Nid Gath

Wel, nid gallais dal y gath ofnadwy. :O(   Aeth e i mewn i’r dal sawl o droeon ond nad gaea’r dal. Felly gallodd dianc. Nawr, ar ôl dwy wythnos, dw i wedi rhoi’r ffidl yn y tro. Â Gwyn du allan drwy’r diwrnod ac arhosa Cerys yn y tŷ. Dw i’n teimlo euog am hwn – dw i’n credu’r dylwn allaf wneud yn well amdani, ond dyn’ ni’.

Dim ots beth bynnag. Rhaid i fi symud achos bod y cymdogion wedi penderfynu newid ei maes i drac MotoCross! Ych-y-fi. Mae’r maes yn ar bwys fy nhŷ – dim ond 10 troedfedd o’m drws. Gormod o lwch a gormod o sŵn – sŵn cryf. Yn barod, dw i’n anhapus am y sŵn o’r draffordd – mae e’n annymunol i fynd tu mas. Ond two-stroke motorcycles? Amhosibl – nid allaf fyw gyda nhw.

Felly, dyna ni. Efallai, bydd e’n beth da, wedi cyfan fel bydda i’n edrych yn yr ardal o’m gwaith. Byddai e’n neis iawn i osgoi’r traffig cymudo.

Hefyd, dw i’n gyffrous iawn – mae posibilrwydd y gallaf wneud gradd meistr yn y Brifysgol Edinburgh (mae gradd ar lein ‘da nhw). Mae well ‘da fi mynd i’r Brifysgol Abertawe ond does dim gradd meistr ar lein ‘da nhw a dw i ddim yn gallaf fforddio i fyw tu mas Califfornia ar hwn o bryd.  Byddwn i’n gwneud hanes yr Alban yn lle o hanes Gymru (mae’n iawn ‘da fi, er hynny, hanner Albanaidd dwi) ond dyw’r radd ddim yn dechrau tan fis Medi 2014 – mae amser hir i aros felly, gawn ni weld.

Cathod

Fel dych chi’n gwybod, mae dwy gath ‘da fi; Gwyn a Cherys.  Mae Gwyn yn hoffi ymladd YN FAWR (ie, mae e wedi bod ‘snipped’) ond cafodd ei saethu yn ôl yng Nghymru felly does dim ond tri choes ‘da fe.  Yn anffodus, mae e’n colli un coes blaen.  Felly, mae e’n anodd iawn amdano i amddiffyn ei hunan rhag cath arall. Bach iawn yw Cerys – felly, mae hi’n osgoi’n ymladd.

Pan symudasom i’r tŷ, gosodais ddrws cath ar gyfer gallai Gwyn a Cherys teithio i mewn ac allan.

Wel, ers dydd un , mae wedi bod cath wryw fawr arall sy’n meddwl bod e’n byw yn fy nghartref.  Mae e’n aros tu allan ac ymosodiad druan Gwyn; mae e’n dod i mewn a ‘sprays’ ar bopeth (ych-y-fi); a chwpl o wythnos yn ôl, ymosodwyd Cerys!  Anafwyd hi yn ddrwg.  Druan Cerys.  :O(

Nawr dw i wedi penderfynu bod i wedi cael digon!  Dw i’n mynd dal y gath a dw i’n mynd â chath i’r SPCA.  Dw i wedi dodi’r trap a gobeithio’r bydda i’n dal y gath heddiw.  Gawn ni weld – dw i’n mynd i’r cartref nawr.

Dydd Gwener – Diolch byth!

Dw i’n hapus iawn – dydd Gwener yw heddiw. Yn olaf!!  Mae hi wedi bod wythnos hir a phrysur.  Dim ots, ond un dydd mwy ac wedyn rhydd dw i am dri dydd.  Mae Dydd o Arlywyddion yn ei digwydd dydd Llun felly nid gwaith.  Does dim rygbi’r penwythnos ‘ma chwaith – o wel, dyn’ ni.

Felly, dw i’n bwriadu gweithio ar fy mhrosiect crochenwaith bore Sadwrn.  Dw i’n gwneud grŵp o flychau cegin am fy hunan – byddan nhw’n edrych fel grŵp adeiladau  ‘brownstones’, felly llawer o fanylyn.  Dw i wedi adeiladu’r bwlch cyntaf yn barod.  Yfory, bydda’n dechrau cerfio’r drws a ffenestri a rhoi’r rhannau addurniadau.  Dw i’n mwynhau gwneud pethau gyda llawer o fanylyn.  Dyma jar gwnes gwpl o wythnos yn ôl:

Jar Crochenwaith

Gwnes yr esgid ‘ma o Porcelin – roedd hi’n anodd iawn achos bod Porcelin yn glai ‘persnickety’.  Mae meddwl o’i hunan ‘da hi.  Felly, rhaid i chi weithio araf a gyda gofal.  Roedd llawer o hwyl i wneud!

Llygoden yn esgid

Beth bynnag, mae tywydd i fod i neis iawn dros y penwythnos felly dw i’n credu’r bydda’n mynd i heic hefyd – efallai bydda’n mynd at y traeth – gawn ni weld.  Tan wythnos nesaf – Joiwch eich penwythnos!

Mae Gwyn wedi dod yn ôl!

Felly, does dim angen i ddweud: dw i’n hapus iawn!

Er hynny, Stopiodd yn y bore doe ac wedyn aeth e mas eto. Dw i ddim wedi edrych arno ers yna. Ymddygiad od iawn. Dim ots, sbo. Dw i’n jyst hapus i wybod bod popeth yn iawn gyda fe.

Dw i’n edrych ymlaen yn fawr at ‘fory. Gallaf edrych ar Gymru yn chwarae erbyn Ffrainc yn y bore. Bydd BBC yn darlledu’r em am 8:00 o’gloch yn y bore amser Califfornia. Ar ôl hynny, bydda i’n galw dros at stiwdio chrochenwaith, credu. Dw i wedi gorffen cwpl o botiau’r wythnos diwethaf ‘na. Dylen nhw fod parod gan brynhawn dydd Sadwrn.

Mae llawer o ddiddordeb ‘da fi yn gwneud crochenwaith ar hyn o bryd. Dyma focs bach gwnes am flwyddyn yn ôl. Mae hi’n ymddangos fel lledr ond mae hi wedi ei gwneud o glai ‘Electric Brown’. Dw i’n falch iawn ohoni a dw i’n mwynhau’r gwaith crochenwaith.  :O)

Bocs crochenwaith gan Pegi Rodgers

Rygbi a Gwyn

Wel, er gwaethaf fy nghwynion, mwyheais yr em yn fawr! Ro’n i’n sori am Yr Alban, wrth gwrs – ro’n i’n gobeithio’r bydden nhw’n ennill. Ond dyn’ ni – Tîm cryf yw Lloegr.

Wythnos nesaf – CYMRU – Ie!!!!!!!

Yn y cyfamser, dw i’n anhapus i ddweud bod fy nghath, Gwyn, wedi mynd colli. Dw i ddim wedi edrych arno ers wythnos nawr. Dw i’n drist iawn am hyn – daeth Gwyn i fi yng Nghymru pan gath fach roedd e – dim ond wyth blwyddyn. Efallai, bydd rhyw ohonoch yn cofio bod e’n colli ei goes achos o ‘gunshot wound’ yng Nghymru. Felly, nawr, does dim coes chwith ‘da fe bellach. Nid gall amddiffyn rhag anifail arall.

Mae gobaith ‘da fi’r bydda i’n edrych arno eto, ond fel pasia bob dydd, mae gobaith yn dod yn llai. Dw i’n ofn bod e’n ‘hold up’ rhywle, wedi ei anafu, heb dwr, heb fwyd yn yr oer. Dw i’n gutted achos nad gallaf ei helpu. Dw i’n ofn y nid fyddaf yn edrych arno eto erioed.

Gobeithio bod e’n dod yn ôl i’r cartref yn fuan.  Dw i’n ei eisiau.

Mae e wedi bod amser hir!

Ers dw i wedi ysgrifennu ar fy mlog.  Do’n i ddim yn sylweddoli faint o amser wedi pasio! Dw i wedi bod gweithio rhyw tri gwaith ers des i yn ol i Galiffornia felly, dw i wedi colli’r llwybr amser.

Beth bynnag, dw i’n edrych ymlaen at y Twrnamaint 6 Gwlad ond, wrth gwrs, mae cwyn ‘da fi amdani.  Mae BBC America yn bwriadu darlledu y gemau.  Ardderchog!  Yn y gorffenol mae’r sianel chwaraeon wedi dangos dim ond cwpl o emau – nid Cymru o gwbl!  Felly ro’n i’n meddwl, pan darllenais am y BBC, gallwn edrych ar 6 Gwlad – pob gem.  Na.  Dim ond 6 gêm byddan nhw’n darlledu – gan mwyaf Lloegr.  Ych-y-fi! 

Er enghraifft, dydd Sadwrn, byddan nhw’n dangos Lloegr v Yr. Alban. Wel, bydd hi’n gêm da, dw i’n siwr a byddaf yn edrych arni.  Ond, hefyd, dydd Sadwrn, bydd gêm rhwng Cyrmu ac Iwerddon.  Cefnogwyraig Cymru dw i!  Felly, wrth gwrs, mae well ‘da fi edrych ar y gêm Gymru. Bydd ‘frustrating’ iawn i wybod y chawarea Cymru a nad gallaf edrych arni!  Hefyd, yn draddodiadol, mae gêm Cymru/Iwerddon yn gêm bendigedig – Fel arfer, mae Cymru ac Iwerddon yn gyfartal felly gwastad cystadleuaeth wych. 

Dw i wedi ysgrifennu i BBC am hyn – dyna ‘pointless’.  lol  Ond, o leiaf, gallaf edrych ar gêm rygbi  a does dim llawer o gyfleoedd fel hynny yma yn America.  Felly, mae hynny yn dda. 

Does dim angen i dweud – byddaf yn cefnogi Yr Alban!

Hahahahahaha

Bore ‘ma ro’n in gyrru at waith pan gwelais lori charthffosiaeth. Roedd ar ochr y lori’n yr arwydd ‘ma: Kerplunk Sewage Transport.

Felly ro’n i’n dweud wrth pobol yn y swyddfa am hwn a ces i fy chofio am arwydd arall yng Nghymru. Roedd e ar y fan contractwr plaster yn Abertawe. Mae ei fusnes wedi ei enwi ‘Totally Plastered’. Da, on’d ydy? Dw i wedi wastad hoffi Totally Plastered. Dw i wastad cherwthin am hynny.

Felly dyn ni’n rhannu storïau am arwydd lori doniol yma heddiw. Mae e’n neis i chwerthin yn y bore – arbennig yr yn gynnar ‘ma!

Yn y Bore

Bob bore, rhaid i fi yrru am rai 20 milltir at waith. A bob bore, mae llawer o draffig. Felly, efallai bydd y daith yn cymryd pump ar ddeugain munud neu awr. Os dyma damwain ar y ffordd, gallai fod mwy na awr. Mae e’n mynd heb ddweud, nad yfaf lawer o goffi gyda brecwast!  Does dim tai bach heblaw Parc Olompali a nad agor yw hi yn ystod y wythnos.

Rhwybeth od: mae’r traffig yn araf neu stopio yn yr un lleoliadau bob dydd – dau lleoliad, Heol San Antonio a Pharc Olompali. Heblaw unwaith (damwain), does dim rheswm i stopio yn y lleoliadau ‘na erioed. Felly, pam?  Mae e’n cythruddo iawn!

Wel, dw i wedi ffurfio theori amdano. Mae rhywbeth anweledig yn y ddau lleoliad. Dw i wedi enw nhw: ‘Mystique’ Heol San Antonio ac Ysbryd Parc Olompali.

Mae Heol San Antonio yn dim ond heol a thŷ. Does dim traffig neu unrhywbeth ond buchod yna.  Efallai mae pobol yn hoffi i araf er mewn edrych ar y buchod.

Mae Parc Olompali yn parc hanesyddol ble roedd y tylwyth Olompali arfer byw. Hefyd, roedd Comiwn Chosen People ac y Diolgar Meirw yn byw yn y Barc. Felly, dw i’n meddwl bod yr ysbrid Jerry Garcia yn chwarae am y pobol sy’n gyrru heibio’r barc yn gynnar iawn. Byddai hynny’n araf traffig i siŵr! :O)