Lluniau Gregynog

Dw i wedi gorffen prosesu’r lluniau o daith dosbarth i Regynog wythnos diwethaf. Roedd taith yn wych – llawer o hwyl ac mae llawer o bethau diddorol gweld.

Dw i’n credu’r rhan bod fwyaf cyffroes i fi, oedd yr ymweliad â heneb i Llywelyn yng Nghilmeri.

Mae llawer o fywyd gwyllt hefyd!

Dw i wedi postio’r lluniau ar dudalen ‘Lluniau‘ neu gallwch fynd yn syth i’r tudalen Taith Gregynog.

Ffrindiau

Weithiau, mae e’n anodd fod ar ben eich hunan.  Arbennig  yn y parc ar ddydd hyfryd – mae pawb yn gafael dwylo neu gerdded braich yn fraich; yn treulio amser gyda theulu a phobol carant.

Ond hefyd, weithiau, mae rhywbeth yn cyffwrdd ag eich bywyd a sylweddolwch fod pethau ddim mor ddrwg fel maen nhw’n ymddangos.

Penderfynais i stopio a gwrando â band chwarae ar y lawnt ar bwys y tŷ mawr yn Gerddi Clun prynhawn ‘ma.  Wrth i fi gerdded at y pebyll ro’n i’n fy ngweld gan gi du tew bach.  Roedd hi mor dew, roedd hi’n honcian pan gerddodd! Mae’r ci yn fy atgoffa o fy nghi cyntaf.  Edrychodd y ci arna i, ysgydwodd ei chynffon ac daeth hi i fi.  Crafaf ei chefn a siaradais â hi i funud neu ddau.

Wel, yn fuan aeth hi yn ôl i’i pherchennog ac es i ar i’r pebyll.  Ar ôl tamaid bach trois i fynd.  Roedd y ci bach yn sefyll dros y ffordd, gwelodd fi a gwenodd gwên fawr iawn arna i; yna brysiodd mor yn gyflym na gall hi i fi.  Mae hi’n olwg mor  hapus fy ngweld i!  Teimlais fel y person mwyaf pwysig yn y byd ar y foment ‘na.

Gwnaeth y cyfarfod siawns bach ‘na fy’r holl ddiwrnod ac ar ôl hynny, do’n i ddim  yn teimlo cymaint ar ben fy hunan.

Darwin

Neithiwr, roedd rhaglen gorau yn darlledu enw Charles Darwin a’r Goeden Bywyd.  Cyflwynydd yw David Attenborough felly dych chi’n gwybod bod hi’n fendigedig!

Dw i ddim yn meddwl y byddai Christian Fundamentalists yn hoffi’r rhaglen felly dw i ddim yn gwybod y bydd hi’n darlledu yn America erioed.  Ond gobeithio.

Os fel, dw i’n siŵr y gwna llawer o bobol ddig ac mae llawer o bobol eraill yn hapus. Dw i’n gwybod y byddai’r bobol bod i’n nabod yn mwynhau’r rhaglen yn fawr.  Ond byddai’r gorsafoedd ddarlledu yn barod i agor y can abwydod ‘na yw cwestiwn arall.

Diddorol, devout Christian oedd gwraig Darwin, dywedodd David.  Roedd rhaid cael bod (must have been?) rhai sgyrsiau diddorol yn eu bwrdd cinio!

(Mae hi’n bwrw eira yn Abertawe bore ‘ma!)

Cefn Bryn a Dyna Chythruddo Darn Pedwar

Reit. Felly es i i Somerfield’s yng Nghilâ prynhawn ‘ma i brynu Guinness (Ymarfer côr heb Guinness? Darfyddwch y syniad!).

Wel, yn Somerfield’s mae corn siarad ‘da nhw. Pan mae register ar gael mae’r wraig yn siarad ‘rhif dau os gwelwch yn dda, number two please’. Nawr, mae’r Gymraeg yn dod cyntaf felly byddech chi’n meddwl bod rhywun yn siarad Cymraeg, iawn? Na. Neb. Er hynny, achos bod llawer o bobol yn deall Cymraeg, bydda i’n siarad ‘Diolch’ iddyn nhw. Un gair ‘Big Deal’.

Heddiw, mae’r ferch yn rhoi edrych drwg (dirty look(?)) ata i pan ddywedais i ‘diolch’ a hefyd, dyw hi ddim yn dweud ‘diolch’ ata i pan dalais iddi hi. Fyddai hi ddim yn siarad ata i o gwbl heblaw i ddweud y pris. Felly edrych yn syth ymlaen arni hi a siarad ‘diolch’ eto. Fyddwn i ddim yn siarad Saesneg achos rhodd hi fel edrych cas. (Gallaf i fod cas hefyd, gan Dduw! Haha)

Ond, mae hi’n edrych yn syth ymlaen yn ôl arna i ac wedyn, ‘short-changed’ fi! Dim ond 2p, ond doedd e ddim y swm, roedd e’n bod gwnaeth hi hynny!

Wel, penderfynais i ddim i wneud ‘fuss’ am 2p ac felly gadawais i a fydda i ddim yn mynd yn ôl.

Ond doedd y diwrnod dim yn hollol ddrwg. Aeth Pippa (fy nghi newydd) a fi i Gefn Bryn tynnu lluniau i Hazel a fy mam. Roedd Pippa yn hapus iawn iawn – ffeindiodd hi dail ceffyl ffres! Wel, roedd e yna and roedd hi yna ac yn fuan roedd e arni hi. :O(

Pippa exploring the ferns

Wrth gwrs roedd e’n llawer o hwyl i lanhau hi cyn i ni gael yn ôl un y car!

Beth bynnag, tynnais i ychydig o luniau da. Mae’r olygfa yn hyfryd iawn iawn erioed. Roedd tywydd yn braf, gwyntog ac eithaf oer ond braf. Dyna un o’r olygfa:

view from Cefn Bryn

Ac arall:

View from Cefn Bryn

Dw i’n hoffi’r un ‘ma yn edrych dan o’r garreg.

Looking under Arthur's Stone

Anifeiliad

Wel nawr dyma gyffroes iawn iawn! Roeddwn i’n gyrru lawr stryd breswyl heno pan wylais i anifail bach yn rhedeg dros y stryd. Meddyliais i “Beth yw hynny? Efallai bydd e’n draenog?” Dim ond gwylais i luniau o ddraenog felly doeddwn i ddim yn siŵr.

Wrth gwrs roedd e! Rhedodd e dros y stryd ac ar y palmant, yn rhedeg i hollol roedd e’n werth. Tynnais i ar hyd ochr ac edrychais i arno fe tan redodd mewn gardd. Addoladwy yn hollol!

Shwd hyfryd yw hynny?! A shwd lwcus? Mae fy nraenog gwyllt cyntaf iawn.

Draenog yn Wikipedia
Cymdeithas Cadwedigaeth Draenog Prydeinig

Bant o’r dorf yn wallgofi…

Yn wreiddiol, roeddwn i’n meddwl mynd i’r sioe car ym Mharc Singleton ddoe. Ond roedd e’n draffig ofnadwy ac roedd pobol ymhobman! Felly, penderfynais i fynd ‘commune’ gyda natur. Dw i wedi moyn ymweld â Chanolfan Gwlyptir Genedlaethol yn Llanelli, felly roedd e’n dangos syniad da. Roeddwn i wedi tro yn wych!

Mae llawer o adar dŵr ac adar eraill hefyd. Roeddwn i’n gallu i adnabod rhai ond doeddwn i ddim yn gallu adnabod llawer o fwy. Dim ots – mae arwyddion ‘da nhw.

Roedd Iâr Ddŵr gyda babanod (mae’r ‘fuzzballs’ du annwyl bach):

Mae flin ‘da fi am lun yn pylu (blurry?) – dim ond roedd un lens ‘da fi. Wedyn, es i i’r bleind (dim yn siŵr am y gair ‘na) i edrych ar yr adar gwyllt. Cwrddais i â dyn sy’n siaradwr Cymraeg yna. Roedden ni wedi sgwrs neis yn Gymraeg/Saesneg. Dywedodd e wrtha i bod Iolo Williams yn dod i’r Canolfan nawr ac eto. Ar ôl i hynny, es i yn ôl mas i weld y Fflamingos. Pert mawr:

O yna, roedd e ar i’r maes gŵydd. Dyna gŵydd rhyfedd bod chi’n gweld yma ac yna o canolfan cwmpas. Mae’r wybodaeth yn dweud bod e’n hanner gŵydd and hanner hwyaden. Dim croesfridio, hen hen rywogaeth.

Arhosais i dynnu llun ac mae’r gŵydd ‘ma’n cerdded i fi a dechrau ‘sôn’ â fi; annwyl yn fawr. Mae hi’n siarad â fi trwy’r amser roeddwn i yna.

Mae canolfan ymwelydd neis ‘da nhw hefyd, gyda siop coffi a ffenestri mawr. Dych chi’n gallu eistedd ac edrych ar yr adar a gwlyptir. Mae arddangosfeydd gwybodaeth ‘da nhw ac mae un yn siarad am gadwraeth dŵr. Mae tap mawr iawn iawn ‘da nhw. Dw i’n credu y gafodd e yfed gormod – ond dim dŵr. hahahahaha

Roedd diwrnod yn hwyl a bydda i’n mynd yn ôl eto yn fuan.

Erm……,

Wel, dw i ddim yn gwybod beth i wneud gyda fy hunan. Does dim rygbi Six Nations a dw i ddim yn gallu ei weld gêm Y Gweilch heddiw. :O(

Felly, ar ôl i Dŷ Tawe bore ‘ma, es i i MacDonalds. Gwn, gwn ‘Ych-y-fi’!! Ond roeddwn i’n rhwystredig a doeddwn i wedi angen ‘junk food’ neu siocled. Wel, roedd amser cinio felly MacDonalds roedd e.

Hefyd, gwaeth eto, ces i dorri fy ngwallt. Wrth gwrs, fydd e ddim yn gwneud DIM BYD. Na, dyw hynny ddim yn gywir. Bydd e’n edrych gwyllt. Cyrhaeddais i at Dŷ Tawe edrych fel y ‘Wreck of the Hesperus’ a doedd dim byd y gallwn i wneud amdano fe!

Wel, gwnaeth y MacDonalds dim byd ond cynhyrfu fy stumog a gwna fi’n teimlo tew. Doedd e ddim yn helpu fy ngwallt chwaith! (Euogrwydd efallai? Dylwn i wedi dewis y siocled, byddwn i wedi bod hapusach. Byddwn i’n dal teimlo euogrwydd a thew gyda gwallt gwyllt. Ond hapusach. :O)

Beth bynnag, dw i wedi bod moyn ci ac achos doeddwn i ddim moyn eistedd o’r tŷ cwmpas yn teimlo tew, penderfynais i fynd i’r RSPCA ac edrych ar y cŵn.

Wrth gwrs, trodd hynny i mewn i anturiaeth fel doeddwn i ddim yn gwybod ble roeddwn i’n mynd (fel arfer). Ond yn y diwedd, cyrhaeddais i ar ôl i fi yrru o gwmpas yn gylchau i’r awr o fwy.

Na, doeddwn i ddim yn ffeindio ci. Ond cwrddais i â gwraig neis. Dyn ni’n sgwrs a phenderfynon ni i gyfarfod i bryd o fwyd un dydd. Does dim partner gyda hi chwaith, a dyn ni’n ymuno bod e’n ddim hwyl yn ceisio i wneud popeth unig drwy’r amser.

Felly, dim ci ond ffrind newydd. Mae e wedi bod diwrnod da iawn wedi’r cyfan. A bydd fy ngwallt yn tyfu mas….yn fuan gobeithio!