, tynnaf llun o hynny i Mam” neu, ‘aros nes ddywedaf wrth Fam – bydd hi’n ei garu!’  Wedyn, sylweddolaf dyw hi ddim yna bellach.

Ond yn ffordd, bydd taith yn dod â diwedd i bethau.  Dw i’n credu’r bydd hynny yn helpu.  Bydd e’n anodd, er hynny.

Ar yr ochr disglair, mae fy nith wedi dod â gefeilliaid tadol mewn i’r byd!  Bachgen a Merch.  Felly, efallai gallaf ymweld â nhw yn Idaho i damaid bach cyn i fi ddod yn ôl adre.  Byddai hynny yn wych.  Dw i byth cwrdd â’m ‘grand’ nith a, nawr, neiaint.  Rhywbeth i edrych ymlaen ato yn bendant.  :O)

Bywyd

Wel, mae bywyd yn wych ar hyn o bryd. Dw i wedi bod hapus iawn iawn. Wrth gwrs, mae gemau rygbi yn helpu. Dw i’n byw i rygbi – arbennig yn ystod y tro ‘ma o blwynedd. Chwe Gwlad – o, ie!

Ar ôl y gêm ddiwethaf, dyn ni’n aros yn Nhŷ Tawe i amser hir, yn yfed cwrw a….wel, yfed mwy cwrw ac wedyn bant i Stryd Wind (neu Wine) i….reit….mwy cwrw. :O) Wel, ar ôl llawer o gwrw yn Nhŷ Tawe, addawais i’m ffrind y byddwn i ddim yn siarad rhywbeth ond Cymraeg iddo fe nawr. Wel, i wneud hynny, rhaid i fi stopio siarad yn Saesneg achos rhaid i fi feddwl yn Gymraeg, reit? Reit!

O na! Beth ro’n i’n meddwl?! Diolch byth, mae llawer o bobl yn Abertawe yn deall Cymraeg er efallai fyddan nhw ddim yn siarad yr iaith. Felly pan ofynnais ‘ga i Mars bar os gwelwch yn dda’ yn y brifysgol heddiw, rhodd hi un i fi.

O, gwn, gwn, roedd ‘Mars bar’ yn ei rhoi bant (gave it away) ond dyna ni.

Wedyn, ddoe mae adran tân yn ffonio fi. Ers amser hir, roeddwn i wedi gofyn i ‘fire audit’. Mae e wedi bod fel hir bod i wedi anghofio amdano fe. Wel, gofynnodd brigâd dân ‘Can we come by this afternoon?’ Erm…wel…ocê, sbo. Doeddwn i ddim yn gwneud rhywbeth diddorol beth bynnag. :O)

Am 2:30 cyrhaeddon nhw. Roeddwn i’n disgwyl car, efallai, fan bach. Na! Yn injan dân mawr mawr cyrhaeddon! Yn eu stryd fach! Sa i’n siŵr y ffordd bod nhw’n gwneud fe. Weithiau mae’r stryd yn ei golwg rhy gul am fy KA bach.

Beth bynnag, roedd ymweliad da, gwiriasant bopeth, gosodon larwm mwg (?) a gwnaethon siŵr bod popeth yn iawn yn fy nhŷ. Dywedon nhw wrtha i rai gwybodaeth dda am stwff bod i ddim yn gwybod. Ers dw i ddim yn gwybod y ffordd bod popeth yn gweithio yma, roedd hynny yn ddefnyddiol iawn iawn.

Roedd Gwyn yn wych iawn. Daeth e gwrdd â’r dynion tân ac roedd y dynion yn licio fe. Wrth gwrs, roedd Gwyn wedi bod mas i’r tro cyntaf y prynhawn ‘na felly roedd e’n mellow iawn iawn (i ddewis!). Felly doedd e ddim yn ymosod eu coesau (diolch byth!).

Darganfyddodd Gwyn dŵr. Mae perthynas ryfedd gyda dŵr ‘da cathod. Dyn nhw’n caru dŵr – mae e’n eu swyno – ond dyn nhw ddim yn licio fe. Felly, nawr, mae e’n licio edrych ar dŵr yn symud. Ryfedd iawn. Dw i ddim yn deall yr hudoliaeth fy hunan.

Nawr, dw i’n dysgu llawer o eirfa achos bod y côr yn canu cyngerdd Dydd Dewi Sant. Dyn ni’n canu naw cân! O fy. Sa i’n siŵr bod i’n gallu hynny achos bod i ddim yn clywed y canion ‘ma erioed! Ond dw i’n mwyhau canu gyda chôr yn fawr ac mae pobol yn y côr yn helpu fi. Dyw neb ddim yn siarad â fi yn Saesneg, ond byddan nhw’n ffeindio ffordd i esbonio ffordd wahanol fel deallaf.

Beth bynnag, roedd llawer o fwy stwff i siarad amdano, mae llawer o stwff yn digwydd y wythnos ‘ma! Ond dw i wedi ysgrifennu digon hir a dw i moyn mynd i Bontardawe heno felly……

LLuniau

Fel dw i’n ‘stuck’ tu mewn ar hyn o bryd achos y tywydd ac aros, bore ‘ma, i’r Tesco Delivery Guy :O), ces i gyfle ceisio fy lens macro newydd. Anrheg Nadolig ohona i fy hunan i fy hunan roedd hi. Mae hi’n Olympus 35mm 1:35 lens macro i waith caeer y bwlch.

Ddoe tynnais sawl llun. Dw i’n cael argraff dda ohoni hi iawn iawn.  Dw i’n tyfu tegeirianau yn fy ffenestr ystafell bwyta.  Felly dechreuais i gyda nhw:

Ac yn olaf:

Wrth grws, fyddai sesiwn llun ddim yn gyflawn heb llun Gwyn, iawn?  Iawn!

Eira!

Ac mae hi’n hyfryd iawn iawn. Derbyniais fy nymuniad, mae hi wedi eira dros y nos. Wel, mae hi’n dal bwrw eira. Mae llawer o wynt hefyd! Bore ‘ma, ceisiodd ychydig o bobol gyrru lan y bryn, llwyddodd un cymydog ond troellodd ei olwynion yn fawr a chymrodd e amser hir i fynd lan y bryn.

Wrth gwrs, mae dosbarthau wedi bod canslo heddiw felly mae llawer o amser rhydd.  Dw i’n hapus amdano fe achos bod i ddim yn moyn gyrru yn yr eira ‘ma.

Mae Gwyn yn ceisio dal y plu eira drwy’r ffenestr. Dyw e ddim yn deall pam so e’n gallu gwneud hynny.  Nawr, mae e wedi ffidil am a dro.

Mae e’n edrych fel ‘winter wonderland’ allan!

Dw i’n caru eira.  Dw i ddim yn siŵr pam.  Efallai achos bod i’n geni yn wlad eira.  Neu efallai achos hi mor dawel pan mae hi’n bwrw eira.  Dim ots.  Gwnaf a dw i’n mwynhau’r storm yn fawr.

Yn ôl i normal?

Wel, gyda mae profiad gwaith yn cwpla nawr, mae e’n ôl i’r brifysgol. Tipyn bach fel mynd o’r badell ffrio mewn tân. Ond mwynheais brofiad gwaith yn fawr. Gweithiais yn swyddfa Menter Iaith Abertawe a dysgais lawer o wybodaeth ddiddorol am y gymdeithas. Ces i drafod diddorol gyda Dai, Prif Swyddog, am yr hanes yr iaith ac mae’r dulliau dysgu yn eu defnyddio heddiw. Dw i ddim yn dal moyn dysgu Cymraeg. Ond hoffwn ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg os mae fy ffordd yn arwain y ffordd ‘na. Os dim, dw i’n meddwl y bydda i’n gweithio yn swyddfa siarad-Cymraeg (Welsh-speaking office) fel dyna rywbeth arbennig am siarad Cymraeg a dim ond Cymraeg. Naill ai ffordd, bydda i’n gwneud fy ngradd Masters am yr hanes yr iaith.

Newyddion o’r blaen. (haha) Mae’r Adran Cymraeg wedi ehangu dosbarth ac ychwanegon nhw arall. Hefyd, dyn ni’n mynd i rywle yng Ngogledd Cymru ar daith maes. Does neb yn gwybod ble neu pan, ond dyna ni. ‘Mystery Trip’. Mae Mrs. Sidgwick yn dweud y dylen ni baratoi i’r daith. Shwd? Gallwn ‘dust off’ fy nghês dillad ‘sbo. Reit! Mae e’n swnio fel hwyl, do fe? (dim)

Beth bynnag, mae’r etholiad Americanaidd wedi bod a mynd. Rhaid i fi ddweud bod wrth yn hapus iawn iawn gyda’r canlyniad. Dw i ddim yn gwybod bydd beth, os unrhywbeth, yn newid, ond o leiaf nawr mae gobaith ‘da ni. Mae fy nheulu yn dweud bod pobol yn yr Unol Daleithiau’n teimlo gwella am bopeth nawr. Dw i’n falch. Pan mae gobaith gyda phobol, dyw pethau ddim yn ymddangos fel drwg, chi’mod?

Ar y blaen cartref, mae Babi Gwyn yn tyfu yn gyflym! 12 wythnos oed yw e nawr. Ddoe, roedd e’n darganfod bod e’n gallu mynd unrhywle. Felly nawr mae e’n ar ben o bopeth! Dw i wedi bod symud planhigion a ‘knick knacks’ fel ‘mad’ yn trial i gynnal gyda fe. Yn drist, ffeindiodd fy nghasgliad cregyn môr bore ‘ma. Mae e’n meddwl bod fe maen nhw! Nawr fy nghasgliad cregyn yn rhywle!   laughing smilie

Wel, dw i’n credu bod i wedi ysgrifennu digon – ymarfer côr heno a rhaid i fi stopio a ffeindiaf rywbeth i fwyta (dyn ni’n canu sawl canion hyfryd ar hyn o bryd).  Ond rhaid i fi ddweud bod e’n neis iawn iawn i gael amser digon ysgrifennu ar fy mlog.  Dw i wedi colli hyn.

Profiad Gwaith

Wel, does dim llawer o amser ‘da fi yn hwyr achos bod i’n gwneud profiad gwaith yr wythnos diwethaf a’r wythnos ‘ma. Ond er gwaethaf o fy nghwynion, rhaid i fi ddweud bod e’n fy helpu i yn fawr! Mae fy nealltwriaeth wedi gwella deublyg. Roeddwn i’n becso am hynny felly nawr dw i’n teimlo mwy optimistaidd y bydda i’n siarad a deall Cymraeg un dydd. Efallai dim yn rhugl, ond siarad hi ‘nonetheless’.

Ac mae Côr Tŷ Tawe yn ymarfer eto. Dyn ni’n dysgu 3 cân hyfryd ar hyn o bryd. Hefyd, roedd sesiwn Bardd Bach gwych nos Wener ‘da fi. Roedd hynny llawer o hwyl. Collais i’r diwethaf felly roedd e’n ddwywaith fel neis i fod rhan o’r sesiwn ‘ma.

O’r diwedd Mae babi Gwyn yn wych iawn iawn iawn. Mae e wedi dal fy nghalon yn llwyr!

Gobeithio’r bydda i’n gallu ysgrifennu mwy nes ymlaen yn y wythnos. Nawr rhaid i fi redeg i Fenter Iaith ble dw i’n gwneud fy mhrofiad gwaith.

Mwynhewch eich diwrnod!

Byw A Dysgwch

Peidiwch chwarae gydag eich cath fach yn y gweli, erioed! Dysgais hyn ddoe pan es i’r gweli – neidiodd ar fy mhen ac wedyn rhedodd bant dros y gweli i aros rhywle tan symudais. Yn anffodus, gwes…..bŵm! Rhagod! laughing smilie

Roeddwn i’n darllen trwy Blog Chris Cope a dw i’n anghytuno – oer YW hi yma. Wel, efallai, dim fel oer na Minnesota (ble mae rhaid i fy chwaer fynd wythnos nesaf) ond mae hi’n oerach na Galiffornia. Yn drist, roedd hi’n oer yng Nghaliffornia dros y Nadolig hefyd! Mae e’n dangos bod i ddim yn gallu dianc o’r oer. Sad smilie

Ond rhaid i fi ddweud bod hi ddim yn hanner drwg pan yr haul yn dod mas. Achos bod Cymru yn hyfryd yn yr heulwen. Ond rhaid i fi ddweud, hefyd, bod i’n gallu ‘to empathsize’ gyda llawer o’r hyn bod e’n dweud.

Hefyd, dw i’n meddwl bod yr amser ‘ma o’r flwyddyn yn y llawer o anodd. Arbennig pan ddych chi’n ar ben ‘n hunan. Mae’r dyddiau tywyll hir yn eu gwneud gwaeth gan y golwg o gerdda gyplau, llaw-mewn-llaw, neu yn barti Nadolig, mae pobol yn cusanu a chwtsh ffrindiau a theulu.

Eleni, mae gaeaf yn oerach na diwethaf, meddwl, gyda mwy dyddiau tywyll. Ac mae hi’n dangos llawer o anoddach i fi. Felly, dw i’n aros, yn awyddus nawr, i’r gwanwyn a heulwen dwym.

Blwyddyn Newydd Da!

Pob dymuniad da i bawb i 2009.  :O)

Dw i wedi gwella o ‘jet lag’,  o’r diwedd.  I rai rheswm ces i amser anodd y daith ‘ma.  Dim drwg yn mynd dros, ond yn dod yn ôl.

Roedd tywydd yn ofnadwy’r holl amser.  Wel, ofnadwy tan roeddwn i’n gadael, wrth gwrs.  Mae’r dydd bod i’n gadael roedd haul yn disgleirio ac roedd hi’n dwymach.

Ar ôl hediad hir iawn iawn, gwnes i’m ffordd drwy’r ddrysfa bod YW Terminal 5 (Y maint o Cincinnati yw e!), drwy Paddington (gyda gormod bagiau) ac, o’r diwedd, cwympais ar y trên.  I swear, allais i ddim yn cerdded cam arall!  Yn lwcus, ar ddydd Sadwrn, dych chi’n gallu uwchraddio eich tocyn i ddosbarth cyntaf am £10 ar drenau Great Western.  Felly rhaid roeddwn i beidio mynd pellach na cherbyd cyntaf.  Ie!

Wel, dw i wedi penderfynu ceisio cath.  Dyw fy ffordd o fyw ddim yn dda i gi ond mae cathod yn fwy annibynnol felly dw i’n mabwysiadu cath fach.  Gwyn yw e.  Cymro, wrth gwrs.

Doniol iawn iawn yw Gwyn a dw i’n mwynhau fe yn fawr.

Nesaf, rhaid i fi geisio pasio prawf gyrru eto.  Bydd fy ymgais nesaf yn ddydd Mercher – os fydd hi ddim yn eira. Maen nhw’n dweud wrtha i fod hi ddim yn eira yn Abertawe.  Wrth gwrs bydda hi’r tro ‘ma. :O(

Dw i’n dechrau meddwl y bydda i byth gyrru fy nghar yn Gymru eto.  Os dw i ddim yn gallu gwneud hynny, fydda i ddim yn gallu ymweld â phob castell yn Gymru – rhywbeth bod i’n moyn gwneud ers diwrnod un.  O wel, fel ‘na mae hi, sbo.  Ond fydda i ddim yn dweud wrthoch chi bod hapus iawn dw i.  Dw i ddim yn hapus o gwbl ac dyw tywydd tywyll ddim yn helpu – arbennig pan dw i ddim yn gallu gadael y tŷ achos yn ystod fy ‘gwyliau’ i deithio does dim trawsgludiad ‘da fi.

Dw i ddim yn deall pam mae pobol sy’n dod o wledydd EU yn iawn i yrru heb drwyddedu UK, ond dim pobol sy’n dod o Ogledd America.  Maen nhw’n gyrru ar y de hefyd.  Dw i’n meddwl bod e’n twp i wneud gwahaniaeth achos bod person yn dod o wlad ‘non-EU’.  Dim chwarae teg!

Reit, iawn, digon.  Sori, yn amlwg, dw i’n drysu iawn iawn am hyn.

*sigh*