Cockles a Laverbread

Mae cockles a laverbread yn dda iawn!  Neithiwr cynhaliwyd cinio Nadolig y Merched y Wawr.  Aethon ni i’r Fountain Inn ym Mhontarddulais.  Roedd y bwyd yn dda, cockles i’r cwrs cyntaf i fi, Delyth a Elid.  Roedd y prif gwrs i fi yn gyw iâr wedi ei stwffio â caws (Bleu Cheese, credu) a phlât caws Cymreig,  ffrwyth a bisgedi i bwdin.  Fel arfer, roedd Amanda yn westeiwraig berffaith.  Dw i wastad mwynhau cyfarfodydd Merched y Wawr.  Maen nhw’n grŵp neis o bobl.  Dymunaf y gallwn siarad Cymraeg yn well achos dywedais yn Saesneg weithiau.  Ond mae merched yn amyneddgar â fi, felly, dw i’n trial dweud cymaint â phosibl yn y Gymraeg.

Ond ro’n i wedi blino neithiwr achos yn y prynhawn ddoe, roedd rhaid i wneud fy olaf araith i’r dosbarth Ymarfer Iaith.  Whew!  Dw i’n hapus i fod gorffen â hynny!  Ond dw i’n falch o’m hunan achos bod i’n gallu gwneud yr hollol araith heb gamgymeriadau!  I’r tro cyntaf erioed!  Yn drist, anghofiais i newid y sleidiau PowerPoint felly gwnes bopeth heb y slideshow.  Roedd ofnadwy i sylweddoli ar gwblhad bod i wedi anghofio newid y sleidiau, gallaf ddweud wrthoch chi!  Ond roedd Dr. Thomas yn dda amdano.  Dywedodd roedd yr araith yn y rhan bwysig so paid â becso.  Bydda i’n becso beth bynnag wrth gwrs.

Y peth arall wedi ei digwydd ddoe oedd yn ddweud ffarwel wrth Christine James fel eu hathrawes Ysgrifennu Creadigol.  Dw i’n credu bod pawb yn drist i ddweud ‘goodbye’ achos bod ni wedi mwynhau’r dosbarth yn fawr.  Bydd Tudur Hallam yn dysgu’r ail dymor.  Ond fydd e ddim yr un, dw i’n credu.  Mae dim ond pum merch yn y dosbarth felly roedd neis i gael athrawes.  Beth bynnag, roedd dosbarth olaf neis iawn – aethon ni i Daliesin i goffi a dosbarth.  Dw i wedi dysgu llawer am ysgrifennu o Christine James.

Felly, mae dim ond dau ddosbarth yn aros yr wythnos ‘ma a dyn ni’n cwpla gyda’r tymor cyntaf.  Gads – mae amser wedi hedfan!

Ymlacio – ie!

Yn olaf, ar ôl haf ofnadwy, roeddwn i’n gallu ymlacio tipyn bach.  Dros y penwythnos es i’r Gŵyl Glyndŵr yn Abercraf.  Bendigedig iawn iawn!

P9192513

Dw i ddim yn credu roedd cymaint pebyll â’r llynedd.  Wel, byddai e’n gwella i ddweud dim cymaint bwyd.  Yn bendant, roedd mwy cerddoriaeth côr na’r llynedd.

Cwrddais â Allison ar ôl Siop Siarad yn y bore.  Ar ôl i ni ffeindio’r babell cwrw, ffeindion Yr Alltud a threulion amser gwrando arnyn nhw.  Roedd mor hyfryd i eistedd yn yr heulwen, yn yfed cwrw, gwrando ar ffrindiau’n canu cerddoriaeth werin.  Roedd llawer o bobol yn stopio i wrando hefyd – roedd pawb yn mwynhau’r gerddoriaeth.

Yr Alltud

Yr Alltud

Ar ôl am dipyn, penderfynodd Allison a fi edrych o gwmpas y safle felly cerddon i’r gwersyllfan canoloesol ble cwrddon ni â dau ddyn a gwisgo fel marchogion.  Dywedon nhw wrthon ni am fywyd yn adegau canoloesol.  Wedyn, dw i ddim eithaf siŵr shwd, roedden nhw’n gwisgo fi yn ddillad canoloesol!  O fy!  Dywedon nhw ‘look mean’.  Ond roeddwn i’n chwerthin rhy galed – roedd amhosib.

Owain Glyndŵr

Owain Glyndŵr

Cyn i ni adael, daeth Owain Glyndŵr.  Felly, roedd hynny yn tidy hefyd.  A throdd y prynhawn neis i mewn noswaith yn wych fel cafodd mwy cerddoriaeth ei chanu, ac aethon ni i beint (neu dau) yn y pub.

Arbennig oedd y diwrnod i fi – roedd e’n hyfryd i ymlacio â ffrindiau heb fecso am unrhywbeth am dibyn.  Mwynheais fy hunan yn fawr.

Diwrnod Hwyl ym Mhontypridd

Prynhawn ddoe es i Bontypridd.  Dw i wedi bod i Rydyfelin, ar bwys Ponty, ond dim i Bonty go iawn.  Felly dywedodd Annamarie “Dewch lan heddiw a byddwn ni’n gwneud Ponty.”

Mae ‘r Afon Taf yn llifo yn gyflym, i fod siŵr…

P8260239
…ac er gwaeth o’r glaw, gallais dynnu llun o’r bont.

P8260238

Aethon ni ymweld â fy ffrindiau, Ann a Maldwyn yn Siop y Bont felly gallais siarad yn Gymraeg gyda nhw.  Cwrddais â pherson newydd yna hefyd.  Mae hi’n dysgu Cymraeg i blant.  Felly, fel gwastad, roedd neis yn siarad Cymraeg gyda pherson newydd.  Arbennig fel doeddwn i ddim yn ffeindio unrhywun eraill sy’n siarad Cymraeg.  :O(

Siop-y-Bont

Siop-y-Bont

O yna, aethon ni siopa a cherddon ni o gwmpas y dre.  Mae Annamarie yn gwybod llawer o hanes Pontypridd felly adweinyddes daith dda iawn yw hi.  Dywedon ni am y ffynnon yn y dre ble roedden nhw arfer rhoi dŵr i’r ceffylau.  Mae ffynnon hyfryd gydag idiomau yn Gymraeg yn eu cerfio yn y maen.

ffynnon

Meddyliais fod e’n ddiddorol – y ddraig goch A’R ddraig wen.  Byddwn i wedi disgwyl dim ond y ddraig goch.

P8260248

P8260250

Mae llawer o siopau a ‘cafés’ ym Mhontypridd:

P8260243

Siopau

Hefyd, mae llawer o hen adeiladau hyfryd:

P8260257

O’r diwedd, cwrddon ni â Diana yn Alfreds i diodydd a chinio.  Bwyd yn fendigedig!

Erm……,

Wel, dw i ddim yn gwybod beth i wneud gyda fy hunan. Does dim rygbi Six Nations a dw i ddim yn gallu ei weld gêm Y Gweilch heddiw. :O(

Felly, ar ôl i Dŷ Tawe bore ‘ma, es i i MacDonalds. Gwn, gwn ‘Ych-y-fi’!! Ond roeddwn i’n rhwystredig a doeddwn i wedi angen ‘junk food’ neu siocled. Wel, roedd amser cinio felly MacDonalds roedd e.

Hefyd, gwaeth eto, ces i dorri fy ngwallt. Wrth gwrs, fydd e ddim yn gwneud DIM BYD. Na, dyw hynny ddim yn gywir. Bydd e’n edrych gwyllt. Cyrhaeddais i at Dŷ Tawe edrych fel y ‘Wreck of the Hesperus’ a doedd dim byd y gallwn i wneud amdano fe!

Wel, gwnaeth y MacDonalds dim byd ond cynhyrfu fy stumog a gwna fi’n teimlo tew. Doedd e ddim yn helpu fy ngwallt chwaith! (Euogrwydd efallai? Dylwn i wedi dewis y siocled, byddwn i wedi bod hapusach. Byddwn i’n dal teimlo euogrwydd a thew gyda gwallt gwyllt. Ond hapusach. :O)

Beth bynnag, dw i wedi bod moyn ci ac achos doeddwn i ddim moyn eistedd o’r tŷ cwmpas yn teimlo tew, penderfynais i fynd i’r RSPCA ac edrych ar y cŵn.

Wrth gwrs, trodd hynny i mewn i anturiaeth fel doeddwn i ddim yn gwybod ble roeddwn i’n mynd (fel arfer). Ond yn y diwedd, cyrhaeddais i ar ôl i fi yrru o gwmpas yn gylchau i’r awr o fwy.

Na, doeddwn i ddim yn ffeindio ci. Ond cwrddais i â gwraig neis. Dyn ni’n sgwrs a phenderfynon ni i gyfarfod i bryd o fwyd un dydd. Does dim partner gyda hi chwaith, a dyn ni’n ymuno bod e’n ddim hwyl yn ceisio i wneud popeth unig drwy’r amser.

Felly, dim ci ond ffrind newydd. Mae e wedi bod diwrnod da iawn wedi’r cyfan. A bydd fy ngwallt yn tyfu mas….yn fuan gobeithio!

Bag Cymysg

Rhaid i fi ddweud, rwy i wedi cael cymaint hwyl nos Wener. Roedd e’n barti Nadolig Tŷ Tawe. Rwy’n nabod ychydig o bobol nawr ac mae pawb yn gywir, rwy’n deall mwy nawr ac rwy’n teimlo mwy ffyddiog pan defnyddio’r iaith. Rwy’n siarad yn holl frawddegau o bryd i’w gilydd! dancing smilie Pan wnes i hynny, mae e’n ‘blows my mind’. Dw i ddim yn gallu disgrifio sut mae e’n teimlo – y fath uchel emosiynol.

A’r canu! O fy! Ar ôl i Heather Jones orffen yn perfformio, aethon ni i mewn i’r bar. Aethon ni’n sgwrsio ag ein gilydd pan ddechreuodd dyn canu Siôn Corn (dw i ddim yn gwybod ei enw e). Mae llais disglair gyda fe. Aeth pawb ymuno â chytgan – hyd yn oed fi! Allwch chi ddychmygu? Mae fi yn canu yn Gymraeg! Roedd e’n wych. clapping smilie

Ond dydd Sadwrn, es i ddioddef gan hiraeth. Mae e’n anodd fod heb deulu yn Nadolig. Felly, pobiais cookies Nadolig yn y prynhawn a chawl taten/cenhinen i swper. Teimlais i well wedyn.

Rwy’n meddwl y ar ôl i Iau a Gwener, rwy’n benderfynol na byth i ddysgu geirfa newydd a mynychu digwyddiad Cymraeg. Os oedd un dymuniad Nadolig ‘da fi, os byddai e’n siarad Cymraeg yn rhugl. (Wel, hynny a Chymraeg Cymro i siarad â… laughing smilie )

Rygbi a dydd Sadwrn

Roedd diwrnod rygbi yn siomedig. Mewn gwirionedd, roedd e wedi penwythnos yn siomedig am fy hoff timau rygbi. Collodd Y Gweilch dydd Gwener a nawr Cymru heddiw. Roedd gornest anodd, bod siŵr, a rhodd ein llanciau ni ymdrech da. Er cafodd Cymru chwarae gwell.

Er gwaetha hynny, ces i ddiwrnod iawn heddiw. Daeth fy ffrind Clive o Yorkshire i Sgeti i gael cinio gyda fi. Rydyn ni wedi nabod ein gilydd am bum mlynedd ond dyn ni byth wedi cwrdd. Gyrrodd e lawr o Yorkshire heddiw i gwrdd â fi ac aethon ni i ginio yn lleol tafarn. Dyn ni wedi cael sgwrs neis a bwyd da. Mae e’n hyfryd a mwynhais fy hunan llawer iawn.

Nawr heno, rwy’n mynd i’r cyngerdd gan Catrin Finch. Mae’r tywydd yn ofnadwy ond rwy’n edrych ymlaen at y gerddoriaeth a noswaith allan.

Digon!

Ocê, dyna ddigon am fi a fy mhroblemau! :O)

Roedd tywydd yn ofnadwy heddiw – oer ac llywd.

Roeddwn wedi blino o fod i mewn i’r tŷ. Felly gyrrais i Killay yn y gobeithion o’n ffeindio padell bara. Mae dim ond dwy filltir o fy nhŷ. Mae e’n pentref bach hyfryd ac mae siopau ac dau popty ‘da fe. Dim padellau bara, er hynny. Ond cerddais o gwmpus y pentref a phrynais bara cenhinen a chaws ffres – gwych!

Fel dywedais ar flog FforwmGymru, mae’r llysiau Cymreig yn wych a dyna siop llysiau ffres/deli yn Killay. Rhaid i fi siarad, mae’r llysiau Cymreig yn rhoi y llysiau Califfornia i gywilydd – da iawn ffermwyr Cymreig! Dyw hynny ddim yn hawdd i wneud!

Felly, mae hi’n diwrnod da heddiw, er gwaetha’r tywydd.

Nawr rhaid i fi astudio y penwythnos ‘ma – prawf treiglad ar ddydd Llun – cynnar am 9:00 o’r gloch, ych-y-fi! Ond rwy’n hoffi treigladau felly so i’n meddwl.  :O)

Wel – yma rydyn ni, ‘te.

Dw i ddim wedi bod yma am ers amser. :O( Does dim amser ‘da fi nawr o achos gwaith a’r symud. Ond dim ond un wythnos i fynd cyn i fi adael! Wow Wi!

Dydd Llun, gwerthais fy nghar felly rwy’n gyrru car llogi tan gadawaf wythnos nesa. Mae popeth yn bychau (wel, bron popeth) ac rwy’n gweithio ar ‘TV tray’. Dim da! Bydda i mor hapus pan rwy yn yr awyren fel wedyn bydda i’n gallu eistedd ac ymlacio! *LOL*

A ddoe, rwy i wedi derbyn gwahoddiad hyfryd o’r Swyddfa Iaith Cymraeg yn brifysgol i sesiwn gyflwyno i fyfyrwyr Cymraeg newydd. Wel, roeddwn i’n ‘chuffed to bits’ ac edrychaf ymlaen ati hi. Bydd hi’n hwyl gwych i gwrdd â pawb. Gobeithio y bydd pawb yn deall fy Nghymraeg gyda acen y California. Roedd ffrind yn dweud i fi y swniaf ‘Patagonian’. Wrth grws, mae hynny yn tybio fy mod i’n cofio unrhwy geiriau Cymraeg. Rwy’n meddwl y’r wythnos diwetha hyn rwy i wedi anghofio mwy geiriau na gwybûm! (Panig chimod. *LOL*)

Beth bynnag, bydda i’n ceisio ysgrifennu cyn i fi fynd ond dw i ddim yn siŵr y bydda i’n llwyddo i wneud hynny. Chaos yw fy bywyd ar hyn o bryd. *LOL*

O! Ac Dymunwch lwc i fi – rwy’n gyrru i’r amser cyntaf yn Lloegr a Chymru. Rwy i wedi rhentu car yn Heathrow ac gyrraf i Gymru. :O)

Yna! Mae rhybudd teg ‘da chi! hahahahahahahahaha

Dim Ond Ugain Diwrnod Nawr

Wel yn y diwedd mae’r amser i alaed yn dod agos. Dymuno y gallwn i fynd yfory – rwy mor barod!!!

Rwy i wedi pacio popeth gan gynnwys fy nghrys chwys Gweilch. Maen nhw’n chwarae’r Wener ‘ma, felly wrth grws rwy i moyn bod yna mwy.

Mae’r prifysgol wedi anfon pecyn ‘enrollment’ i fi a felly rwy’n teimlo fel rhan o’r ysgol nawr. A phan ffoniais iddyn nhw bore ‘ma, roedd e mor hyfryd clywed yr acen Gymreig. Daeth â cofion da o Abertawe y llynedd yn ôl a gwnaeth fy diwrnod neisach.

‘America’s Got Talent’

Wel, roedd fy hoff perfformiwr wedi ennill neithiwr. Tafleisiwr yw Terry Fator ac mae e’n wych! Roedd ei berfformiad olaf e’n syfrdanol a chwythodd fi i ffwrdd. Mae pawb arall yn hefyd, mae’n ymddangos! Bowing smilie

Rhodd e’n y perfformiad eto, ar ôl iddo fe ennill ac edrychwch ar y gwefan NBC yma. Rwy’n meddwl y haeddodd ennill fel mae e’n wirioneddol, dwylo llawr, y gorau.

Da Iawn Terry a Llongyfarchiadau i ti! clapping smilie