Chwarae Teg a Diolch Mawr!

Neithiwr, dywedodd y wraig tywydd newydd torrodd hi’r graffig tywydd felly bydd rhaid i ni fynd ymlaen heblaw nhw. Chwarae teg; rhaid i fi roi clod iddi hi, gwnaeth hi swydd wych heb graffig(s).   Dw i’n wastad troi i S4C i’r newyddion yn Gymraeg (mae hi’n dod hwyrach na’r newyddion BBC).  Felly trois i S4C i’r tywydd gyda graffig a dysgais i air newydd “mwll”.  Yng Nghaliffornia, byddwn ni’n dweud ‘tywydd daeargryn’ achos yn aml, pan mwll yw’r tywydd, daiff daeargryn.

Roedd ymarfer côr yn wych!  Anodd, i fod siŵr – gweithion ni ar un gân i fron 1 1/2 awr! Ond, fel gwastad, mwyheais i’n fawr.  Dyma rywbeth yn ymlacio am ganu.

A diolch byth i ffrindiau!  Fydda i ddim yn dweud ei enw yma achos bod i’n gwybod fyddai hi ddim yn moyn hynny.  Ond hebddi hi, byddwn i’n dal crwydro o gwmpas mewn niwl gramadeg.  Felly Diolch Mawr i ti!

Hahahahaha

Wel, neithiwr ar y Newyddion Un BBC dwedodd y ferch tywydd newydd y fydden ni ddim yn angen i ddod â’u dillad ‘cricket’ i’r gêm rygbi dydd Sadwrn. Dangosodd hi ‘flustered’ tipyn bach pan siaradodd hi am y tywydd rygbi, felly efallai dyw hi ddim yn gyfarwydd gyda’r chwarae.  Druan hi – dychmygaf y gŵyr  am rygbi nawr.

Dyw hynny ddim yn dweud y gallwn wneud lawer o well – o leiaf mae hi’n sefyll o flaen y camera, mwy na wnaf.

Prynhawn ddoe, nid allais ddweud brawddeg hollol yn nosbarth gramadeg.  Mae’r dosbarth ‘na yn fy nrysu i.  Dw i’n ei gasáu!  Dw i’n wastad dod ohono fe yn teimlo fel dw i wedi bod fy ngweiddi am i awr.  Dw i ddim gwybod yr hyn gofyn yr athro erioed.  Felly, dw i wastad teimlo pathetig a thwp a dw i ddim yn ateb yn gywir erioed.  Gan ofidus (‘most distressing’). 

Dw i’n teimlo’n well heddiw ond neithiwr roeddwn i’n barod i ffeindio’r rhaff.  Ond prynhawn ‘ma gallaf weithio gyda Menter Iaith a mwynhaf hynny yn fawr.  Wedyn, heno yw ymarfer côr, rhywbeth dw i’n licio yn fawr hefyd.  Collais i’r wythnos diwethaf achos bod i’n anaf fy nghefn felly doeddwn i ddim yn cerdded da iawn.

Felly nawr, dw i’n edrych ymlaen at heddiw.  Dim dosbarth ofnadwy, dim ond pethau dymunol.

Darwin

Neithiwr, roedd rhaglen gorau yn darlledu enw Charles Darwin a’r Goeden Bywyd.  Cyflwynydd yw David Attenborough felly dych chi’n gwybod bod hi’n fendigedig!

Dw i ddim yn meddwl y byddai Christian Fundamentalists yn hoffi’r rhaglen felly dw i ddim yn gwybod y bydd hi’n darlledu yn America erioed.  Ond gobeithio.

Os fel, dw i’n siŵr y gwna llawer o bobol ddig ac mae llawer o bobol eraill yn hapus. Dw i’n gwybod y byddai’r bobol bod i’n nabod yn mwynhau’r rhaglen yn fawr.  Ond byddai’r gorsafoedd ddarlledu yn barod i agor y can abwydod ‘na yw cwestiwn arall.

Diddorol, devout Christian oedd gwraig Darwin, dywedodd David.  Roedd rhaid cael bod (must have been?) rhai sgyrsiau diddorol yn eu bwrdd cinio!

(Mae hi’n bwrw eira yn Abertawe bore ‘ma!)

Darganfyddiad

Wel, fel yn wastad, mae fy nhaith i ddal y ci’n cael ei throi hi mewn anturiaeth. Roedd popeth yn iawn yn mynd i’r tŷ gwraig achub. Wel, ocê heblaw doeddwn i’n gallu ffindio’r exit am A465 felly gyrrais i ar y M4 i exit Myrthyr – mae’r hir ffordd o gwmpas. Er hynny, cyrhaeddais i o’r diwedd.

Ar ôl i fi gael y ci a dechrau i ddod yn ôl, ces i golli. Dw i’n cael colli, erioed, pan yrraf yng Nghymru achos bod yr arwyddion yn wahanol na America. Beth bynnag, collais i’r dro (eto *sigh*) ac aethon ni i mewn i’r Fenni – mae’r ‘scenic route’ fel dywedon ni yng Nghaliffornia. Taith neis ond pell mas o’r ffordd.

Wedyn, penderfynais i stopio i ‘pit stop’ (idioma Americanaidd- mae e’n golygu i ddefnyddio i tŷ bach) ym mharc ar y ffordd. Roeddwn i’n meddwl y byddai e’n bleser neis i’r ci i stopio i dipyn hefyd. Ond ble? Dw i byth gwneud ffeindio fe. Mae’r arwydd ar y ffordd gerbydau yn dweud: “hyn ffordd i’r parc sir”, ac roedd hynny’r arwydd olaf amdano fe. ‘Scenic Route’ arall. Reid neis ond pell mas o’r ffordd.

Felly, roeddwn i’n rhoi pob gobaith heibio o stopio ym mharc. Roedden ni wedi bod mynd yn y car am bron 2 awr erbyn hyn. Mae diwrnod ingol digon eto. Roedd ci yn ‘stressed’ ac roeddwn i’n cael wedi blino. Roedd e wedi bod tro 2 awr i gyrraedd yna ac roeddwn i’n nerfus tipyn bach. Weithiau, mae e’n anodd gwneud popeth ar ben ‘n hunan. Gall yn gyrru dros wlad anghyfarwydd i gwrdd â phobol dych chi ddim yn nabod yn bod anodd. Arbennig, dych chi’n gwybod byddech chi’n debyg cael colli. Bydd rhai cefnogaeth foesol wedi bod da ddoe, dweud y wir.

Beth bynnag, gwnes i weld rhai lleoedd diddorol yn y daith; Gwaith Haearn ac amryw amgueddfeydd hefyd. Doeddwn i ddim yn gwybod bod trwy’r pethau ‘na yn y ardal ‘na! Doeddwn i ddim yn dod â chamera gyda fi, naill ai, neu byddwn i wedi caniatáu mwy amser a stopio. Bydda i’n mynd yn ôl, wrth gwrs.

Mae’r ci yn hyfryd. Pippa yw enw hi. Gallaf i ddim yn dweud bod i’n hoffi ei henw hi, ond dyna ni. Mae hi’n 5 dim 3 mlynedd oed. Roeddwn i’n dweud 3 ar y ffôn. Mae 5 yn ocê, mae e’n ben o’m dewis oedran. Aeth fy nghalon mas iddi hi. Mae hi’n ymddwyn yn dda a hapus i fod gyda fi. Dw i ddim yn credu bod hi’n siarad Cymraeg, er hynny. Eto, mae e’n ocê – bydda i’n dysgu hi. happy smilie

Dyn ni’n ddieithriaid i’n gilydd eto, ond bydd hynny yn pasio. Dim ond dw i’n gobeithio y fydd hi ddim yn rhy ddiflas – dyw fy mywyd ddim gyffroes llawer o’r amser. Ac, wrth gwrs, dyna’r ailadroddiadau dibaid o Genwch Foliant I’r Iôr fel dysgaf i’r geiriau. Os dyw HYNNY ddim yn anfon hi bant, bydd dim byd! laughing smilie

Ydy hwn’n cythruddo chi hefyd?

Yna roeddwn i, yn barod gyda fy hoff nos Wener, pysgod a sglodion a Guinness oer yn llaw. Roeddwn i wedi edrych ymlaen at cicio yn ôl ar ôl i wythnos yn anodd a’n mwynhau’r gêm Scarlets/Glasgow. Wedi’r cyfan, rwy i wedi bod heb rygbi i wythnos nawr ac dyw’r Six Nations nesaf ddim yn amserlen nes wythnos nesaf, rwy i wir angen o ‘fix’ rygbi! Prynais i deledu newydd, wir dduwc!

O, wel o’r gorau, rwy’n cyfaddef nad wyf yn prynu’r teledu newydd i edrych ar y gêm Scarlets/Glasgow yn unig. Ond……

Datganodd BBC1, yn y torri rhwng rhaglennau, “Now on BBC2, the Scarlet face Glasgow” a datganodd Scrum V, yn eu testun wythnosol, y byddai’r gêm yn darlledu o Barc Stradley ar BBC2. Ymddangosodd y papur yr oedd y gêm yn dechrau am 17:30 – popeth yn dda i fynd.

Felly…..erm…..ble mae e, ‘te?

Nawr, rwy’n meddwl dim digio i’r cefnogwyr Snooker; na i’r chwaraewyr, ond rhoesid y dewis rhwng y 2008 Welsh Snooker Championship a gêm rygbi……..wel, eisiau dywedaf mwy?

Yn bersonol, rwy’n credo bod os darllediadwr ydych chi, ac rwyt ti’n addo i ddarlledu rhywbeth, wedyn dylech chi’n dilyn drwy a darlledu fe! A, dim digio i’r bobol hyn chwaith, ond dyw Pobol y Cwm ac ailddarllediadau o Gefn Gwlad ddim yn syml peri’r un lefel cynnwrf yn fy nhŷ â gêm rygbi da.

Isdeithlau Cymraeg? Surely you jest!

Roeddwn i’n mor grac y dydd arall achos does dim isdeitlau ‘da fi. Wel mae isdeitlau ‘da fi, ond dim isdeitlau Cymraeg.

Felly, ffoniais i Virgin Media i ofyn shwd troi nhw ymlaen. Dywedodd y dyn cefnogwr cwsmer Pakistani “Mae flin ‘da fi ond dwyt ti ddim yn gallu i gael hynny yng Nghymru.”

“Beth?!!!” gwaeddais yn y ffôn “Cenedl ddwyieithog yw Cymru! Dylwn i gael isdeitlau yn Gymraeg!”

“Na.” meddai. “Pam dych chi moyn nhw beth bynnag?”

Fel mae’n bosibl y rwyt ti’n gallu dychmygu beth feddyliais am y sylwad hwn! Lansiais i mewn araith lem, mynd ymlaen am shwd mae e’n fy hawl i gael isdeitlau Cymraeg os ydw i foyn nhw. Rwy’n byw yng nghenedl ddwyieithog ac mae’r iaith cenedl yw Gymraeg, ac yn y blaen.

Dywedodd y dyn dim ond “Pam?” eto ac eto! Rhois y gorau i ar ôl i gyfnod ond doeddwn i ddim yn hapus.

Byddet ti’n meddwl bod byddai rhywun o wlad ddwyieithog fel Pakistan yn deall, fyddet ti?

Felly, nawr mae cwest newydd ‘da fi. Rwy i moyn isdeithlau Cymraeg o Virgin Media a bydda i’n gwneud fy ngorau i weld y bydd nhw’n cael eu gweithredu. Dymunwch lwc i fi. Rwy’n mynd angen fe.

Dolffinod

Roeddwn i’n eistedd o gwmpas y prynhawn ‘ma, yn teimlo’n ddigalon am fy hunan achos cymerwyd Stephen Jones yn barod, pan daeth rhaglen ar y teledu. Roedd Sir David Attenborough yn siarad am ddolffinod. Maen nhw’n anifeiliaid hynod. Rwy’n meddwl bod nhw’n deall mwy iaith arwydd (sign language) na rwy’n deall Cymraeg!

Dangosodd y rhaglen sut deallus yw’r dolffinod. Yn Florida, mae rhai dolffinod wedi dysgu mai os mae un’n cylchu’r pysgod, mae’r eraill yn gallu i ddal y pysgod yn banig fel maen nhw’n neidio allan o’r dŵr yn ceisio dianc! Roedd peth yn syfrdanol i wylio!

Wedyn, maen nhw’n rhoi’r teledu dan o ddŵr ac roedd David Attenborough yn defnyddio iaith arwydd rhoi cyfarwyddiadau iddyn nhw. Edrychasant arno fe ar y teledu ac gwnaethon y tasgau!

Roeddwn ‘blown away’ ganddyn nhw. Roedd rhaglen yn da iawn – ar BBC One.

Da a Drwg

O, o’r gorau, cyfaddefaf – rwy i wedi yn cael ‘hooked’ ar Pobol y Cwm nawr. Felly, brysiais adre o Desco heno i edrych y rhaglen ar y teledu.

Rwy’n deall digon i foyn gwybod mwy. Dw i ddim eto yn nabod y enwau cymeriadau, ond rwy i moyn i wybod a mae hi’n feichiog neu a mae hi’n dweud clwyddau i gadw ei gŵr hi. A pwy yw’r gwraig arall? Mae hi’n yna llawer o’r amser. Ac beth amdano fe? Mae e’n chwarae y ddau ochrau o’r ffens. Gobeithio eu bod ill dau’n dympio’r ‘bum’. Haeddiff hynny. :O)

Dw i ddim yn gallu i ddweud i chi shwd llawer rwy’n mwynhau’n dysgu y iaith hon! Mae hi wedi agor byd newydd cyfan i fi. :O)

Ac bydd fy nghar’n cyrraedd dydd Gwener – Ga i nôl e dydd Sadwrn. Rwy’n falch dros ben!

Pobol y Cwm

Dw i ddim yn deall hwn. Edrychais rygbi ar y teledu prynhawn da, Y Gweilch vs. Gwydd Llun ar S4C. Roedd gêm dda yn deg, am gyflafan, ac roedd y sylwebaeth yn Gymraeg. Gwyliwch, dw i ddim eto yn deall llawer o Gymraeg, ond roeddwn i’n llwyddo i ddeall tibyn bach o beth roedden nhw wedi siarad. Trueni dw i ddim yn gallu dweud yr un o Bobol y Cwm.

Heb yr isdeitlau dim unig byddwn i wedi marw yn y dŵr ond suddir i’r gwaelod hefyd!

Ydyn nhw’n siarad Cymraeg? Ydy unrhywun’n gwybod? Gallwn i ddim yn penderfyndu. Wel, na, dyw hynny ddim yn gywir, clywedais “diolch” yma ac yna, ac rwy’n meddwl ei fod rhywun’n siarad rhywbeth am gariadus rhywun arall. Ond roedd hynny am e. Roedd y gweddill o’r rhaglen marathon heno ar goll ar fi. Ac doedd hwn ddim y amser cyntaf!

Rwy i wedi ceisio yn dro’r isdeitlau i ffwrdd, yn feddwl y roedden nhw’n gwrthdynnu fi o’n wrando yn gywir. Doedd e ddim yn helpu. Ond mwynheais yr egwyl o’n ddarllen. smilie

Rwy i wedi ceisio yn dro’r sain uwch – efallai rwy’n mynd byddar felly doeddwn i’n gallu i glywed nhw yn gywir. Doedd e ddim yn helpu. Ond roeddwn i’n gallu i gwrdd fy nghymydogion. smilie

Rhois yr gorau i’n gyfieithu fy dadansoddiad barddoniaeth mewn Cymraeg felly gallwn i gymryd sylw o’r rhaglen. Dim da. Doeddwn i ddim yn dal i ddeall peth mai dwedasant.

Ac pwy ysgrifennwyd yr isdeitlau? Dw i ddim yn meddwl y nhw cydfynd â’r ‘dialog’!

Ond wedyn eto, shwd fyddwn i’n gwybod? smilie