Dydd Gwener – Diolch byth!

Dw i’n hapus iawn – dydd Gwener yw heddiw. Yn olaf!!  Mae hi wedi bod wythnos hir a phrysur.  Dim ots, ond un dydd mwy ac wedyn rhydd dw i am dri dydd.  Mae Dydd o Arlywyddion yn ei digwydd dydd Llun felly nid gwaith.  Does dim rygbi’r penwythnos ‘ma chwaith – o wel, dyn’ ni.

Felly, dw i’n bwriadu gweithio ar fy mhrosiect crochenwaith bore Sadwrn.  Dw i’n gwneud grŵp o flychau cegin am fy hunan – byddan nhw’n edrych fel grŵp adeiladau  ‘brownstones’, felly llawer o fanylyn.  Dw i wedi adeiladu’r bwlch cyntaf yn barod.  Yfory, bydda’n dechrau cerfio’r drws a ffenestri a rhoi’r rhannau addurniadau.  Dw i’n mwynhau gwneud pethau gyda llawer o fanylyn.  Dyma jar gwnes gwpl o wythnos yn ôl:

Jar Crochenwaith

Gwnes yr esgid ‘ma o Porcelin – roedd hi’n anodd iawn achos bod Porcelin yn glai ‘persnickety’.  Mae meddwl o’i hunan ‘da hi.  Felly, rhaid i chi weithio araf a gyda gofal.  Roedd llawer o hwyl i wneud!

Llygoden yn esgid

Beth bynnag, mae tywydd i fod i neis iawn dros y penwythnos felly dw i’n credu’r bydda’n mynd i heic hefyd – efallai bydda’n mynd at y traeth – gawn ni weld.  Tan wythnos nesaf – Joiwch eich penwythnos!

Gwahaniaethau

Mae pobol yn gofyn i fi “Beth ydy’r gwahaniaethau mwyaf rhwng Galiffornia a Chymru?”

Yn y gair:  Mesurau

Mae rhai gwahaniaethau mesur bod i’n hoffi.  Dw i’n lei gan ddau faint yn esgidiau a lei gan un maint yn ddillad.  Dim cwynion yna!

Mae’r problemau mwyaf ‘da fi’n pan geisiais brynu rhywbeth am y tŷ neu goginio rhywbeth.  Dw i ddim yn deall system fetrig o gwbl.  Hefyd, dyw ‘màths’ ddim yn fy mhwnc gorau – o, ffŵy (ffŵy=phooey=idioma Americanaidd yn ystyr ‘the heck with it’), gawn ni wyneb fe, pathedig dw i pan mae e’n dod i fathemateg.  Dw i ddim yn meddwl y ffordd ‘ma.

Cyrhaeddais yng Nghymru heb unrhywbeth.  Felly, ar ôl i fi yma, cludodd fy chwaer ychydig o lyfrau i fi – llyfrau Cymraeg, llyfrau rysáit a bocs dillad isaf.  Mae’r stwff pwysig.  :O)

Ond dim cwpanau mesur.  :O(

Prynais gwpanau mesur yma felly, wrth gwrs, maen nhw’n mesur Prydeinig.  Dim cymorth o gwbl pan defnyddio rysáit Americanaidd.

Beth bynnag, ar ôl yn agos dwy flynedd, dw i wedi rhoi’r ffidil yn y to ceisio trosi mesurau Americanaidd i fesurau Prydeinig. Dw i ddim yn moyn coginio o gwbl bellach, i ddweud y wir!  Dim yn dda – fel arfer dw i’n licio coginio.

Felly, pan es i’n ôl i Galiffornia dros yr haf a roeddwn yna am amser hir yn mynd trwy stwff fy Mam, penderfynais dod â fy stwff o storfa ac edrych trwy hynny hefyd; ‘get rid of’ pethau doeddwn i ddim yn moyn i ddod â yma.  Roedd syniad da, credu.  Cyn i fi adael Califfornia, aeth rhai stwff yn ôl mewn storfa a chludais rhai stwff i fy hunan yng Nghymru; yn gynnwys dyfeisiau’n mesur.  Nawr gallaf goginio eto!  Ie!!!

Anfonais lawer o stwff eraill i fy hunan hefyd.  Dw i’n credu bod hanner fy nhŷ yw yma nawr!  Felly man a man dod â’r gweddill, iawn?  Iawn.

Gobeithio bod i’n gallu ffeindio gwaith ar ôl graddio – yma yw fy adref nawr.  Hoffwn aros.

Croeso nôl!

Roedd ‘homecoming’ hyfryd ‘da fi. Es i Dŷ Tawe dros y penwythnos ac roedd gwych iawn i weld pawb a siarad Cymraeg eto. Ro’n i eithaf colli hynny. Dw i’n falch dweud bod i ddim yn anghofio mor llawer a meddyliais. Felly ie!!!

Hefyd, ac mae rhywbeth o syrpreis, mae’r cigydd (butcher?) lleol wedi dechrau siarad yn Gymraeg â fi! Dyw e ddim yn gwybod llawer o Gymraeg ond roedd e’n gallu dweud ‘bore da’ a.y.b. wrtha i’r dydd arall. Felly da iawn iddo fe!

Roedd doniol yn y ffordd. Pan roeddwn i yng Nghaliffornia, ro’n i wastad anghofio ac ateb ‘diolch’ i bobol yn lle ‘thank you’.  Ac erbyn yr amser bod i’n gadael, roedd fy nai yn defnyddio ychydig o eiriau Cymraeg ac roedd fy nheulu’n cofio rhai geiriau bod nhw wedi dysgu ar eu hymweliad â Chymru.

Ar ôl goffa fy Mam, ro’n i’n siarad â’r perthnasau.  Roedd pawb yn moyn gwrando ar Gymraeg.  Felly, roedd hwyl ‘da fi achos bod i’n gallu dysgu Cymraeg i bobol newydd.  Os gwella gyda gramadeg oeddwn i, byddwn i’n ystyried dysgu Cymraeg ar ôl i fi dderbyn fy ngradd.  Dim ots – byddwn i’n hapus i ddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ond i nawr, jyst dw i’n jyst balch i fod adref.

Ie!! Ie!! Ie!!!

Dw i’n mynd adref ‘fory! 

Dw i wedi tynnu rhyw o luniau, er dim llawer achos bod i ddim yn treulio llawer o amser ymweld â lleoedd diddorol.  Yn anffodus, anghofiais y feddalwedd camera hefyd felly dw i ddim wedi bod gallu postio unrhywbeth.

Dw i wedi mwynhau’r tywydd, i fod siŵr, cynnes a heulog – roeddwn i’n nofio amryw o ddyddiau, neis iawn, ac mae e wedi bod hyfryd i weld fy nheulu, er dymunaf fod yr amgylchiadau’n wahanol.  Mae llawer wedi newid yn Galiffornia nawr – mae popeth yn gynefin, ces i fy magu yma wedi’r cyfan.  Felly bydd cysylltiad gyda hi ‘da fi yn wastad, credu ac yn llawer o ffyrdd bydda i’n colli Califorrnia – mae lle arbennig.  Ond adref yw Cymru nawr ac dw i’n ei cholli.

Dim ots……Dydd Sadwrn, bydda i’n yn Abertawe eto. 

O Galiffornia

O’r diwedd, heddiw – ar ôl mwyaf nag wythnos o weithio yn nhŷ Mam ac yn ymladd gydag emosiynau cryf, roedd amser rhydd ‘da fi.  Mae cymaint penderfyniadau bod rhaid bod gwneud!  Ond nawr, dw i wedi agos gwneud yr holl ohonyn nhw.  Felly, mae rhai gollyngdod ‘da fi a gaf i ymlacio tipyn bach.

Ond rhaid i fi ddweud, dw i’n colli Cymraeg a Chymru yn fawr!  Mae’r iaith yn rhan fawr o’m bywyd bob dydd.  Dw i arfer ysgrifennu negesau text yn Gymraeg, ysgrifennu e-bost yn Gymraeg a siarad â ffrindiau yn Gymraeg.  Nawr mae popeth yn Saesneg. 

Roedd y tywydd yn fendigedig heddiw, am 88F.  Felly penderfynais yrru i’r gorllewin o Sebastopol at Bae Bodega – ar lan y môr.  Ar y ffordd, stopiais yn Occidental – mae pentref bach yn y mynydd – am hanner awr gyrru o yma.

Roeddwn i’n cerdded o gwmpas Occidental pan gwrddais ddyn a dweud ‘helo’ a dechreuodd siarad â fi am Whiskeytown (roeddwn i’n gwisgo crys-t o Whiskeytown).  Dywedodd wrtha i fod artist o Occidental wedi symud i Whiskeytown ac roedd e’n gofyn a roeddwn i’n nabod hi.  Wel, wrth gwrs, sa i – mae llawer o bobol yn yr ardal ‘na.

Dechreuwn ni siarad am Gymru.  Roeddwn i’n sôn am fyw yng Nghymru. Yn fuan, gofynodd: “Have you mastered the language yet?”

Dw i’n credu bod e’n jocan.  Sa i’n credu bod e’n erfyn yr ateb derbyniodd…..

‘Na ond dw i’n dysgu.’ atebais yn Gymraeg.

Wel, roedd e’n olwg sioc.  Calonogais nawr – mae unrhywun sy’n barod gwrando ar yr iaith y Nefoedd, iawn?  Iawn!

Parheais:  “Ie.  Dw i’n astudio Cymraeg yn y Brifysgol Abertawe.”

Ffodus, dw i’n gwybod y frawddeg ‘na dda iawn, felly gallaf siarad e yn gyflym trwy hynny swnio nodedig.

Yna, roedd e’n moyn dysgu’r ffordd dweud rhywbeth yn Gymraeg.  Felly dysgais “S’mae” a ‘bore da’ iddo fe.  Roedd e’n hapus iawn, dywedon ni ‘hwyl’ ac es i lawr y ffordd i’r pentref  Bodega a’r ty ysgol –  y lle ble ffilmion nhw ‘The Birds‘.

Llawer o hwyl roedd hynny – roedd rhyw fath o thema adar ‘da agos popeth yn y siop anrheg. Yn cynnwys gafaelydd papur tŷ bach.  Roedd  brân yn eistedd ar bapur tŷ bach coch!  Ble oedden nhw’n ffeindio papur tŷ bach coch, tybed?!

Gobeithio ysgrifennu wythnos nesaf ond sa i’n siŵr achos rhaid i fi weithio yn fy swydd hefyd – dim gwyliau, yn anffodus – efallai pan ddof yn ôl i Gymru – gawn ni weld.  Yn y cyfamser, byddwn ni’n cael angladd Mam fore Iau.  Sa i’n edrych ymlaen i hynny – hwyl derfynol.

Ond wastad, pan mae un drws yn cau, arall yn agor.  Sa i’n credu’r byddai hi’n moyn ni i deimlo trist.  Gwnawn wrth gwrs.  Ond dw i’n credu, yn wir, y byddai hi’n moyn ni dathlu iddi hi achos nawr mae hi’n gyda’r person bod hi’n caru yr holl o’w bywyd – fy Nad.  Maen nhw’n gyda’i gilydd yn ysbryd nawr ac yn fuan, byddan nhw’n nesaf i’i gilydd yn y fynwent hefyd.  Dw i’n hapus i hynny achos bod i’n gwybod does dim byd arall y byddai hi’n moyn na fod gyda fe am byth.

Castell Caerffili

Ar ôl diwrnod o heulwen a Richard, y chwaraewr rygbi sy’n byw drws nesaf, dw i’n teimlo’n well heddiw.  Doniol iawn iawn yw Richard.  Ac mae ci ‘da fe.  Charlie yw ei gi ac mae Charlie yn Yellow Lab – ci mawr!  Mae Charlie yn hoffi yn gwtsh (cwtshing) a ‘yn gusan’ ar eich ceg.  Dyw e ddim yn colli, erioed. Ych-y-fi, germau ci!  Hahahahaha

Beth bynnag, cynt wythnos diwethaf, roedd e’n amlwg y byddai ddim traethawd yn ysgrifennu yn y cartref Rodgers.  Felly penderfynais yrru i Gaerffili ac ymweld â’r castell.  Gyda Gwyn yn ofalus yn y cartref ac mae camera yn llaw, roeddwn i’n bant.

Wel, mae’r ffordd i Gastell Caerffili’n marcio iawn felly ar ôl dim ond dwy troi anghywir ac ‘scenic tour’ o Ddinas Caerffili, ffeindiais y Castell. 

Castell Caerffili

Castell Caerffili

Castell cydganol yw Castell Caerffili ac mae e’n eistedd ar ynys fach.  Mae amffos a llyn ‘da fe ac mae castell yn eithaf mawr.  Mae castell cyntaf gyda amffos bod i wedi gweld.  Felly diddorol iawn iawn oedd e.  Mae llawer o arddangosion, ystafell i’n fyw a Prif Neuadd (maen nhw’n defnyddio hon i ddigwyddiadau), cyfarpar gwarchae (yn gweithio), a llawer o adar. Yn anfoddus, does dim tyrau i ddringo.  Sa i’n siŵr os mae hynny yn achos bod nhw’n gweithio ar y prif porthio o ddim.

Beth bynnag, fel dywedais, mae castell yn eithaf diddorol a mwynhaodd fy ymweliad yn fawr (y te gyda ffrind nes ymlaen hefyd).  Dyw’r dyn yn y siop anrheg ddim yn siarad Cymraeg ond deallodd fi felly cawson ni sgwrs neis, fi yn siarad Cymraeg a fe yn siarad Saesneg.

Gwrandodd y bobol arall yn siop arnon ni ac yn fuan, dysgais fod nhw’n dod o America.  Wel, dyna syrpreis iawn!  Does dim Cymraeg ‘da nhw felly siaradon ni yn Saesneg.  Mae un wraig yn dod o ardal San Jose, California – ble magais!  Mae ei phobol yn dod o’r Agores yn wreiddiol ac mae hi’n siarad Portugese fel iaith gyntaf.  Diddorol.  Wel, ar ôl i ni siarad am damaid bach, penderfynon y bydd hi’n perthnasu i’m nghyn-gŵr efallai – byd bach, i fod siŵr!    Maen nhw’n ymweld â ffrind Cymro sy’n byw yng Nghaerffili.

Dw i wedi postio lluniau ar y tudalen ‘Lluniau‘ neu gallwch chi ffeindio nhw yma os hoffech chi weld mwy o’r castell.

Chwarae Teg a Diolch Mawr!

Neithiwr, dywedodd y wraig tywydd newydd torrodd hi’r graffig tywydd felly bydd rhaid i ni fynd ymlaen heblaw nhw. Chwarae teg; rhaid i fi roi clod iddi hi, gwnaeth hi swydd wych heb graffig(s).   Dw i’n wastad troi i S4C i’r newyddion yn Gymraeg (mae hi’n dod hwyrach na’r newyddion BBC).  Felly trois i S4C i’r tywydd gyda graffig a dysgais i air newydd “mwll”.  Yng Nghaliffornia, byddwn ni’n dweud ‘tywydd daeargryn’ achos yn aml, pan mwll yw’r tywydd, daiff daeargryn.

Roedd ymarfer côr yn wych!  Anodd, i fod siŵr – gweithion ni ar un gân i fron 1 1/2 awr! Ond, fel gwastad, mwyheais i’n fawr.  Dyma rywbeth yn ymlacio am ganu.

A diolch byth i ffrindiau!  Fydda i ddim yn dweud ei enw yma achos bod i’n gwybod fyddai hi ddim yn moyn hynny.  Ond hebddi hi, byddwn i’n dal crwydro o gwmpas mewn niwl gramadeg.  Felly Diolch Mawr i ti!

Yn ôl i normal?

Wel, gyda mae profiad gwaith yn cwpla nawr, mae e’n ôl i’r brifysgol. Tipyn bach fel mynd o’r badell ffrio mewn tân. Ond mwynheais brofiad gwaith yn fawr. Gweithiais yn swyddfa Menter Iaith Abertawe a dysgais lawer o wybodaeth ddiddorol am y gymdeithas. Ces i drafod diddorol gyda Dai, Prif Swyddog, am yr hanes yr iaith ac mae’r dulliau dysgu yn eu defnyddio heddiw. Dw i ddim yn dal moyn dysgu Cymraeg. Ond hoffwn ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg os mae fy ffordd yn arwain y ffordd ‘na. Os dim, dw i’n meddwl y bydda i’n gweithio yn swyddfa siarad-Cymraeg (Welsh-speaking office) fel dyna rywbeth arbennig am siarad Cymraeg a dim ond Cymraeg. Naill ai ffordd, bydda i’n gwneud fy ngradd Masters am yr hanes yr iaith.

Newyddion o’r blaen. (haha) Mae’r Adran Cymraeg wedi ehangu dosbarth ac ychwanegon nhw arall. Hefyd, dyn ni’n mynd i rywle yng Ngogledd Cymru ar daith maes. Does neb yn gwybod ble neu pan, ond dyna ni. ‘Mystery Trip’. Mae Mrs. Sidgwick yn dweud y dylen ni baratoi i’r daith. Shwd? Gallwn ‘dust off’ fy nghês dillad ‘sbo. Reit! Mae e’n swnio fel hwyl, do fe? (dim)

Beth bynnag, mae’r etholiad Americanaidd wedi bod a mynd. Rhaid i fi ddweud bod wrth yn hapus iawn iawn gyda’r canlyniad. Dw i ddim yn gwybod bydd beth, os unrhywbeth, yn newid, ond o leiaf nawr mae gobaith ‘da ni. Mae fy nheulu yn dweud bod pobol yn yr Unol Daleithiau’n teimlo gwella am bopeth nawr. Dw i’n falch. Pan mae gobaith gyda phobol, dyw pethau ddim yn ymddangos fel drwg, chi’mod?

Ar y blaen cartref, mae Babi Gwyn yn tyfu yn gyflym! 12 wythnos oed yw e nawr. Ddoe, roedd e’n darganfod bod e’n gallu mynd unrhywle. Felly nawr mae e’n ar ben o bopeth! Dw i wedi bod symud planhigion a ‘knick knacks’ fel ‘mad’ yn trial i gynnal gyda fe. Yn drist, ffeindiodd fy nghasgliad cregyn môr bore ‘ma. Mae e’n meddwl bod fe maen nhw! Nawr fy nghasgliad cregyn yn rhywle!   laughing smilie

Wel, dw i’n credu bod i wedi ysgrifennu digon – ymarfer côr heno a rhaid i fi stopio a ffeindiaf rywbeth i fwyta (dyn ni’n canu sawl canion hyfryd ar hyn o bryd).  Ond rhaid i fi ddweud bod e’n neis iawn iawn i gael amser digon ysgrifennu ar fy mlog.  Dw i wedi colli hyn.

Byw A Dysgwch

Peidiwch chwarae gydag eich cath fach yn y gweli, erioed! Dysgais hyn ddoe pan es i’r gweli – neidiodd ar fy mhen ac wedyn rhedodd bant dros y gweli i aros rhywle tan symudais. Yn anffodus, gwes…..bŵm! Rhagod! laughing smilie

Roeddwn i’n darllen trwy Blog Chris Cope a dw i’n anghytuno – oer YW hi yma. Wel, efallai, dim fel oer na Minnesota (ble mae rhaid i fy chwaer fynd wythnos nesaf) ond mae hi’n oerach na Galiffornia. Yn drist, roedd hi’n oer yng Nghaliffornia dros y Nadolig hefyd! Mae e’n dangos bod i ddim yn gallu dianc o’r oer. Sad smilie

Ond rhaid i fi ddweud bod hi ddim yn hanner drwg pan yr haul yn dod mas. Achos bod Cymru yn hyfryd yn yr heulwen. Ond rhaid i fi ddweud, hefyd, bod i’n gallu ‘to empathsize’ gyda llawer o’r hyn bod e’n dweud.

Hefyd, dw i’n meddwl bod yr amser ‘ma o’r flwyddyn yn y llawer o anodd. Arbennig pan ddych chi’n ar ben ‘n hunan. Mae’r dyddiau tywyll hir yn eu gwneud gwaeth gan y golwg o gerdda gyplau, llaw-mewn-llaw, neu yn barti Nadolig, mae pobol yn cusanu a chwtsh ffrindiau a theulu.

Eleni, mae gaeaf yn oerach na diwethaf, meddwl, gyda mwy dyddiau tywyll. Ac mae hi’n dangos llawer o anoddach i fi. Felly, dw i’n aros, yn awyddus nawr, i’r gwanwyn a heulwen dwym.

Blwyddyn Newydd Da!

Pob dymuniad da i bawb i 2009.  :O)

Dw i wedi gwella o ‘jet lag’,  o’r diwedd.  I rai rheswm ces i amser anodd y daith ‘ma.  Dim drwg yn mynd dros, ond yn dod yn ôl.

Roedd tywydd yn ofnadwy’r holl amser.  Wel, ofnadwy tan roeddwn i’n gadael, wrth gwrs.  Mae’r dydd bod i’n gadael roedd haul yn disgleirio ac roedd hi’n dwymach.

Ar ôl hediad hir iawn iawn, gwnes i’m ffordd drwy’r ddrysfa bod YW Terminal 5 (Y maint o Cincinnati yw e!), drwy Paddington (gyda gormod bagiau) ac, o’r diwedd, cwympais ar y trên.  I swear, allais i ddim yn cerdded cam arall!  Yn lwcus, ar ddydd Sadwrn, dych chi’n gallu uwchraddio eich tocyn i ddosbarth cyntaf am £10 ar drenau Great Western.  Felly rhaid roeddwn i beidio mynd pellach na cherbyd cyntaf.  Ie!

Wel, dw i wedi penderfynu ceisio cath.  Dyw fy ffordd o fyw ddim yn dda i gi ond mae cathod yn fwy annibynnol felly dw i’n mabwysiadu cath fach.  Gwyn yw e.  Cymro, wrth gwrs.

Doniol iawn iawn yw Gwyn a dw i’n mwynhau fe yn fawr.

Nesaf, rhaid i fi geisio pasio prawf gyrru eto.  Bydd fy ymgais nesaf yn ddydd Mercher – os fydd hi ddim yn eira. Maen nhw’n dweud wrtha i fod hi ddim yn eira yn Abertawe.  Wrth gwrs bydda hi’r tro ‘ma. :O(

Dw i’n dechrau meddwl y bydda i byth gyrru fy nghar yn Gymru eto.  Os dw i ddim yn gallu gwneud hynny, fydda i ddim yn gallu ymweld â phob castell yn Gymru – rhywbeth bod i’n moyn gwneud ers diwrnod un.  O wel, fel ‘na mae hi, sbo.  Ond fydda i ddim yn dweud wrthoch chi bod hapus iawn dw i.  Dw i ddim yn hapus o gwbl ac dyw tywydd tywyll ddim yn helpu – arbennig pan dw i ddim yn gallu gadael y tŷ achos yn ystod fy ‘gwyliau’ i deithio does dim trawsgludiad ‘da fi.

Dw i ddim yn deall pam mae pobol sy’n dod o wledydd EU yn iawn i yrru heb drwyddedu UK, ond dim pobol sy’n dod o Ogledd America.  Maen nhw’n gyrru ar y de hefyd.  Dw i’n meddwl bod e’n twp i wneud gwahaniaeth achos bod person yn dod o wlad ‘non-EU’.  Dim chwarae teg!

Reit, iawn, digon.  Sori, yn amlwg, dw i’n drysu iawn iawn am hyn.

*sigh*