Neges Fer

Heno, rwy’n ysgrifennu neges fer achos fy mod i wedi blino. Mae dim ond pedwar wythnos yn aros cyn i fi symud i Gymru! Wrth grws, mae fy ngwaith yn brysur iawn nawr ac mae tri dosbarth ‘da fi’n dechrau. Wedyn, mae fy mam yn cwyno y bydd hi byth gweld fi eto, felly rhaid i fi fynd llawr yna cyn i fi fynd. Reit! Roeddwn i newydd yna mis diwethaf. Does dim amser ‘da fi’n gyrru 3 1/2 awr, un ffordd, arhosaf dros nos a gyrraf yn ôl y dydd nesaf. Mae 400 blwch i bacio ‘da fi. :O(

Ond dw i ddim yn gallu aros bod yn ôl yng Nghymru! Allaf i ddim gredu! Yn y diwedd, ar ôl mwy na blwyddyn rwy’n dod yn ôl i’r wlad fy mod i’n caru. :O)

Y Penwythnos ‘ma Diwetha

Mae y penwythnos ‘ma diwethaf es i Sierra Nevada Mountains’. Mae tŷ yna gyda fy chawer ac ei theulu. Roedd y tywydd yn hyfryd ac roedd y coed twym yn ogleuo’n wych! Roedden ni wedi picnic teulu ac aethon ni nofio mewn pwll yn y canolfan hamdden.

Aeth fy chwaer ac ei gŵr dydd Gwener hwry ac roedden nhw’n ‘stuck’ yn trafnidiaeth am awr.  Es i ddydd Gwener cynnar felly cyrhaeddais am 2:00. Mae ‘time to kill’ gyda fi felly gyrrais ar hoel 88 at Tahoe LLyn. Rydych chi’n gyrru uwch ac uwch yn codiad – bron yn sych lan ymddangosodd, weithiau. (Roedd e’n hwyl iawn i ddod yn ôl llawr….a chyflym !)

Ar un pwynt welais ‘coyote’ ifanc yn rhedeg llawr y hoel ataf i! Roedd hynny yn gyffrous iawn!

Beth bynnag roedd hi’n mynd am dro hir; 3 1/2 awr i Pollock Pines o Redding. Mae e’n gyrru anodd hefyd achos oedd rhaid i fi gyrru drwy Sacramento i gyrraedd y drafford gywir. Mae Sacramento yn  hunllef.

Pan cyrraeddais yn Pollock Pines, arhosais mewn gwesty hyfryd nid nepell o dŷ fy chwaer. Roedd hynny Wener. Ar dydd Sadwrn, aethon ni i’r parc am y picnic…wel barbeciw…..coginiodd fy mrawd-yng-nghyfraith ffowlyn a ‘chŵn poeth’, ‘eidionod’ a llysiau ffres. Cawson ni creision a salsa, a digon o gwrw da, wrth grws! Chwaraeon ni pedolau a ‘shuffleboard’ – rwy’n erioed chaware pedolau cyn ac mae e’n hwyl gwych!

Dw i ddim wedi gweld cyfrifiadur am dau diwrnod – doeddwn i ddim yn colli’r gwaith. Ond rhaid i fi ddweud bod fi’n colli e-bost. Shwd dwp yw hynny?

Diwrnod yn y Traeth

Wel, dyw’r traeth ddim yn ymddangos i fod y cyrchfan ddelfrydol eleni. Mae personél brys yn brysur’n achub plant o dai bach ac mae’r heddlu yn cadw’r heddwch yn maes parcio twym.

Ocê, roedd y stori gyntaf am ferch fach ac ei anturiaethau dŷ bach yn doniol – achos mae rhywbeth twp y gwnaiff pawb, yn sefyll yn sedd tŷ bach. Ond Ar ôl wythnosau o dywydd ofnadwy, meddyliech y byddai pawb hapus a mwynhau’r haul. Cofia di, dw i ddim yn melyster a golau yn dagfa geir chwaith! Felly, ddylwn i ddim feirniadu pawb arall.

Pam mae newydd heddiw y roeddwn i’n ymholi o yrrwr arall shwd roedd e’n gallu i gael trwydded pan yn amlwg does dim ymennydd ‘da fe! :O)

Penwythnos Arall

Wel, mae penwythnos arall yn y tŷ bach. Bydda i mor hapus pan gorffennaf i ysgrifennu y dosbarth newydd hyn. Ar hyn o bryd, mae hyn yn y cyfanswm o fy myd: Gweithiaf, ysgrifennaf y dosbarth, gweithiaf – a ddim rygbi lliniaru fy holur! :O(

O wel, fel ‘na mae hi. Mae’n ddigon yn cwyno.

Mae pawb wedi gofyn “Wyt ti’n mynd i’r Eisteddfod eleni?”. Mae flin ‘da fi i ddweud y nag ydw. Dymunaf y gallwn. Ond efallai flwyddyn nesaf. Mae rhy llawer gwneud. Ond mae fy hediad ‘da fi yn bwcio nawr ac yn fuan iawn bydda i’n ôl yn Abertawe! Dw i ddim yn gallu aros!

Nawr rwy i ddim ond aros i glywed o’r brifysgol fel i ble bydda i’n byw. :O)
Yn ddewis beth llyfrau i ddod â gyda fi a beth adael ar ôl yw’r rhan anodd, rwy’n meddwl.

Gawsoch Chi Edrych ar Morgrugyn?

Wnes i ddoe.

Dwi i ddim yn person ‘bug’ – Dw i ddim yn hoffi nhw – ces i erioed a byddwn i erioed! Ond ddoe roeddwn i’n eistedd yn y ardd yn bwyta brechtan cig mochyn pan sylwais y roedd morgrug yn chwilio i fwyd. Roeddwn i’n diflasu felly taflais briwsion bara iddyn nhw. Mae un forgrugyn yn codi briwsionyn bara mawr ac mae e’n dechrau cario’r bara at eu nyth nhw. Wel, roedd y briwsionyn bara yn tairwaith y maint o’r forgrugyn a phan cyrhaeddodd wrth y gris porth, trodd e o gwympas ac aeth e yn wysg ei gefn, yn tynnu’r bara lan y gris. Roeddwn i â diddordeb, er fy hunan waetha.

Ond roedd y bara rhy mawr ac allai e ddim symud fe. Meddyliais “Sgwn i beth fyddai ddigwydd os codiaf y briwsionyn – byddai’r forgrugyn cwymp?

Felly, wnes i yn union hynny – codiais y briwsionyn ac mae’r forgrugyn yn dal ar. Rhois y forgrugyn ac ei friwsionyn e lan un gris. Mae’r eiliad y roedd e’n lawr, mae e’n dechrau tynnu y bara eto. Fel os doedd e ddim wedi symud!

Roedd e’n diddorol iawn gwylio. Erioed wnes i feddwl y byddwn i dreulio fy awr amser cinio’n chwarae gyda morgrug!

Wel, roedd hynny yn hwyl (dim)!

Ar ôl i fi yrru pedair awr ymweld â fy Mam pwy yw 89, cyrhaeddais yn union yn amser i ddewis bylb golau yn ei thŷ bach hi; mae’r peth fwya pwysig yn ei bywyd, mae’n ymddangos.

Beth bynnag, rydych chi wedi sylwi ei fod gyryr loriau’n chwarae gemau ar y ffordd? Wel, rwy’n meddwl y wnân nhw. Rwy i wedi gwybod y’r gyrrwr lori ddafaid ar y ffordd o Fae Cardigan yn gwneud.

Nawr, mae’r ceir yn teithio 80 neu 85 milltir yr awr. Mae’r loriau yn teithio 55 milltir yr awr. Wedyn, am resynau anhysbys mae un lori yn penderfynu y rhaid iddo fe fynd heibio i’r arall! Pam? Pwy gwybod? Efallai achos bod ‘it’s there’? Maen nhw yn mynd yr yn cyflymder! ‘Phooey!’

Felly mae lori Un yn symud i mewn i’r lôn gyflym ac rhaid i pawb arafu. Ac aros. :O(

Ac aros.

Ac aros.

AC AROS………..Arosason ni am 10 millit! Yn wir!!!!

Cymryodd hynny hir. Pam? Anchos bod pan byddai lori Un cyflymu, byddai’r ail lori aros tan roedd lori Un bron heibio ac wedyn byddai e’n cyflymu! Wel, wrth grws, doedd lori Un ddim yn gallu heibio i’r arall lori bryd hynny, a felly byddai e gyflymu ac o gwympas ac o gwympas awn ni! Grrrr

Maen nhw yn aros yn chwarae pan gwelsan nhw gar ‘CHP’ (California Highway Patrol). Mae’r dim ond amser y rwy i wedi hapus ei weld e eiroed, mae’n debyg!

Siocled a Phethau Blasus Arall

Wel, roeddwn i wedi diflasu heddiw fel es i siopa. Doeddwn i ddim yn ffeindio ffrogiau haf y hoffais neu unrhywbeth arall chwaith. Ond roeddwn i’n ffeindio Starbucks! Ie!

Wrth grws allwn i ddim adael Starbucks heb “Iced Carmel Frappacino grande”. Perffaith fel mae hi’n dwym heddiw yng Nghaliffornia. Wel, mae’n oerach na ddoe, dim ond 33C, ond dwym ‘nonetheless’ (Ydy unrhywun yn gwybod sut i ddweud ‘nonetheless’ yn Gymraeg?).

Roeddwn i newydd gadael siop y Starbucks pan gwelais Siop Y Siocled. O na! Dw i ddim yn gallu mynd heibio i hynny – Shwd byddai fy neintydd fynd i Hawaii eleni? hahahahahaha

Felly es i mewn i Siop Y Siocled a phrynais siocled tywyll, fy hoff, a mints. Mae fy nant melys yn fodlon nawr. Wrth grws, dyna ddim gobaith o ffitio yn fy ‘jeans’ nawr. O wel, fel ‘na mae hi!