Y Wyliau yng Nghaliffornia Heulog

Helo o Galifornia dim-fel-heulog!  Mae pobol yn gofyn fi ‘How does the weather in Wales compare with the weather here?’  Hwmm…..dyn ni’n gweld….yr un?  Ie, yr un.  Mae’r tywyll wedi bod oer ac wyleb – bwrw glaw ar hyn o bryd.  A dweud y wir, mae’r tymheredd yng Nghmru yn fwy cynnes nag yma yn Sebastopol (yn yr wlad win gogledd o San Francisco).

Ond dyn ni’n cael tro gwych.  Nos Wener, aethon ni i dŷ y cymydog.  Cafodd hi parti cinio Nadolig gyda llawer o ffrindiau. Roedd ychydig o gerddorion yna a daethon nhw ag eu offerynnau.  Felly ar ôl cinio, ymgynnullasom yn yr ystafell fyw i sesiwn gerddoriaeth.  Roedd hynny yn fendigedig arbennig achos bod i’n colli nos gerddoriaeth werin y mis ‘ma yn Nhy Tawe  – roedd e’n yr un noson – nos Wener diwethaf.  Chwaraeasom a chanasom cerddoriaeth werin Americanaidd a Wyddelod.  Wrth gwrs roedd rhaid i fi gyflwyno cerddoriaeth werin Cymreig ac yr iaith Cymraeg hyfryd i bawb. Dywedais llawer o wybodaeth am Gymru wrthyn nhw.  Gofynodd pobol am Gymru, ei maint, ei gwleidyddiaeth, ei iaith, cyflogaeth ac mae’r ffordd bod yr economi’n effaith pobol Cymro, datganoli cynnydd, ayyb. Gwybu bawb bod cenedl unigol yw Cymru.  Dw i’n meddwl bod pobol yma yn gwybod mwy am Cymru na bobol yn Redding!

Neithiwr, rhodd fy chwaer parti cinio Nadolig hefyd.  Gwnaeth hi ‘Tenderloin’ cig moch gyda stwffin caws glas ac olif, reis Jasmine, salad pigoglys.  Teisen gaws gyda ‘topping’ ceiriosen roedd pwdin; tipyn o win coch…..a, pherffeithrwydd!   Roedd e’n mas o’r byd ‘ma, cogyddes fendigedig iawn iawn yw fy chwaer!  Eto, ar ôl cinio chwaraeodd y cerddorion.  Mae fy chwaer yn cadw fy ngitâr 12 llinyn i fi.  Felly tynnais fe mas – o, neis da iawn iawn i chaware y offeryn ‘na eto – mae e wedi bod amser hir.  Hoffwn i dod â fe cartref gyda fi ond dw i ddim yn meddwl y bydda – mae gormod i gario yn barod ‘da fi.

Beth bynnag, dw i’n mwynhau fy ymwelaid yn fawr. 

Dyna ni, ‘te!

Dw i wedi mwynhau’r penwythnos ‘ma – mae e wedi bod parti ar ôl parti.  Roedd y dydd diwethaf o’r brifysgol i fi yn ddydd Mawrth.  Felly ers wedyn, dw i wedi bod prysur paratoi i’m daith i America i Nadolig.  Fydda i ddim yn dweud wrthoch chi bod i’n hapus am hynny, er hynny.  Dw i ddim yn siŵr pam – falle bod e’n hediad hir, 11 awr (ych-y-fi).  Falle achos bod i ddim yn moyn i fod rhywle arall i’r gwyliau. Neu falle achos bydda i’n colli’r nos cerddoriaeth werin mis Rhagfyr (mae’r cyntaf bod i wedi colli) neu yn siarad Cymraeg bob dydd.  Falle’r holl o’r pethau ‘na.   :O(

Beth bynnag, hanner dydd Iau, roedd y parti Nadolig Dysgwyr yn Nhŷ Tawe.  Roedd llawer o bobol yna ac roedd e’n hwyl canu Carolau Nadolig yn Gymraeg a siarad â phobol.  Roedd bwyd a diod a chwmni da.

Roedd nos Wener yn antur mewn trenau Arriva – cyntaf i fi – fel es  i Bontypridd i ‘Girl’s Night Out’ parti Nadolig.  Aethon ni i dŷ bwyta enw’r Blue Bombay yn Nantgarw.  Dw i ddim wedi bod i Nantgarw, erioed.  Roedd y bwyd yn ardderchog ac mae cwmni hyfryd, fel gwastad.  Roeddwn i wedi rhedeg i’r trên yn ôl, er hynny, neu byddwn i’n colli fe.  Felly, roedd cwtsh cyflym i Annamarie ac roeddwn i’n bant. Ond roedd hynny yn dda achos bod e’n helpu i weithio bant rhai o’r calorïau bwyteais.

Es i Siop Siarad bore Sadwrn.  Doedd ddim llawer o bobol yna ond roedd e’n neis er hynny.

Yn olaf, roedd parti Nadolig Côr Tŷ Tawe nos Sadwrn.  Roedd e’n wych iawn iawn a mwynheais i fy hunan yn fawr.   Cwrddasom yn Rhif 13, tŷ bwyta yng nghanol tref Abertawe.  Mae e’n dŷ bwyta bach gyda bwyd ‘to die for’. Roedd pawb yna ac ar ôl i ginio, roedden ni’n aros i yfed a chanu.  Gadawais i am hanner nos ac roedd y parti yn dal mynd cryf.

Ers dw i ddim yn siŵr y gallaf ysgrifennu ar y blog o Galiffornia, bydda i’n dweud:

Nadolig Llawen i bawb.  Gobeithio bod eich gwyliau yn hyfryd, gorfoleddus a thawelwch.

Yesssssssssssssss!!!!

Not to put too fine of a point on it……….

Dim mwy Bush – wŵ hŵ! Yipee!

dancing smiliedancing smiliedancing smilie

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/us_elections_2008/7709978.stm

Wrth gwrs pleidleisiodd California i’r Obama, dw i’n falch i ddweud.   :O)

A hefyd, enillon ni seddau yn Congress – bydd hynny’n helpu.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/us_elections_2008/7707760.stm

Carreg filltir i America yw hyn, yn wir. Ac enillodd Obama gan ffordd hir, hefyd; 349 Electorial College Votes i 162 McCain.   Felly, llongyfarchiadau i chi Obama!

Yma ac yn ôl Eto

Wel, mae fy chwaer a brawd yng nghraith wedi mynd yn ôl i Galiffornia. Ond cawson ni ymweld bendigedig â’n gilydd. Aethon ni i lawer o gestyll (fel fi, mae fy chwaer yn caru cestyll) ac aethon ni siopa ym mhentrefi dros Gymru. :O)

Roedd nos gerddoriaeth werin Cymraeg yn Dŷ Tawe yn ystod eu harhosiad nhw. Felly daethon nhw gyda fi – Roedd Pat (brawd yng ngfraith) yn siarad mewn canu’r guitar i’r cân neu ddwy gan fy ffrindiau, hyd yn oed! Mwynhaodd e’n fawr. Y dydd nesaf, aethon ni at Abercraf i’r Ŵyl Glyndŵr. Roedd hynny cymaint o hwyl – gallwn i wedi aros trwy’r nos!

Roedd Pat yn mwynhau ceisio ei dysgu newydd Cymraeg a doedd e ddim yn hir cyn iddo fe ddweud ‘diolch yn fawr’ wrth bobol yn siopau a thai bwyta. Doedd Kathy ddim yn siŵr am geisio Cymraeg felly dim ond roedd hi’n siarad â phobol Cymry. Dywedodd hi wrtha i fod y bobol Cymry yn neis iawn a chyfeillgar iawn.

Carodd y ddau Cymru a un noswaith dywedon wrtha i ‘You made a great choice of a place to live. It suits you.’ Wel, wrth gwrs, roedd hynny yn gwneud fi teimlo da iawn!

Ein
Fi, Kath & Pat

Roedd neis iawn iawn eu gweld nhw – mae e wedi bod mwy na blynedd ers gwelais i fy nheulu. Ac roedd cyfle ‘da nhw cwrdd â fy ffrindiau, mwynha’r diwylliant Cymreig a gwelaf rhai o’r wlad hyfryd.

Wnaeth nhw beth?!!!!

Roeddwn i’n siarad â’m brawd-yng-nghyfraith neithiwr, ac ar ôl chwarddason ni am ben yr ateb ystyriol ac yn cysuro’m Mam i’r cyfoes cyflwr o’m iechyd meddyliol, “Well it’s your own fault Peggi, isn’t it?! You’ve made your bed now you have to lie in it.” …..

Ffŵy. laughing smilie

….siaradon ni am Tsieina a’u polisi yn chwifio baner nhw. Dywedais i wrtho fe’r ffordd y teimlais i amdano fe a chytunodd e. Ond, aeth e ymlaen i ofyn: “Wnest ti weld yr hyn digwydd yn San Francisco?” (Stori SF Gate)

“Na.”

“Wel,” meddai “Roedd gwrthdystwyr yn cadwyno eu hunain i’r llysgenhadaeth. Roedd dwy bobol ar y to. Roedd un yn helpu’r arall pwy oedd yn gwneud ‘mock hanging’. Roedd hi’n crogi o’r to a thorion nhw’r rhaff (y Tsieineaidd), neidiodd hi ac roedd hi’n brifo.”

“Beth!?!”

“Do. Torason nhw’r rhaff achos nhw’n siarad ‘mae hon gwlad gyfreithlon ac roedd hynny act anghyfreithlon.”

Siaradodd Defa Tong, siaradwr i’r Gonsyliaeth Tsieineaidd (yn ôl i’r Gate):

“Their action is really a violation and an infringement of Chinese sovereignty,” he said. “This is unbearable to any country, to any people.”

Wel, dych chi’n gwybod beth? Dw i’n credu y gallai’r datganiad diwethaf ‘na fod cymhwyso i wahardd pobol o’n chwifio baner, iawn?

Yn erthygl arall, mae KFSM News yn dweud: “China has been condemning the demonstrations as unfair attacks aimed at tarnishing the Olympic games.”

Mae e’n dangos i fi bod nhw’n gwneud eu cyfran nhw o darneisio’r Gemau Olympaidd. Dim i sôn am iawnderau dynol. Ac eto, maen nhw’n ‘get away with it’. Pam? Wel, mae rhai pobol yn meddwl llafur rhad yw’r rheswm. Maen nhw’n gwneud popeth. Dim iawn, ond gwnân.

Fel dywedodd fy mrawd-yng-nghyfraith wrtha i: “I can’t buy anything here that is not made in China any more. I hate it, not only is the stuff garbage but I hate the idea that I must give my money to China. But they are giving us no choice now.”

Mae sylwebaeth drist pan mae nation gyda record iawnderau dynol mor gwael na Tsieina yn alwad y cynigion. unhappy smilie

Tannau

Ych-y-fi! Dw i’n meddwl y hollol o Ogledd Talaith (Califfornia) ar dân! Does dim llawer o amser ‘da fi nawr achos bod i’n 24 edrych ar dân.

Dw i ar 24 edrych ar dân achos mae ‘National Reporting System’ y Gwasanaeth Fforest wedi ‘bugged out’ yn gynnar eleni….

Pam ydy, iebyd, bod i’n gallu i gofio ‘eleni’ newydd ar ôl ysgrifennaf ‘y flwyddyn ‘ma’? smilie banging head on wall

Dyn ni’n i fod i bostio data tân i mewn i National Reporting System pan dyna dân fforest. Ond bob blwyddyn y NRS yn dianc de rhywle tan dymor tân yn gorffen. Mae hyn yn gadael y gwefeistri i ymdopi gyda popeth, pa ‘sucks’.

Beth bynnag, roedd dros 700 bwrw mellt o Galiffornia canol i Redding ar 21ain Mehefin. Roedd llawer ohonyn nhw ar 4 o’m fforestydd gyda dros 70 tân yn dechrau ar Sierra ac amryw ar Klamath. Felly nawr rhaid i fi bostio diweddariadau bob dydd. Hefyd, achos y wahanol amser, rhaid i fi wneud hyn am 3:00 o’r gloch a.m.! Dyna lawer o waith ar hyn o bryd. Arian da, ond dw i wedi blino iawn iawn.

Reit. Wel, dw i newydd sylweddoli bod i’n gwneud llawer o wallau twp felly dw i’n mynd stopio ac ysgrifennaf i amser arall pan ddw i ddim rhy wedi blino.